Nájdené rozsudky pre výraz: Vyslaní zamestnanci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

73 dokumentov
4 dokumenty
131 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Články 56 ZFEÚ a 57 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave členského štátu, aká je sporná vo veci samej, na základe ktorej je príjemca služieb vykonávaných vyslanými zamestnancami pos kytovateľa služieb usadeného v inom členskom štáte povinný pred zadelením pracovných úloh týmto zamestnancom oznámiť príslušným orgánom ich identifikačné údaje, pokiaľ nemôžu predložiť dôkaz o vyhlásení, ktoré mal ich zamestnávateľ vykonať na príslušných orgánoch tohto hostiteľského členského štátu pred začatím poskytovania uvedenej služby, pokiaľ možno takúto právnu úprav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑315/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgicko) z 28. novembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 7. júna 2013, ktorý súvisí s trestným konaním proti: Edgardovi Janovi De Clercqovi, Emielovi Amedeovi Rosaovi De Clercqovi, Nancy Genevieve Wilhelmine Rottiersovej, Ermelinde Jozefe Marthe Tampčrovej, Thermotec NV, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda trete
Právna veta: 1) Články 56 ZFEÚ a 57 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia takej právnej úprave členského štátu, ako je úprava dotknutá vo veci samej, na základe ktorej v prípade, že sú pracovníci so štátnou príslušnosťou tretieho štátu pridelení podnikom so sídlom v inom členskom štáte užívateľskému podniku so sídlom v prvom členskom štáte, ktorý ich používa na účely vykonania prác na účet iného podniku so sídlom v tom istom členskom štáte, takéto pridelenie podlieha podmienke, aby títo pracovníci mali pracovné povolenie......2) V tomto kontexte je potrebné uviesť, že osobitná povaha činnosti podni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑91/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Raad van State (Holandsko) z 20. februára 2013 a doručený Súdnemu dvoru 25. februára 2013, ktorý súvisí s konaním: Essent Energie Productie BV proti Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta (spravodajkyňa), sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.‑C. Bonichot a A. Arabad
Účastníci konania Vo veci C‑115/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (Poľsko) z 15. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 2. marca 2011, ktorý súvisí s konaním: Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe sp. z o.o. proti Zakład Ubezpieczeń Społecznych, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: J. N. Cunha Rodrigues, predseda druhej komory, A. Rosas, A. Ó Caoimh (spra
Účastníci konania Vo veci C‑577/10, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ podaná 10. decembra 2010, Európska komisia , v zastúpení: E. Traversa, C. Vrignon a J.-P. Keppenne, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Belgickému kráľovstvu , v zastúpení: M. Jacobs a C. Pochet, splnomocnené zástupkyne, za právnej pomoci S. Rodrigues, avocat, žalovanému, ktoré v konaní podporuje: Dánske kráľovstvo , v zastúpení: C. Vang, S. J
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Dvomi samostatnými uzneseniami z 21. októbra 2010, ktoré boli Súdnemu dvoru doručené 23. decembra 2010, položil Bundesfinanzhof (Spolkový finančný súd, Nemecko) Súdnemu dvoru prejudiciálne otázky podľa článku 267 ZFEÚ týkajúce sa výkladu článku 14 ods. 1 písm. a) a článku 14a ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1408/71 zo 14. júna 1971 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov, samostatne zárobkovo činné osoby a ich rodinných
Keywords 1. Žaloba o nesplnenie povinnosti – Dôkaz o nesplnení povinnosti – Bremeno zaťažujúce Komisiu – Domnienky – Neprípustnosť (Článok 226 ES) 2. Slobodné poskytovanie služieb – Vysielanie pracovníkov uskutočnené v rámci poskytovania služieb – Smernica 96/71 – Podmienky práce a zamestnania – Minimálna mzda – Základné zložky – Vnútroštátna právna úprava nezohľadňujúca mzdové zvýhodnenia a príplatky, ktoré nemajú vplyv na pomer medzi plnením pracovníka a prijatým protiplnením – Neprípustnosť
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania predstavuje prvú príležitosť pre Súdny dvor vykladať pojem dávky „priznané na základe dobrovoľného alebo nepretržitého voliteľného poistenia“ v rámci článku 46a ods. 3 písm. c) nariadenia (EHS) č. 1408/71(2), ktorý vyňal uvedené plnenia z uplatnenia vnútroštátnych pravidiel na zamedzenie súbehu. 2. V konaní vo veci samej kladie Arbeidshof te Antwerpen (Pracovný súdny dvor Antwerpách, Belgicko) otázku, či
Opinion of the Advocate-General 1. V prejednávanej veci sú nastolené dve citlivé otázky. Prvá sa týka rozsahu, v akom je právomoc členského štátu v otázkach priamych daní vymedzená Zmluvou ES.(2) Druhou otázkou je úloha Súdneho dvora pri zamedzení dvojitého zdanenia.(3) Pest Megyei Bíróság (krajský súd Pešť) položil otázku, či články 43 ES a 48 ES bránia maďarským daňovým orgánom, aby vyberali príspevok na odborné vzdelávanie (ďalej len „príspevok“), ktorý je vypočítaný na základe mzdových nákla
Účastníci konania V spojených veciach C‑611/10 a C‑612/10, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Bundesfinanzhof (Nemecko) z 21. októbra 2010 a doručené Súdnemu dvoru 23. decembra 2010, ktoré súvisia s konaniami: Waldemar Hudzinski proti Agentur für Arbeit Wesel – Familienkasse (C‑611/10), a Jaroslaw Wawrzyniak proti Agentur für Arbeit Mönchengladbach – Familienkasse (C‑612/10), SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predsed
MENU