Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie z účasti na verejnom obstarávaní

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Na úvod treba konštatovať, že hoci článok 61 ods. 1 písm. a) Kbt, ako uvádza vnútroštátny súd, umožňuje vylúčiť z postupu verejného obstarávania hospodársky subjekt z dôvodu akéhokoľvek porušenia, ktorého sa dopustil v súvislosti so svojou obchodnou alebo odbornou činnosťou, bez spresnenia vlastností a závažnosti tohto porušenia. Články 49 ZFEÚ a 56 ZFEÚ nebránia uplatneniu vnútroštátnej právnej úpravy, ktorá z účasti na verejnom obstarávaní vylučuje hospodársky subjekt, ktorý sa dopustil porušenia práva hospodárskej súťaže konštatovaného právoplatným rozsudkom, za čo mu bola uložená pok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑470/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Maďarsko) z 23. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 2. septembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Generali‑Providencia Biztosító Zrt proti Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság, SÚDNY DVOR (desiata komora), v zložení: predseda desiatej komory C. Vajda (spravodajca), sudcovia E. Juhász a D. Šváby, generálny ad
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania služieb – Smernica 92/50 – Uzavretie zmlúv (Smernica Rady 92/50, článok 29 prvý odsek) Summary Článok 29 prvý odsek smernice 92/50 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb sa má vykladať v zmysle, že nebráni tomu, aby členský štát stanovil okrem dôvodov vylúčenia obsiahnutých v tomto ustanovení aj iné dôvody vylúčenia, ktorých cieľom je zabezpečiť dodržiavanie zásad rovnosti zaobchádzania a transparentno
Opinion of the Advocate-General 1. Môže členský štát doplniť zoznam, ktorý je uvedený v článku 24 smernice 93/37/EHS,(2) o nejaký dôvod vylúčenia z účasti na postupoch verejného obstarávania prác? Za akých podmienok a s akými obmedzeniami? Tieto otázky, ktoré sú v zásade predmetom tohto návrhu na začatie prejudiciálneho konania, nastoľujú problematiku existencie a prípadne rozsahu normatívnej právomoci, ktorou disponujú členské štáty v prípade, ak existuje harmonizácia na úrovni Spoločenstva. Tá
Keywords 1. Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania prác – Smernica 93/37 – Dôvody vylúčenia z účasti na verejnom obstarávaní (Smernica Rady 93/37, článok 24 prvý odsek) 2. Aproximácia právnych predpisov – Postupy verejného obstarávania prác – Smernica 93/37 – Dôvody vylúčenia z účasti na verejnom obstarávaní (Smernica Rady 93/37, článok 24 prvý odsek) Summary 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá zhotoviteľovi
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia žiada Súdny dvor, aby určil, či článok 29 smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb(2) (ďalej len „smernica 92/50“), ktorý stanovuje sedem dôvodov vylúčenia z účasti na verejnom obstarávaní služieb, je taxatívnym výpočtom a preto nie je možné, aby vnútroštátna právna úprava uložila zákaz súbežnej účasti podnikov, medzi ktorými existuje vzťah ovládan
Opinion of the Advocate-General 1. Tribunale amministrativo regionale del Lazio (Taliansko) položil Súdnemu dvoru dvomi rozhodnutiami z 22. apríla 2004 otázky týkajúce sa výkladu článku 29 prvého odseku písm. e) a f) smernice Rady 92/50/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii postupov verejného obstarávania služieb (Ú. v. ES L 209, s. 1; Mim. vyd. 06/001, s. 322), ktorý umožňuje vylúčiť z účasti vo verejnom obstarávaní poskytovateľov služieb, ktorí si nesplnili svoje povinnosti týkajúce sa platenia pr
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora) z 8. februára 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verejné zákazky – Články 49 a 56 ZFEÚ – Smernica 2004/18/ES – Dôvody vylúčenia z účasti na verejnom obstarávaní – Poisťovacie služby – Účasť viacerých syndikátov poisťovne Lloyd’s of London na tom istom verejnom obstarávaní – Podpísanie ponúk oprávneným zástupcom poisťovne Lloyd’s of London dotknutej krajiny – Zásady transparentnosti, rovnosti zaobchádzania a zákazu diskrimi
MENU