Nájdené rozsudky pre výraz: Uvádzanie výrobkov na trh

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Druhý odsek osobitnej úpravy uvedenej v kapitole 2 prílohy IV Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľovi patentu alebo dodatkového ochranného osvedčenia, alebo inej oprávnenej osobe neukladá povinnosť oznámiť jej zámer namietať proti zamýšľanému dovozu predtým, ako sa bude domáhať svoj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑539/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 13. mája 2013 a doručený Súdnemu dvoru 14. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd proti Sigma Pharmaceuticals plc, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas a C. G. Fernlun
Právna veta: 1. Na účely posúdenia toho, či ide o „napodobenie“ označenia musí vnútroštátny súd vychádzať z konceptu vnímania riadne informovaného, primerane pozorného a obozretného priemerného spotrebiteľa, pričom pod týmto pojmom treba chápať európskeho spotrebiteľa, a nielen spotrebiteľa z členského štátu, v ktorom sa vyrába výrobok, ktorý predstavuje napodobenie chráneného zemepisného označenia. 2. Článok 16 písm. b) nariadenia č. 110/2008 sa má vykladať v tom zmysle, že pri posúdení, či pri názve „Verlados“ ide o „napodobenie“ chráneného zemepisného označenia „Calvados“ pre analogické výro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (druhá komora) z 21. januára 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Ochrana zemepisných označení liehovín – Nariadenie (ES) č. 110/2008 – Článok 16 písm. b) – Napodobenie – Destilát z jablčného vína vyrobený vo Fínsku a uvedený na trh pod názvom ‚Verlados‘ – Chránené zemepisné označenie ‚Calvados‘“ Vo veci C‑75/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Markkinaoike
Právna veta: 1. Články 3 a 4 nariadenia nariadenia Rady (ES) č. 320/2006 z 20. februára 2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho priemyslu v Spoločenstve a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1290/2005 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, a článok 4 nariadenia Komisie (ES) č. 968/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia č. 320/2006, sa majú vykladať v tom zmysle, že na účely týchto článkov pojem „výrobné zariadenia“ zahŕňa silá určené na skladovanie cukru príjemcu pomoci, a to bez ohľadu na skutočnosť, ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania V spojených veciach C‑187/12 až C‑189/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Consiglio di Stato (Taliansko) z 23. marca 2012 a doručené Súdnemu dvoru 23. apríla 2012, ktoré súvisia s konaniami: SFIR – Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA proti AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (C‑187/12), Italia Zuccheri SpA , Co.Pro.B. – Co
Právna veta: 1. Články 34 ZFEÚ a 36 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby si členský štát pri sledovaní cieľa ochrany zdravia a života ľudí prostredníctvom zvýšenia ceny spotreby alkoholu zvolil takú právnu úpravu, aká je sporná vo veci samej, ktorá stanovuje minimálnu cenu jednotky alkoholu pre maloobchodný predaj alkoholických nápojov a vylučuje opatrenie, akým je zvýšenie spotrebných daní, ktoré môže menej obmedzovať obchod a hospodársku súťaž v rámci Európskej únie. To, či naozaj ide o taký prípad, prináleží preveriť vnútroštátnemu súdu, a to z hľadiska detailnej analýzy všetkých rele ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑333/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Court of Session (Scotland) [Najvyšší občianskoprávny súd (Škótsko), Spojené kráľovstvo] z 3. júla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 8. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: Scotch Whisky Association, spiritsEUROPE, Comité de la Communauté économique européenne des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et autres Produits de la
Opinion of the Advocate-General 1. Je vnútroštátna právna úprava, ktorá podriaďuje predaj zmrazeného chleba typu „bake-off“ získaním predchádzajúceho povolenia upraveného právnymi predpismi týkajúcimi sa prevádzkovania pekární, zlučiteľná s článkom 28 ES? Tak v podstate znie otázka, ktorú Dioikitiko Protodikeio Ioanninon (prvostupňový správny súd v Ioannina) (Grécko) kladie Súdnemu dvoru v týchto spojených veciach. 2. Na základe týchto návrhov na začatie prejudiciálneho konania má Súdny dvor opä
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Farmaceutické výrobky – Smernica 89/105 – Humánne lieky (Smernica Rady 89/105, články 1 a 6 body 1 a 2) 2. Aproximácia právnych predpisov – Farmaceutické výrobky – Smernica 89/105 – Humánne lieky (Smernica Rady 89/105, článok 6 bod 2) Summary 1. Účelom smernice 89/105 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia je podľa jej článku 1, aby bolo ka
Opinion of the Advocate-General 1. V predmetnom konaní sa od Súdneho dvora žiada upresniť, či hračky majú byť popri dennej hranici vo výške 0,6 µg(2) týkajúcej sa biologickej prípustnosti kadmia stanovenej smernicou Rady 88/378/EHS(3) súčasne podriadené obmedzeniam stanoveným smernicou Rady 91/338/EHS(4) . 2. To je v podstate otázka, ktorú Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) položil v rámci trestného konania začatého v trestnej veci Geharo BV (ďalej len „Geharo“). 3. Touto otázkou má Súdny dvo
Účastníci Vo veci T‑51/14, Česká republika, v zastúpení: M. Smolek, J. Vláčil a J. Vitáková, splnomocnení zástupcovia, žalobkyňa, proti Európskej komisii, v zastúpení: J. Guillem Carrau, Z. Malůšková a K. Walkerová, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorej predmetom je návrh na zrušenie vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/658/EÚ z 13. novembra 2013 o zamietnutí žiadosti o zápis do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [registra zaručených tradičných špecia
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 21. septembra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Kozmetické výrobky – Nariadenie (ES) č. 1223/2009 – Článok 18 ods. 1 písm. b) – Kozmetické výrobky obsahujúce zložky alebo kombinácie zložiek, ktoré ‚na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia‘ boli podrobené testom na zvieratách – Zákaz uvádzania na trh Európskej únie – Rozsah“ Vo veci C‑592/14, ktorej predm
MENU