Nájdené rozsudky pre výraz: účel zdaniteľných plnení

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 37

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Článok 17 ods. 2 a 3, ako aj článok 28b A ods. 2 šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu v znení smernice 92/111 sa majú vykladať v tom zmysle, že zdaniteľná osoba, ktorá sa nachádza v situácii opísanej v prvom pododseku posledného uvedeného ustanovenia, nemá právo na okamžitý odpočet dane z pridanej hodnoty, ktorou bolo na vstupe zaťažené nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva. Keďže totiž tovar zdanený ako nadobudnutie v rámci Spoločenstva, ktoré sa podľa článku 28b A ods. 2 prvého pododseku šiestej smernice považuje za uskutočn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Prechodná úprava zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi (Smernica Rady 77/388, článok 17 ods. 2 a 3 a článok 28b A ods. 2) Summary Článok 17 ods. 2 a 3, ako aj článok 28b A ods. 2 šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu v znení smernice 92/111 sa majú vykladať v tom zmysle, že zdaniteľná osoba, ktorá sa na
Kľúčové slová: daň uplatnená na investičný majetok
Právna veta: Článok 168 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty treba vykladať tak, že zdaniteľná osoba konajúca vo vlastnom zmysle slova, ktorá nadobudla investičný majetok a zaradila ho do svojho obchodného majetku, je oprávnená odpočítať daň z pridanej hodnoty zaplatenú pri nadobudnutí tohto majetku v zdaňovacom období, v ktorom sa daň stala splatnou, a to bez ohľadu na okolnosť, že sa tento majetok ihneď nevyužíval na podnikateľské účely. Vnútroštátnemu súdu prináleží určiť, či zdaniteľná osoba nadobudla investičný majetok pre potreby svojej ek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑153/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administrativen săd Varna (Bulharsko) z 22. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 28. marca 2011, ktorý súvisí s konaním: Klub OOD proti Direktor na Direkcija „Obžalvane i upravlenie na izpălnenieto“ – Varna pri Centralno upravlenie na Nacionalnata agencija za prichodite, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predseda druhej komory J. N. Cunha Rodrigues (spra
Právna veta: 1) Zásada vrátenia daní vybratých v členskom štáte v rozpore s pravidlami práva Únie sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby tento štát odmietol vrátiť časť dane z pridanej hodnoty, ktorej odpočtu bolo zabránené vnútroštátnym opatrením, ktoré je v rozpore s právom Únie, z dôvodu, že táto časť dane bola dotovaná formou pomoci schválenej zdaniteľnej osobe a financovaná tak Európskou úniou, ako aj uvedeným štátom, pod podmienkou, že hospodárske zaťaženie súvisiace so zamietnutím odpočtu dane z pridanej hodnoty bolo úplne neutralizované, čo prináleží overiť vnútroštátnemu súdu. 2) Na úč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑191/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Kúria (Maďarsko) zo 14. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 23. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó Kft. proti Nemzeti Adó‑ és Vámhivatal Észak‑alföldi Regionális Adó Főigazgatósága, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory G. Arestis, sudcovia J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev (spravodajca), generálny
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Daň z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Odpočet dane zaplatenej na vstupe – Vnútroštátna právna úprava umožňujúca zamestnávateľovi odpočítať daň pri dodávkach pohonných látok jeho zamestnancom – Pohonné látky, ktoré neboli použité výlučne pri plnení pracovných úloh – Neprípustnosť [Smernica Rady 77/388, článok 17 ods. 2 písm. a) a článok 18 ods. 1 písm. a)] Summary Povinnosti vyplývajúce z článku 17 ods. 2 pí
Účastníci konania Vo veci C‑257/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Curtea de Apel Bucureşti (Rumunsko) z 20. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 26. mája 2011, ktorý súvisí s konaním: SC Gran Via Moineşti SRL proti Agenžia Nažională de Administrare Fiscală (ANAF), Administražia Finanželor Publice Bucureşti Sector 1, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta (spravodajkyňa),
Keywords 1. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Zdaniteľné plnenia – Nadobudnutie investičného majetku – Pojem [Smernica Rady 2006/112, článok 14 ods. 1 a článok 14 ods. 2 písm. b)] 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Odpočítanie dane zaplatenej na vstupe [Smernica Rady 2006/112, článok 168 písm. a)] 3. Daňové ustanovenia – Harmonizácia
Účastníci konania Vo veci C‑219/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 29. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 9. mája 2012, ktorý súvisí s konaním Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr proti Unabhängiger Finanzsenat Außenstelle Linz, za účasti: Thomas Fuchs, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia G. Arestis, J.‑C. Bonichot, A. Arabadžie
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa rakúsky Unabhängiger Finanzsenat (nezávislý daňový tribunál), pracovisko Linz, pýta i) či sa má spoločnosť, ktorá vydáva nové akcie a na tento účel bola prijatá na burzu cenných papierov, považovať za poskytujúcu službu za protihodnotu na účely DPH, a ii) či, v závislosti od odpovede na túto otázku, môže byť DPH zaplatená za služby nadobudnuté v súvislosti s prijatím na burzu a vydaním akcií predmetom odpočtu
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka náučného chodníka o baltickej mytológii v kontexte zdanenia daňou z pridanej hodnoty. Litovský podnik sprístupňuje návštevníkom tento chodník bezplatne. Daňová správa preto nepriznala podniku právo na odpočítanie dane z nákladov na vybudovanie chodníka. Podnik si myslí, že neoprávnene, pretože v konečnom dôsledku majú návštevníci predsa len niečo zaplatiť, síce nie za používanie chodníka ako takéh
MENU