Nájdené rozsudky pre výraz: Údržba ciest

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
3 dokumenty
102 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Okolností veci samej predstavujú dávky v starobe poskytované v rámci profesijného dôchodkového systému jedného členského štátu a dávky v starobe poskytované v rámci zákonného dôchodkového systému druhého členského štátu, pričom tieto systémy spadajú do pôsobnosti rovnakého nariadenia, rovnocenné dávky v zmysle uvedeného ustanovenia, keď obe kategórie dávok sledujú rovnaký cieľ, ktorým je zabezpečiť pre ich príjemcov udržanie životnej úrovne, ktorá je primeraná úrovni pred nástupom na dôchodok.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 21. januára 2016 (*) „Odvolanie – Článok 81 ES – Kartely – Španielsky trh s cestným bitúmenom – Rozdelenie trhu a koordinácia cien – Neprimeraná dĺžka konania pred Všeobecným súdom – Článok 261 ZFEÚ – Nariadenie (ES) č. 1/2003 – Článok 31 – Neobmedzená súdna právomoc – Článok 264 ZFEÚ – Čiastočné alebo úplné zrušenie rozhodnutia Komisie“ Vo veci C‑603/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora E
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Právna úprava Spoločenstva B – Vnútroštátne právo III – Skutkové okolnosti a konanie vo veci samej IV – Prejudiciálne otázky V – Konanie pred Súdnym dvorom VI – Hlavné tvrdenia účastníkov konania A – O prvej otázke B – O druhej otázke VII – Právne posúdenie A – O prvej otázke 1. Aspekty environmentálnej politiky v nariadení č. 1782/2003 a) Vzťahy medzi poľnohospodárstvom a ochranou životného prostredia v rámci SPP b) Dôležitosť
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 15. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Zdaňovanie – Daň z pridanej hodnoty – Šiesta smernica 77/388/EHS – Právo na odpočítanie dane – Rozhodnutie 2004/817/ES – Právna úprava členského štátu – Výdavky na tovar a služby – Percento ich využitia na nehospodárske účely presahujúce 90 % z ich celkového využitia – Vylúčenie práva na odpočítanie dane“ Vo veci C‑400/15, ktorej predmetom je návrh na začatie p
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 9. júna 2016 (*) „Odvolanie – Kartely – Článok 81 ES – Španielsky trh s cestným bitúmenom – Rozdelenie trhu a určenie cien – Neprimeraná dĺžka konania pred Všeobecným súdom Európskej únie – Neprimeraná dĺžka konania pred Európskou komisiou – Odvolanie týkajúce sa trov konania“ Vo veci C‑608/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 25. novembra 2013, Compañía Españo
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác – Smernice 89/665 a 93/37 (Smernica Rady 89/665, článok 1 ods. 1, a smernica Rady 93/37, článok 8 ods. 2) 2. Aproximácia právnych predpisov – Postupy preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác – Smernica 89/665 – Lehoty na podanie žaloby (Smernica Rady 89/665, článok 1 ods. 1) Summary 1. Členský štát si v prípade, ak verejný obstarávateľ neinformuje neúspešné
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 9. júna 2016 (*) „Odvolanie – Kartely – Článok 81 ES – Španielsky trh s cestným bitúmenom – Rozdelenie trhu a určenie cien – Neprimeraná dĺžka konania pred Všeobecným súdom Európskej únie – Neprimeraná dĺžka konania pred Európskou komisiou – Odvolanie týkajúce sa trov konania“ Vo veci C‑616/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 27. novembra 2013, Productos Asfál
Opinion of the Advocate-General 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania vychádza z postupu začatého v máji 2007 pre zadávanie verejnej zákazky na výstavbu obchvatu mesta Vroclav (Poľsko). Projekt bol spolufinancovaný prostredníctvom finančnej pomoci Európskej únie. Mesto Vroclav uviedlo v zadávacích podkladoch klauzulu, podľa ktorej mal úspešný uchádzač uskutočniť najmenej 25 % prác zo zákazky vlastnými prostriedkami. Orgán verejnej správy v Poľsku príslušný pre overenie správnosti vyu
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 9. júna 2016 (*) „Odvolanie – Článok 81 ES – Kartely – Španielsky trh s cestným bitúmenom – Rozdelenie trhu a určenie cien – Oznámenie Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov (2002) – Bod 23 písm. b) posledný odsek – Čiastočné oslobodenie od pokuty – Dôkazy o skutočnostiach, ktoré Európskej komisii predtým neboli známe“ Vo veci C‑617/13 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneh
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 21. marca 2019 ( *1 ) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Preprava – Smernica 96/53/ES – Medzinárodná doprava – Vozidlá vyhovujúce limitným hodnotám pre hmotnosť a rozmery špecifikovaným v tejto smernici – Používanie takých vozidiel, ktoré sú registrované alebo uvedené do prevádzky v jednom členskom štáte, na území druhého členského štátu – Systém špeciálnych povolení – Články 3 a 7 – Akt o pristúpení z roku 2003 – Pr
MENU