Nájdené rozsudky pre výraz: uznávanie odborných kvalifikácií

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Články 21 a 49 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, zmenenej a doplnenej nariadením Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009, bránia tomu, aby hostiteľský členský štát požadoval na vydanie povolenia na výkon povolania architekta od osoby s odbornou kvalifikáciou, ktorú získala v domovskom členskom štáte a ktorá je uvedená v prílohe V bode 5.7.1 alebo prílohe VI tejto smernice, vykonanie odbornej praxe alebo aby preukázala, že má rovnocenné odborné skúsenosti...........2) Treba však spresniť, že hoci sa zásady upravujúce s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑365/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil dʼÉtat (Belgicko) z 20. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 1. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Ordre des architectes proti État belge, SÚDNY DVOR (deviata komora), v zložení: predseda deviatej komory M. Safjan, sudcovia J. Malenovský a K. Jürimäe (spravodajkyňa), generálny advokát: M. Szpunar, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na písomnú časť konani
Právna veta: 1. a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií, zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát vytvoril cyklus špecializovanej odbornej prípravy tak v oblasti medicíny, ako aj v oblasti zubného lekárstva, ktorej názov nezodpovedá špecializovaným odborným prípravám uvedeným, pokiaľ ide o tento členský štát, v prílohe V tejto smernice. Takáto špecializovaná odborná príprava môže byť prístupná iba osobám, ktoré ukončili zák ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑492/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil dʼÉtat (Francúzsko) z 19. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 5. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Conseil national de l’ordre des médecins proti Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, za účasti: Conseil national de l’ordre des chirurgiens‑dentistes, SÚDNY DVOR (štvrtá komora)
Účastníci konania Vo veci C‑575/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Symvoulio tis Epikrateias (Grécko) z 10. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 16. novembra 2011, ktorý súvisí s konaním: Eleftherios‑Themistoklis Nasiopoulos proti Ypourgos Ygeias kai Pronoias, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits (spravodajca) a J.‑J. Kasel, generálny advoká
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie odborných kvalifikácií – Pôsobnosť smernice 2005/36 [Články 39 ES a 43 ES; smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/36, článok 3 ods. 1 písm. a)] Summary Skutočnosť, že prístup k určitému povolaniu je vyhradený uchádzačom, ktorí boli vybratí v konaní určenom na vybratie vopred stanoveného počtu osôb skôr na základe porovnávacieho hodnotenia uchádzačov než uplatnením absolútnych kritérií a v ktorom sa udeľuje doklad o
Účastníci konania V spojených veciach C‑422/11 P a C‑423/11 P, ktorých predmetom sú odvolania podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie podané 5. augusta 2011, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, so sídlom vo Varšave (Poľsko), v zastúpení: D. Dziedzic‑Chojnacka a D. Pawłowska, radcowie prawni, Poľská republika, v zastúpení: M. Szpunar, A. Kraińska a D. Lutostańska, splnomocnení zástupcovia, odvolatelia, ďalší účastník konania: Európska komisia, v zastúpení: G. Braun a A. Stob
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 26. júna 2019 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Článok 258 ZFEÚ – Článok 49 ZFEÚ – Smernica 2006/123/ES – Článok 15 ods. 2 a 3 – Smernica 2005/36/ES – Články 13, 14, 50 a príloha VII – Sloboda usadiť sa – Uznávanie odborných kvalifikácií – Vnútroštátne pravidlá týkajúce sa poskytovateľov odbornej prípravy mediátorov“ Vo veci C‑729/17, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná
Keywords Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Pracovníci – Uznávanie diplomov a dokladov o vzdelaní (Smernice Rady 89/48 a 92/51) Summary Členský štát, ktorý neprijme systém uznávania v súvislosti s povolaním riadiaceho letovej prevádzky, si neplní povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo smernice 89/48 o všeobecnom systéme uznávania diplomov vyššieho vzdelania udelených pri ukončení odborného vzdelávania a prípravy v dĺžke trvania aspoň troch rokov a zo smernice 92/51 o druhom všeobecnom syst
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Toto konanie o nesplnení povinnosti členským štátom sa týka, podobne ako paralelný návrh na začatie prejudiciálneho konania(2), prístupu k výkonu povolania advokáta v Luxembursku. Ide najmä o zlučiteľnosť podmienok upravených v luxemburskom zákonodarstve so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia(3) (ďa
Opinion of the Advocate-General 1. Spor vo veci samej v prejednávanom prípade sa týka rozhodnutia, ktorým nemecký daňový orgán odmietol povoliť spoločnosti poskytujúcej poradenské služby v daňových veciach, ktorá je v súlade so zákonom usadená v inom členskom štáte, konkrétne v Holandskom kráľovstve, vykonávať činnosť pre jej klientov usadených v Nemecku. Predmetnú činnosť, ktorá v Holandsku nie je regulovaná, môže spoločnosť poskytujúca poradenské služby v daňových veciach v posudzovanom prípad
MENU