Nájdené rozsudky pre výraz: zásada ne bis in idem

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

328 dokumentov
136 dokumentov
1069 dokumentov
78 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Zásada ne bis in idem uvedená v článku 50 Charty základných práv Európskej únie nebráni tomu, aby členský štát za to isté konanie spočívajúce v nesplnení povinnosti podať priznanie k dani z pridanej hodnoty uložil daňovú a následne trestnú sankciu, pokiaľ prvá sankcia nemá trestnú povahu, čo musí overiť vnútroštátny súd. 2) Právo Únie neupravuje vzťahy medzi Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaným v Ríme 4. novembra 1950 a právnymi poriadkami členských štátov a ani nestanovuje dôsledky, ktoré musí vnútroštátny súd vyvodiť v prípade rozporu medzi právami z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑617/10, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Haparanda tingsrätt (Švédsko) z 23. decembra 2010 a doručený Súdnemu dvoru 27. decembra 2010, ktorý súvisí s konaním: Åklagaren proti Hans Åkerberg Fransson, SÚDNY DVOR (veľká komora), v zložení: predseda V. Skouris, podpredseda K. Lenaerts, predsedovia komôr A. Tizzano, M. Ilešič, G. Arestis, J. Malenovský, sudcovia A. Borg Barthet, J.‑C. Bonichot, C. Toad
Právna veta: 1) S výhradou overení, ktoré má uskutočniť vnútroštátny súd, sa články 49 ZFEÚ a 54 ZFEÚ, zásady účinnej súdnej ochrany a rešpektovania práva na obhajobu, ako aj článok 12 jedenástej smernice Rady 89/666/EHS z 21. decembra 1989 o požiadavkách na sprístupnenie údajov týkajúcich sa pobočiek zriadených v určitom členskom štáte určitými druhmi obchodných spoločností, ktoré sa spravujú právom iného štátu, musia vykladať v tom zmysle, že nebránia takej vnútroštátnej právnej úprave, akou je právna úprava dotknutá vo veci samej, podľa ktorej sa v prípade prekročenia lehoty deviatich mesiacov stanovene ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑418/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Innsbruck (Rakúsko) z 29. júla 2011 a doručený Súdnemu dvoru 10. augusta 2011, ktorý súvisí s konaním: Texdata Software GmbH, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský, U. Lõhmus (spravodajca), M. Safjan a A. Prechal, generálny advokát: P. Mengozzi, tajomník: M. Aleksejev, referent,
Opinion of the Advocate-General 1. Na základe dôkladného vyšetrovania v trestnom konaní súdne orgány jedného členského štátu (Belgicko) zamietli návrh na podanie obžaloby na obvineného a rozhodli o „ non-lieu “ (pod čím môžeme rozumieť zastavenie trestného stíhania).(2) Týmto rozhodnutím sa prakticky skončilo (potenciálne) trestné stíhanie, ale so zreteľom na nové skutkové okolnosti a/alebo dôkazy proti dotknutej osobe možno toto rozhodnutie podľa vnútroštátneho právneho poriadku zrušiť. Návrhom
Opinion of the Advocate-General 1. V tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga (Prvé oddelenie Provinčného súdu v Malage) (ďalej len „vnútroštátny súd“) žiada o objasnenie pôsobnosti zásady ne bis in idem obsiahnutej v článku 54 dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda (ďalej len „DVSD“)(2) . 2. Vnútroštátny súd si najmä želá vedieť, či na základe uvedenej zásady rozhodnutie súdu jedného členského štátu, ktoré bráni akémukoľvek ď
Opinion of the Advocate-General 1. Prejednávaná vec po prvýkrát kladie otázku platnosti výhrad z uplatnenia zásady ne bis in idem stanovenej v článku 55 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda(2), z hľadiska článku 50 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“). 2. Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Vyšší krajinský súd Hamburg) sa predovšetkým pýta, či možnosť ponúknutá členským štátom, uvedená v článku 55 ods. 1 písm. a) SVD, neuplatniť túto zásadu, keď predmetom r
Keywords 1. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda – Zásada ne bis in idem (Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, článok 54) 2. Európska únia – Policajná a súdna spolupráca v trestných veciach – Protokol, ktorým sa začleňuje Schengenské acquis – Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda – Zásada ne bis in idem (Protokol č. 7 k Európskemu dohovoru o ľudsk
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Schengenské acquis zahŕňa: a) dohodu uzavretú 14. júna 1985 v luxemburskom meste, podľa ktorého dostala názov, medzi tromi členskými štátmi Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach;(2) b) dohovor vykonávajúci túto dohodu, ktorý tie isté zmluvné strany uzavreli 19. júna 1990 (ďalej len „dohovor“);(3) c) protokoly a nástroje pristúpenia iných členských štá
Opinion of the Advocate-General 1. Európsky zatykač, zavedený rámcovým rozhodnutím Rady 2002/584/SVV(2) nahradil formálny postup vydávania osôb medzi členskými štátmi systémom vydávania medzi súdnymi orgánmi, založeným na vysokej miere dôvery medzi nimi. Je správne považovaný za nástroj súdnej spolupráce v trestných veciach, ktorý prináša najlepšie výsledky. 2. Rámcové rozhodnutie taxatívne vymenováva dôvody, ktoré môžu brániť vykonaniu európskeho zatykača. Toto prejudiciálne konanie sa po prvýk
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Prejednávaný návrh na začatie prejudiciálneho konania napriek zdanlivej jednoduchosti prípadu týkajúceho sa sankcionovania porušenia daňových povinností rybára, ktorý pôsobí v Botnickom zálive, vyvoláva dva mimoriadne citlivé problémy, ako aj určité nejasnosti. 2. Prvý z týchto problémov sa týka prípustnosti návrhu na začatie prejudiciálneho konania, keďže vzhľadom na nepochybne vnútroštátny charakter veci samej si uznanie právomoci Súdneho dvora na r
MENU