Nájdené rozsudky pre výraz: zásada ekvivalencie a efektivity

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 97

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
1 dokument
102 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Právo Únie, najmä zásady ekvivalencie a efektivity, sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby za takých okolností, o aké ide vo veci samej, vnútroštátny súd nemal možnosť obnovy konania, v ktorom bolo vydané konečné súdne rozhodnutie v rámci občianskeho súdneho konania, ak sa toto rozhodnutie ukáže byť nezlučiteľné s výkladom práva Únie, ktorý Súdny dvor Európskej únie prijal potom, ako sa uvedené rozhodnutie stalo konečným, hoci takáto možnosť existuje, pokiaľ ide o konečné súdne rozhodnutia nezlučiteľné s právom Únie, ktoré boli vydané v rámci správneho súdnictva.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑69/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunalul Sibiu (Rumunsko) zo 16. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 10. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: Dragoș Constantin Târșia proti Statul român, Serviciul public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a autovehiculelor, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr M. Ilešič (spr
Právna veta: 1. Smernica o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ako aj zásady ekvivalencie a efektivity sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá ukladá zaplatenia takých súdnych poplatkov, ako je jednotný súdny poplatok dotknutý vo veci samej pri podaní na správnych súdoch opravného prostriedku v oblasti verejného obstarávania....................2. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑61/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento (Taliansko) z 21. novembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 7. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: Orizzonte Salute – Studio Infermieristico Associato proti Azienda Pubblica di Servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme, Ministero della Giustizia, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Pre
Právna veta: 1. Právo Únie umožňuje uvedenie nových náhradných dielov pre cestné vozidlá – v tomto prípade vodných púmp a palivových filtrov – na trh v členskom štáte podmieňuje uplatnením postupu osvedčenia alebo typového schválenia v tomto členskom štáte, pokiaľ táto právna úprava stanovuje aj výnimky s cieľom zabezpečiť, aby z tohto postupu boli vyňaté časti, ktoré boli legálne vyrobené a uvedené na trh v iných členských štátoch, alebo v prípade neexistencie výnimiek, pokiaľ predmetné časti predstavujú vážne nebezpečenstvo pre správne fungovanie systémov dôležitých pre bezpečnosť vozidla alebo jeho envi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑354/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Tribunalul Cluj (Rumunsko) z 18. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 22. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: SC Capoda Import‑Export SRL proti Registrul Auto Român, Benone‑Nicolaeovi Bejanovi, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory J.‑C. Bonichot (spravodajca), sudcovia J. L. da Cruz Vilaça a C. Lycourgos, generálny advokát: N. Jääskinen, taj
Právna veta: 1. Smernica o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, sa má vykladať v tom zmysle, že poplatok uložený za poskytnutie osobitného typu informácií o životnom prostredí nemôže zahŕňať žiadnu časť nákladov vynaložených na udržiavanie databázy, a akú ide vo veci samej, používanej na tieto účely verejným orgánom, ale môže zahŕňať všeobecné náklady pripadajúce na pracovný čas strávený zamestnancami tohto orgánu na zodpovedanie individuálnych žiadostí o informácie, primerane zohľadnené pri stanovení tohto poplatku pod podmienkou, že celková v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑71/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím First‑tier Tribunal (General Regulatory Chamber, Information Rights) (Spojené kráľovstvo) zo 4. februára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 10. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: East Sussex County Council proti Information Commissioner, za účasti: Property Search Group, Local Government Association, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. v
Právna veta: 1. Článok 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva sa musí vykladať v tom zmysle, že sa možno domnievať, že nezapísaný dizajn sa v rámci bežného obchodovania mohol stať známy kruhom, ktoré sa špecializujú na daný sektor a pôsobia v rámci Európskej únie, ak sa zobrazenia uvedeného dizajnu sprístupnili obchodníkom podnikajúcim v tomto sektore, čo prináleží posúdiť súdu pre dizajny Spoločenstva vzhľadom na skutkové okolnosti veci, v ktorej koná................. 2. Článok 7 ods. 1 prvá veta nariadenia č. 6/2002 sa musí vykladať v tom zmysle, že sa možn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑479/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Bundesgerichtshof (Nemecko) zo 16. augusta 2012 a doručený Súdnemu dvoru 25. októbra 2012, ktorý súvisí s konaním: H. Gautzsch Großhandel GmbH & Co. KG proti Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader a E. Jarašiūnas (spravodajca), gener
Právna veta: 1. Právo Európskej únie, najmä zásada efektivity, bráni vnútroštátnej právnej úprave, ktorá podriaďuje podanie návrhu na účely získania náhrady škody za porušenie právneho pravidla v oblasti verejného obstarávania tomu, aby predtým došlo k určeniu protiprávnosti postupu zadávania dotknutej zákazky z dôvodu neuverejnenia predchádzajúceho oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, keď tento návrh na určenie protiprávnosti podlieha prekluzívnej lehote šesť mesiacov začínajúcej plynúť odo dňa nasledujúceho po dni zadania predmetnej verejnej zákazky, a to nezávisle od toho, či navrhovateľ bol al ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑166/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Najvyšší správny súd, Rakúsko) z 25. marca 2014 a doručený Súdnemu dvoru 7. apríla 2014, ktorý súvisí s konaním: MedEval – Qualitäts‑, Leistungs‑ und Struktur‑Evaluierung im Gesundheitswesen GmbH, za účasti: Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger, Pharmazeutisch
Právna veta: 1) Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ako aj zásady efektivity a ekvivalencie sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu, ako je právna úprava v konaní vo veci samej, podľa ktorej v oblasti žalôb o zdržanie sa podaných združeniami na ochranu spotrebiteľov jednak takáto žaloba má byť podaná pred súdmi miesta sídla alebo bydliska žalovaného a jednak rozhodnutie o miestnej nepríslušnosti vydané prvostupňovým súdom nemožno napadnúť odvolaním.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑413/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Audiencia Provincial de Salamanca (Španielsko) zo 7. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 11. septembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Asociación de Consumidores Independientes de Castilla y León proti Anuntis Segundamano España SL, SÚDNY DVOR (tretia komora), v zložení: predseda tretej komory M. Ilešič, sudcovia C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (sp
Právna veta: 1) Článok 183 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty sa má vykladať v tom zmysle, že je s ním v rozpore, ak zdaniteľnej osobe, ktorá požiadala o vyplatenie nadmerného odpočtu DPH, ktorú dlhovala a zaplatila na vstupe, daňový orgán členského štátu nemôže priznať úroky z omeškania vyplývajúce z toho, že tento daňový orgán neskoro vyplatil nadmerný odpočet, a to za obdobie, počas ktorého boli v platnosti správne akty vylučujúce vyplatenie nadmerného odpočtu, neskôr zrušené súdnym rozhodnutím. 2) Niektoré osobitné pravidlá, ktoré musia členské ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑431/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumunsko) z 21. júna 2012 a doručený Súdnemu dvoru 24. septembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Agenția Națională de Administrare Fiscală proti SC Rafinăria Steaua Română SA, SÚDNY DVOR (desiata komora), v zložení: predseda desiatej komory E. Juhász, predtým poverený výkonom funkcie predsedu desiatej komory, sudcovia A. R
Právna veta: 1) Článok 101 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni výkladu a uplatneniu vnútroštátneho práva členského štátu, podľa ktorého je z právnych dôvodov kategoricky vylúčené, aby boli podniky, ktoré sú účastníkmi kartelu, občianskoprávne zodpovedné za škody vyplývajúce zo skutočnosti, že podnik, ktorý nebol účastníkom tohto kartelu, stanovil vzhľadom na konanie uvedeného kartelu vyššie ceny v porovnaní s cenami, ktoré by sa uplatnili, ak by kartel neexistoval.......2) Plná účinnosť článku 101 ZFEÚ by však bola spochybnená, ak by právo každej osoby požiadať o náhradu škody bolo vnútroštátnym prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑557/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtshof (Rakúsko) zo 17. októbra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 3. decembra 2012, ktorý súvisí s konaním: Kone AG, Otis GmbH, Schindler Aufzüge und Fahrtreppen GmbH, Schindler Liegenschaftsverwaltung GmbH, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH proti ÖBB‑Infrastruktur AG, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia E. Ju
MENU