Nájdené rozsudky pre výraz: vnútorný trh Európskej únie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

16 dokumentov
5 dokumentov
26 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 9 ods. 1 smernice Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/108/EHS zo 14. decembra 1992, v spojení s článkom 7 tejto smernice sa má vykladať v tom zmysle, že toto ustanovenie umožňuje, aby členský štát označil za platiteľa spotrebnej dane osobu, ktorá má v držbe na daňovom území tohto štátu na komerčné účely výrobky podliehajúce spotrebnej dani uvoľnené na spotrebu v inom členskom štáte, za okolností, akými sú okolnosti sporu vo v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑165/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesfinanzhof (Nemecko) z 12. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 3. apríla 2013, ktorý súvisí s konaním: Stanislav Gross proti Hauptzollamt Braunschweig, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (spravodajca), J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, generálny advokát: M. Wathelet,
Právna veta: 1. Na účely posúdenia, či určitá dohoda medzi podnikmi alebo rozhodnutie združenia podnikov majú tieto vlastnosti, je potrebné zamerať sa na obsah ich ustanovení, na ciele, ktoré chcú dosiahnuť, ako aj na hospodársky a právny kontext, do ktorého sú vložené. V rámci posúdenia uvedeného kontextu je potrebné takisto zohľadniť povahu dotknutých výrobkov alebo služieb, ako aj skutočné podmienky fungovania a štruktúry relevantného trhu alebo relevantných trhov (pozri rozsudok CB/Komisia, C‑67/13 P, EU:C:2014:2204, bod 53 a citovanú judikatúru).

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑172/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Înalta Curte de Casažie şi Justižie (Rumunsko) z 13. februára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 7. apríla 2014, ktorý súvisí s konaním: ING Pensii – Societate de Administrare a unui Fond de Pensii Administrat Privat SA proti Consiliul Concurenței, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta (spravodajkyňa), sudcovia J.‑C. Bonic
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Mohol sa zákonodarca Únie v roku 2009 oprieť o článok 95 ES (teraz článok 114 ZFEÚ), aby v širšom rozsahu zakázal uvádzanie výrobkov z tuleňov na vnútorný trh Európskej únie? Toto je podstata otázky, ktorou sa má Súdny dvor v uvedenom konaní o odvolaní zaoberať. 2. Nie je potrebné zdôrazňovať, že problematika výkladu článku 95 ES ohľadom rozdelenia právomoci medzi Úniu a členské štáty je veľmi citlivá(2) . Odhliadnuc od rozsahu tohto všeobecného rozde
Účastníci V spojených veciach C‑293/12 a C‑594/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami High Court (Írsko) a Verfassungsgerichtshof (Rakúsko) z 27. januára a 28. novembra 2012 a doručené Súdnemu dvoru 11. júna a 19. decembra 2012, ktoré súvisia s konaniami: Digital Rights Ireland Ltd (C‑293/12) proti Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Elektronické komunikačné siete a služby – Regulačný rámec – Smernice 2002/19, 2002/21 a 2002/22 (Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/19, článok 8 ods. 4, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21, články 6, 7 a článok 8 ods. 1 a 2, článok 15 ods. 3 a článok 16, a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22, článok 17 ods. 2) Summary Členský štát, ktorý prijme právne ustanovenia obmedzujúce diskrečnú právomoc národného regulačného orgá
Opinion of the Advocate-General 1. Súdnemu dvoru je v prejednávaných veciach predložená dvojaká prejudiciálna otázka týkajúca sa posúdenia platnosti smernice 2006/24/ES(2), ktorá mu ponúka príležitosť vyjadriť sa k podmienkam, za ktorých je pre Európsku úniu ústavne dovolené stanoviť obmedzenie výkonu základných práv zvlášť v zmysle článku 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie(3) prostredníctvom smernice a vnútroštátnych opatrení na jej prebratie(4) . Sporné obmedzenie má podobu povinn
MENU