Nájdené rozsudky pre výraz: vodič motorového vozidla

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

415 dokumentov
83 dokumentov
2199 dokumentov
35 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Vnútroštátna právna úprava, ktorá zakazuje prihlásenie vozidla, ktorého mechanizmus riadenia sa nachádza na tej istej strane, ako je smer premávky, do evidencie na území členského štátu môže znížiť počet takýchto vozidiel pohybujúcich sa v tomto členskom štáte a v dôsledku toho riziko vyplývajúce z tohto pohybu. Pokiaľ ide o takéto riziko, zodpovedá informáciám vyplývajúcim zo všeobecných skúseností, podľa ktorých umiestnenie volantu je v priamom vzťahu s poľom vnímania vodiča, pričo to potvrdzuje aj ustálená prax výrobcov a koncesionárov automobilov spočívajúca v tom, že ponúkajú v zásade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑61/12, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 6. februára 2012, Európska komisia , v zastúpení: A Steiblytė, G. Wilms a G. Zavvos, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Litovskej republike , v zastúpení: D. Kriaučiūnas a R. Krasuckaitė, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporujú: Estónska republika , v zastúpení: M. Linntam, splnomocnená zástupkyňa, Lotyšská republika , v 
Právna veta: 1. Pojem „tretia zodpovedná osoba“ uvedený v článku 85a ods. 1 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev zavedeného nariadením č. 259/68, zmeneným a doplneným nariadením č. 781/98, sa vzťahuje na všetky osoby, vrátane poistiteľov, povinné podľa vnútroštátneho práva nahradiť škodu spôsobenú obeti alebo jej oprávneným nástupcom.............. 2. Služobný poriadok úradníkov Európskych spoločenstiev zavedený nariadením č. 259/68, zmeneným a doplneným nariadením č. 781/98, nemožno vykladať v tom zmysle, že v rámci priamej žaloby podľa článku 85a ods. 4 tohto služobného poriadku dávky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑494/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal de premičre instance francophone de Bruxelles (Belgicko) z 13. októbra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 6. novembra 2014, ktorý súvisí s konaním: Európska únia proti Axa Belgium SA, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda štvrtej komory T. von Danwitz (spravodajca), vykonávajúci funkciu predsedu piatej komory, sudcovia D. Šváby, A. Rosas, E. Juhász a C
Právna veta: 1) Pojem „vozidlá používané v súvislosti s údržbou ciest“ uvedený v článku 13 ods. 1 písm. h) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. marca 2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85, týkajúci sa vozidiel, ktoré môžu byť oslobodené od používania tachografu, sa má vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje na vozidlá prepravujúce materiál na miesto, kde sa vykonáva údržba cesty, pod podmienkou, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑222/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tartu ringkonnakohus (Estónsko) zo 4. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. mája 2012, ktorý súvisí s konaním: A. Karuse AS proti Politsei‑ ja Piirivalveamet, SÚDNY DVOR (šiesta komora), v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet, sudcovia E. Levits a M. Berger (spravodajkyňa), generálny advokát: N. Wahl, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na písomnú
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 smernice Rady 72/166/EHS z 24. apríla 1972 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto zodpovednosti a článok 1 ods. 1 a 2 druhej smernice Rady 84/5/EHS z 30. decembra 1983 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel sa majú vykladať v tom zmysle, že povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel má pokrývať aj náhradu n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑277/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Augstākās tiesas Senāts (Lotyšsko) zo 16. mája 2012 a doručený Súdnemu dvoru 1. júna 2012, ktorý súvisí s konaním: Vitālijs Drozdovs proti Baltikums AAS, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev (spravodajca), generálny advokát: N. Jääskin
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel – Smernice 72/166, 84/5 a 90/232 – Určenie úpravy zodpovednosti za škodu uplatniteľnú na nehody vyplývajúce z prevádzky motorových vozidiel (Smernice Rady 72/166, 84/5 a 90/232) Summary Smernica 72/166 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami a kontroly plnenia povinnosti poistenia tejto z
Účastníci Vo veci C‑356/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Nemecko) z 5. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 27. júla 2012, ktorý súvisí s konaním: Wolfgang Glatzel proti Freistaat Bayern, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Juhász, A. Rosas (spravodajca), D. Šváby a C. Vajda, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: M. Aleksejev, referent,
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Motorové vozidlá – Postup schvaľovania na úrovni Spoločenstva – Smernica 70/156 (Smernica Rady 70/156) Summary Smernica 70/156 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, zmenená a doplnená smernicou 92/53, sa má vykladať v tom zmysle, že jej neodporuje vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej vozidlo nepodlieha vnútroštátnym predpisom o rýchlosti platným pre osobné vozidlá,
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tejto veci položil Korkein oikeus (kasačný súd) Súdnemu dvoru niekoľko prejudiciálnych otázok týkajúcich sa výkladu smernice 72/166/EHS z 24. apríla 1972(2) (ďalej len „prvá smernica“), smernice 84/5/EHS z 30. decembra 1983(3) (ďalej len „druhá smernica“) a smernice 90/232/EHS zo 14. mája 1990(4) (ďalej len „tretia smernica“) o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorov
Účastníci konania Vo veci C‑300/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal da Relação de Guimarães (Portugalsko) z 22. apríla 2010 a doručený Súdnemu dvoru 17. júna 2010, ktorý súvisí s konaním: Vítor Hugo Marques Almeida proti Companhia de Seguros Fidelidade‑Mundial SA, Jorge Manuel da Cunha Carvalheira, Paulo Manuel Carvalheira, Fundo de Garantia Automóvel, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, p
MENU