Nájdené rozsudky pre výraz: základný patent

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Pojem „výrobok“ uvedený v článku 1 bode 8 nariadenia a článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín, ako aj pojem „aktívne látky“ uvedený v článku 1 bode 3 tohto nariadenia sa majú vykladať v tom zmysle, že sa môžu vzťahovať aj na látku určenú na použitie ako safener, ak má sama osebe toxický, fytotoxický alebo fytofarmaceutický účinok..........2) Treba však uviesť, že hoci je konštatovanie tejto kvalifikácie potrebné, nepostačuje na určenie toho, či pre safener možno vydať doplnkový ochranný certifi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑11/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundespatentgericht (Nemecko) zo 6. decembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 10. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Bayer CropScience AG proti Deutsches Patent‑ und Markenamt, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund (spravodajca), A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas, generálny advokát: N. Jääskinen, tajomn
Právna veta: 1. Nariadenie o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá sa má vykladať v tom zmysle, že pojem „deň prvého povolenia na uvedenie na trh v [Európskej únii]“ je stanovený podľa práva Únie............................... 2. Deň prvého povolenia na uvedenie na trh v [Únii]“ v zmysle tohto ustanovenia je dátum oznámenia rozhodnutia o povolení na uvedenie na trh tomu, komu je určené.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑471/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Wien (Rakúsko) z 2. októbra 2014 a doručený Súdnemu dvoru 15. októbra 2014, ktorý súvisí s konaním: Seattle Genetics Inc. proti Österreichisches Patentamt, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory A. Ó Caoimh, sudcovia C. Toader (spravodajkyňa) a E. Jarašiūnas, generálny advokát: N. Jääskinen, tajomník: A. Calot Escobar, so zrete
Právna veta: 1) Na základe patentu chrániaceho inovatívnu účinnú zložku a na základe povolenia na uvedenie lieku obsahujúceho túto zložku ako jedinú účinnú zložku na trh už vlastník tohto patentu na túto účinnú zložku získal dodatkové ochranné osvedčenie, ktoré mu umožňuje brániť jej použitiu, či už samotnej alebo v spojení s inými účinnými zložkami, sa má článok 3 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby na základe toho istého patentu, ale neskoršieho povolenia na uvedenie na trh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑443/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Spojené kráľovstvo) z 21. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 3. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd, proti Sanofi, za účasti: Sanofi Pharma Bristol‑Myers Squibb SNC, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ileši
Právna veta: 1) Článok 3 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá, sa má vykladať v tom zmysle, že na to, aby sa účinná zložka považovala za „chránenú platným základným patentom“ v zmysle tohto ustanovenia, nie je potrebné, aby bola účinná zložka uvedená v patentových nárokoch tohto patentu prostredníctvom štrukturálneho vzorca....................2. Ak sa na túto účinnú zložku vzťahuje funkčný vzorec uvedený v patentových nárokoch patentu, ktorý vydal Európsky patentový úrad, tento článok 3 písm. a) v zásade nebráni vydan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑493/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Spojené kráľovstvo) z 24. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 5. novembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Eli Lilly and Company Ltd proti Human Genome Sciences Inc., SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toa
Právna veta: 1. Právo Únie sa má vykladať v tom zmysle, že bráni udeleniu dodatkového ochranného osvedčenia pre účinnú zložku, ktorej terapeutický účinok nepatrí medzi liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení na uvedenie na trh. Článok 1 písm. b) nariadenia č. 469/2009 sa má vykladať v tom zmysle, že proteínový nosič spojený s polysacharidovým antigénom prostredníctvom kovalentnej väzby možno považovať za „účinnú zložku“ v zmysle tohto ustanovenia, len ak je preukázané, že tento nosič má vlastný farmakologický, imunologický alebo metabolický účinok, ktorý patrí medzi liečebné indikácie zahrnuté v oprávnení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑631/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Patent‑ und Markensenat (Rakúsko) z 28. augusta 2013 a doručený Súdnemu dvoru 2. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Arne Forsgren proti Österreichisches Patentamt, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: sudcovia C. Toader, vykonávajúca funkciu predsedníčky ôsmej komory, E. Jarašiūnas a C. G. Fernlund (spravodajca), generálny advokát: Y. Bot, tajomník: A.
Právna veta: 1. Článok 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96 z 23. júla 1996 o vytvorení doplnkového ochranného certifikátu pre výrobky na ochranu rastlín sa má vykladať v tom zmysle, že bráni udeleniu doplnkového ochranného certifikátu pre výrobok na ochranu rastlín, ktorý má naliehavé povolenie na uvedenie na trh udelené na základe článku 8 ods. 4 smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh, zmenenej a doplnenej smernicou Komisie 2005/58/ES z 21. septembra 2005. 2. Článok 3 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 1 nariadenia č. 1610/96 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑210/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundespatentgericht (Nemecko) z 23. februára 2012 a doručený Súdnemu dvoru 3. mája 2012, ktorý súvisí s konaním: Sumitomo Chemical Co. Ltd proti Deutsches Patent‑ und Markenamt, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory C. G. Fernlund (spravodajca), sudcovia A. Ó Caoimh a E. Jarašiūnas, generálna advokátka: E. Sharpston, tajomník: A. Calot
Účastníci Vo veci C‑577/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Spojené kráľovstvo) z 31. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 14. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním: Actavis Group PTC EHF, Actavis UK Ltd proti Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, SÚDNY DVOR (ôsma komora), v zložení: predseda ôsmej komory A. Ó Caoimh, sudcovia C. Toader (spra
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tieto návrhy sa v podstate týkajú dosahu – na účely výkladu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 zo 6. mája 2009 o dodatkovom ochrannom osvedčení pre liečivá(2) (ďalej len „nariadenie DOO“) – judikatúry Súdneho dvora, podľa ktorej sa má článok 3 písm. c) uvedeného nariadenia vykladať v tom zmysle, že bráni tomu, aby bolo dodatkové ochranné osvedčenie pre liečivá (ďalej len „DOO“) udelené majiteľovi uvedeného patentu na každý chráne
Keywords Aproximácia právnych predpisov – Jednotná právna úprava – Priemyselné a obchodné vlastníctvo – Patentové právo – Dodatkové ochranné osvedčenie na liečivá [Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1610/96, článok 3 ods. 2; nariadenie Rady č. 1768/92, článok 3 písm. c)] Summary Článok 3 písm. c) nariadenia č. 1768/92 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá, ktorý stanovuje, že osvedčenie sa udelí, ak v členskom štáte, v ktorom je podaná žiadosť a k dátumu podania
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto prejudiciálnom konaní má Súdny dvor spresniť dôsledky prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1901/2006(2) na podmienky vydania dodatkového ochranného osvedčenia (ďalej len „DOO“) určeného na predĺženie platnosti exkluzivity na využívanie liečiva priznanej patentom. 2. Výroba liečiva vyžaduje dlhý a nákladný výskum. Aby farmaceutické laboratóriá mohli zabezpečiť rentabilitu investícií nevyhnutných na tieto výskumy a mohli ich rozvíjať,
MENU