Nájdené rozsudky pre výraz: zákaz diskriminácie na základe veku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 55

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
2 dokumenty
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Zásada zákazu diskriminácie na základe veku zakotvená v článku 21 Charty základných práv Európskej únie a konkretizovaná smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, podľa ktorej odškodnenie pri skončení zmluvy, ktoré sa vypláca ako príplatok k mzde pri skončení pracovnej zmluvy na dobu určitú, pokiaľ zmluvný pracovný pomer nepokračuje zmluvou na dobu neurčitú, sa nevyplatí v prípade, keď sa zmluva uzatvorí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑432/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Conseil de prud’hommes de Paris (Francúzsko) z 12. septembra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 22. septembra 2014, ktorý súvisí s konaním: O proti Bio Philippe Auguste SARL, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia A. Arabadžiev (spravodajca) a C. Lycourgos, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: M. Ferreira, hlavná
Právna veta: 1) Zásada zákazu diskriminácie na základe veku, ktorá je zakotvená v článku 21 Charty základných práv Európskej únie a konkretizovaná smernicou Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, a konkrétnejšie článok 2 a článok 6 ods. 1 tejto smernice sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia zamestnaneckému dôchodkovému systému, v rámci ktorého zamestnávateľ vypláca ako súčasť odmeny vekovo odstupňované príspevky do dôchodkového systému, pokiaľ rozdielne zaobchádzanie na základe veku, ktoré z toho vyplýva, je primerané a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑476/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Vestre Landsret (Dánsko) zo 14. septembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 19. septembra 2011, ktorý súvisí s konaním: HK Danmark, ktorá koná za Glennie Kristensenovú, proti Experian A/S, za účasti: Beskæftigelsesministeriet, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia G. Arestis, J.‑C. Bonichot, A. Arabadžie
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 1, článok 2 ods. 2 písm. a) a článok 6 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na účely odstránenia diskriminácie na základe veku síce zohľadňuje obdobia vzdelávania a služby dosiahnuté pred dovŕšením veku 18 rokov, ale zároveň vo vzťahu k úradníkom dotknutým touto diskrimináciou zavádza predĺženie lehoty potrebnej na prechod z prvého do druhého platového stupňa každej kategórie zamestnania a každej mzdove ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑530/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) zo 16. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 8. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Leopold Schmitzer proti Bundesministerin für Inneres, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, C. Vajda, S. Rodin a K. Jürimäe, sudcovia E. Ju
Právna veta: 1) Článok 6 ods. 2 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatní len na dôchodkové dávky a dávky v invalidite, ktoré patria do zamestnaneckého systému sociálneho zabezpečenia. 2) Článok 2 a článok 6 ods. 1 smernice 2000/78 sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vnútroštátnej právnej úprave, na základe ktorej štátni zamestnanci, ktorí dosiahli vek umožňujúci im poberať starobný dôchodok, nemôžu z tohto jediného dôvodu poberať plat za disponibilitu, ktorý je určený št ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑546/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Højesteret (Dánsko) zo 7. októbra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 26. októbra 2011, ktorý súvisí s konaním: Dansk Jurist‑ og Økonomforbund, ktorý koná za Erika Toftgaarda, proti Indenrigs‑ og Sundhedsministeriet, za účasti: Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO), Personalestyrelsen, Kommunernes Lands
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 1 a ods. 2 písm. a) a článok 6 ods. 1 smernice Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní, sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá vylučuje započítanie období školskej dochádzky absolvovaných úradníkom pred dovŕšením veku 18 rokov na účely priznania práv na dôchodok a výpočtu výšky jeho starobného dôchodku, vzhľadom na to, že na jednej strane je objektívne a primerane odôvodnená legitímnym cieľom v oblasti politiky zamestnanosti a trhu pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑529/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) zo 16. septembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 8. októbra 2013, ktorý súvisí s konaním: Georg Felber proti Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu druhej komory, sudcovia
Právna veta: 1) Článok 2 a článok 6 ods. 1 smernice 2000/78 sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je úprava dotknutá vo veci samej, ktorá v rámci nového systému odmeňovania definuje spôsoby zaradenia úradníkov vymenovaných do stálej služby pred nadobudnutím účinnosti tejto právnej úpravy a stanovuje, na jednej strane, že platový stupeň, do ktorého sú v novom systéme zaradení, sa určuje len na základe výšky základného platu, ktorý poberali podľa predchádzajúceho systému odmeňovania, hoci tento spočíval na diskriminácii na základe veku úradníka, a na druhej strane, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑501/12 až C‑506/12, C‑540/12 a C‑541/12, ktorých predmetom sú návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Verwaltungsgericht Berlín (Nemecko) z 23. októbra 2012 doručenými Súdnemu dvoru 8. novembra 2012 (veci C‑501/12 až C‑506/12) a z 13. novembra 2012 doručenými Súdnemu dvoru 8. a 28. novembra 2012 (veci C‑540/12 a C‑541/12), ktoré súvisia s konaniami: Thomas Specht (C‑501/12), Jens Schombera (C‑502/12), Alexander Wielan
Právna veta: 1.Pokiaľ ide v druhom rade o článok 6 ods. 1 smernice 2000/78, treba uviesť, že toto ustanovenie stanovuje, že rozdiely v zaobchádzaní z dôvodu veku nie sú diskrimináciou, ak v kontexte vnútroštátnych právnych predpisov sú objektívne a primerane odôvodnené oprávneným cieľom, spojeným najmä s politikou zamestnanosti, trhom práce a odbornou prípravou, a ak prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné. Druhý pododsek písm. c) toho istého odseku, na ktorý vnútroštátny súd výslovne odkazuje vo svojej otázke, stanovuje, že takéto rozdiely v zaobchádzaní môžu zahŕňať „stanovenie h ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑416/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo nº 4 de Oviedo (Španielsko) zo 16. júla 2013 a doručený Súdnemu dvoru 23. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: Mario Vital Pérez proti Ayuntamiento de Oviedo, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu druhej komory, s
Právna veta: Článok 3 ods. 1 smernice 2002/14 sa má vykladať v tom zmysle, že mu odporuje také vnútroštátne ustanovenie, akým je článok L. 1111‑3 Zákonníka práce, ktoré z výpočtu počtu zamestnancov podniku, a to najmä na účely stanovenia zákonných prahových hodnôt na zriadenie orgánov zastupujúcich zamestnancov, vylučuje zamestnancov, s ktorými boli uzavreté podporované pracovné zmluvy. STRUČNÉ ZHRNUTIE SKUTKOVEJ PODSTATY: AMS je združenie upravené zákonom z 1. júla 1901 o spoločenských zmluvách. Toto združenie svojou činnosťou prispieva k implementácii prostriedkov sociálnej mediácie a predchádzaniu k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑176/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour de cassation (Francúzsko) z 11. apríla 2012 a doručený Súdnemu dvoru 16. apríla 2012, ktorý súvisí s konaním: Association de médiation sociale proti Union locale des syndicats CGT, Hichemovi Laboubimu, Union départementale CGT des Bouches‑du‑Rhône, Confédération générale du travail (CGT), SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, po
Právna veta: 1. Právo Únie bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá na odstránenie diskriminácie na základe veku započítava obdobia služby dosiahnuté pred dovŕšením veku 18 rokov, ale ktorá zároveň obsahuje pravidlo, ktorého uplatňovanie je v skutočnosti určené len zamestnancom – obetiam tejto diskriminácie, ktoré o jeden rok predlžuje obdobie vyžadované na postup v každom z prvých troch platových stupňov a ktoré tým s konečnou platnosťou zachováva rozdielne zaobchádzanie na základe veku............................... 2. Právo Únie, najmä článok 16 smernice 2000/78, sa má vykladať v tom zmysle, že vnútro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑417/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) z 27. júna 2013 a doručený Súdnemu dvoru 23. júla 2013, ktorý súvisí s konaním: ÖBB Personenverkehr AG proti Gotthardovi Starjakobovi , SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu druhej komory, sudcovia J.‑C. Bonichot, A. Araba
MENU