Nájdené rozsudky pre výraz: Voľný pohyb osôb

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 451

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

46 dokumentov
7 dokumentov
53 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 11. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Obmedzenia – Začatie konania o odpustení dlhov – Podmienka bydliska – Prípustnosť – Článok 45 ZFEÚ – Priamy účinok“ Vo veci C‑716/17, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Østre Landsret (Východodánsky odvolací súd, Dánsko) z 19. decembra 2017 a doručený Súdnemu
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 10. júla 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb osôb – Rovnosť zaobchádzania – Sociálne výhody – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 2 – Finančná podpora na vyššie odborné štúdium – Študenti bez bydliska v dotknutom štáte – Podmienky týkajúce sa doby, ktorú rodičia odpracovali na území štátu – Minimálna doba piatich rokov – Referenčné obdobie siedmich rokov – Spôsob výpočtu referenčného obdobia –Deň p
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 24. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Justičná spolupráca v trestných veciach – Európsky zatykač – Rámcové rozhodnutia – Neexistencia priameho účinku – Prednosť práva Únie – Dôsledky – Rámcové rozhodnutie 2002/584/SVV – Článok 4 bod 6 – Rámcové rozhodnutie 2008/909/SVV – Článok 28 ods. 2 – Vyhlásenie členského štátu, na základe ktorého môže naďalej uplatňovať existujúce právne nástroje o odovzdávaní odsúdených
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) z 13. júna 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Únie – Články 18, 21 a 165 ZFEÚ – Súťažný poriadok športového zväzu – Účasť amatérskeho športovca, ktorý má štátnu príslušnosť jedného členského štátu, na národných majstrovstvách iného členského štátu – Rozdielne zaobchádzanie na základe štátnej príslušnosti – Obmedzenie voľného pohybu“ Vo veci C‑22/18, ktorej predmetom je návrh na zač
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – Migrujúci pracovníci – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Prechodné ustanovenia – Článok 87 ods. 8 – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 14c písm. b) – Pracovník, ktorý je súčasne zamestnaný na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činný na území druhého členského štátu – Výnimky zo zásady jednej uplatniteľnej právn
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) zo 6. júna 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia – Migrujúci pracovníci – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Prechodné ustanovenia – Článok 87 ods. 8 – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 – Článok 14c písm. b) – Pracovník, ktorý je súčasne zamestnaný na území jedného členského štátu a samostatne zárobkovo činný na území druhého členského štátu – Výnimky zo zásady jednej uplatniteľnej právn
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 8. mája 2019 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálna politika – Zákaz diskriminácie na základe veku – Smernica 2000/78/ES – Vylúčenie odbornej praxe získanej pred dovŕšením veku 18 rokov – Nový systém odmeňovania a služobného postupu – Zachovanie rozdielov v zaobchádzaní – Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 1 – Vnútroštátna právna úprava, ktorá stanovuje čiastočné zoh
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (siedma komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Sociálne zabezpečenie – Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Švajčiarskou konfederáciou na druhej strane o voľnom pohybe osôb – Nariadenie (ES) č. 883/2004 – Článok 3 – Vecná pôsobnosť – Odvody z príjmov z majetku francúzskeho rezidenta, ktorý je poistený vo švajčiarskom systéme sociálneho zabezpečenia – Odvody urč
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) zo 14. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Rovnosť zaobchádzania – Daň z príjmov – Právna úprava týkajúca sa zamedzenia dvojitého zdanenia – Dôchodok poberaný v inom členskom štáte, než je členský štát miesta bydliska – Podmienky výpočtu oslobodenia od dane v členskom štáte bydliska – Čiastočná strata úžitku z určitých daňových výhod“ Vo veci C‑174/18, ktorej p
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (piata komora) z 13. marca 2019 ( *1 ) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Voľný pohyb pracovníkov – Článok 45 ZFEÚ – Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 – Článok 7 ods. 1 – Zákaz diskriminácie na základe štátnej príslušnosti – Nárok na platenú každoročnú dovolenku v závislosti od počtu rokov, ktoré pracovník odpracoval u zamestnávateľa – Len čiastočné započítanie predchádzajúcich dôb zamestnania získaných u iných zamestnávateľov – Sociálne
MENU