Nájdené rozsudky pre výraz: vodičský preukaz

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 39

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

392 dokumentov
74 dokumentov
2087 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Predpisy Únie nebránia tomu, aby členský štát, na území ktorého sa držiteľ vodičského preukazu vydaného iným členským štátom dočasne zdržiava, odmietol uznať platnosť tohto vodičského preukazu v nadväznosti na protiprávne správanie jeho držiteľa, ku ktorému na tomto území došlo po vydaní uvedeného vodičského preukazu a ktoré môže mať podľa vnútroštátneho právneho poriadku prvého členského štátu za následok nespôsobilosť viesť motorové vozidlá............................. 2. Členský štát, ktorý odmietne uznať platnosť vodičského preukazu v takej situácii, o akú ide vo veci samej, je príslu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑260/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgericht Sigmaringen (Nemecko) z 30. apríla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 13. mája 2013, ktorý súvisí s konaním: Sevda Aykul proti Land Baden‑Württemberg, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas (spravodajca), E. Juhász a D. Šváby, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: K. Malacek, referent, s
Právna veta: 1. Článok 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej jediný prostriedok, ktorý má k dispozícii osoba žiadajúca o vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu v tomto členskom štáte na preukázanie, že spĺňa podmienku „obvyklého bydliska“ v zmysle tohto článku 12 na území uvedeného členského štátu, stanovenú v článku 7 ods. 1 písm. e) a článku 7 ods. 3 písm. b) tejto smernice, spočíva v preukázaní existencie ohláseného bydliska na území dotknutého členského štát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑664/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) z 5. decembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 13. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija proti Kasparsovi Nīmanisovi, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas (spravodajca), E. Juhász
Právna veta: 1) Články 52 ZFEÚ a 56 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ako je právna úprava dotknutá vo veci samej, ktorá občanom Európskej únie, ktorí si želajú, aby im uvedený členský štát vydal oprávnenie viesť námorné rekreačné plavidlo, ukladá podmienku bydliska na vnútroštátnom území..........2) Cieľ bezpečnosti a verejného poriadku, ktorý je výslovne stanovený v článku 52 ZFEÚ a na ktorý odkazuje portugalská vláda, nepochybne predstavuje legitímny cieľ, ktorý v zásade môže odôvodniť obmedzenie slobodného poskytovania služieb. Na rozdiel od toho, čo tvrdí táto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑509/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunal Central Administrativo Norte (Portugalsko) z 5. júla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 9. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM) proti Navileme – Consultadoria Náutica, Lda, Nautizende – Consultadoria Náutica, Lda, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C
Právna veta: 1. Právo Únie, najmä zásady ekvivalencie a efektivity, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby za takých okolností, o aké ide vo veci samej, vnútroštátny súd nemal možnosť obnovy konania, v ktorom bolo vydané konečné súdne rozhodnutie v rámci občianskeho súdneho konania, ak sa toto rozhodnutie ukáže byť nezlučiteľné s výkladom práva Únie, ktorý Súdny dvor Európskej únie prijal potom, ako sa uvedené rozhodnutie stalo konečným, hoci takáto možnosť existuje, pokiaľ ide o konečné súdne rozhodnutia nezlučiteľné s právom Únie, ktoré boli vydané v rámci správneho súdnictva.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑69/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunalul Sibiu (Rumunsko) zo 16. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 10. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: Dragoș Constantin Târșia proti Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr M. Ilešič (spr
Právna veta: 1) Článok 101 ZFEÚ v spojení s článkom 4 ods. 3 ZEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že im odporuje vnútroštátna právna úprava, ako je úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej nemôže byť cena za služby nákladnej cestnej dopravy na účet iných osôb nižšia, ako sú minimálne prevádzkové náklady, ktoré stanovil orgán zložený najmä zo zástupcov dotknutých hospodárskych subjektov.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑184/13 až C‑187/13, C‑194/13, C‑195/13 a C‑208/13, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Taliansko) zo 17. januára 2013 a doručené Súdnemu dvoru 12. a 15. apríla 2013, ktoré súvisia s konaniami: API – Anonima Petroli Italiana SpA proti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico, za účasti: FEDIT – Federazi
Opinion of the Advocate-General 1. Môže osoba, ktorej bol odňatý nemecký vodičský preukaz v roku 1997 za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a ktorá nepreukázala, že je opätovne spôsobilá na vedenie vozidla, uplatniť rakúsky vodičský preukaz, ktorý jej bol vydaný predtým, v roku 1964? Takúto otázku v podstate položil Landgericht Mannheim (Nemecko) Súdnemu dvoru. 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa odlišuje od vecí, o ktorých Súdny dvor doteraz rozhodol, a to z toho dôvodu, že o
Opinion of the Advocate-General 1. Súdny dvor bol opätovne požiadaný o výklad ustanovení smernice Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch(2), zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1882/2003 z 29. septembra 2003(3) . 2. Predovšetkým Landgericht Baden-Baden (Nemecko) žiada Súdny dvor, aby vyložil článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 91/439, ktorá stanovuje, že vodičský preukaz skupiny D môže byť vydaný len osobe, ktorá už je oprávnená viesť motorové vozidlá s
Keywords 1. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 7 ods. 5) 2. Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 a článok 8 ods. 2 a 4) Summary 1. Článok 7 ods. 5 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1882/2003, sa má vykladať v tom zmysle, že mu neodporuje, ak je št
Keywords Doprava – Cestná doprava – Vodičský preukaz – Smernica 91/439 (Smernica Rady 91/439, zmenená a doplnená nariadením č. 1882/2003, článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1, a článok 8 ods. 2 a 4) Summary Článok 1 ods. 2, článok 7 ods. 1, a článok 8 ods. 2 a 4 smernice 91/439 o vodičských preukazoch, zmenenej a doplnenej nariadením č. 1882/2003, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia tomu, aby členský štát odmietal uznať na svojom území vodičské oprávnenie, ktorého základom je vodičský pr
MENU