Nájdené rozsudky pre výraz: Záväzky spoločnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 31

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

124 dokumentov
29 dokumentov
515 dokumentov
31 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 15 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach sa má vykladať v tom zmysle, že fyzickú osobu, ktorá má úzke podnikateľské väzby alebo väzby spojené s povolaním vo vzťahu k spoločnosti, ako sú konateľstvo alebo väčšinový obchodný podiel v tejto spoločnosti, nemožno považovať za spotrebiteľa v zmysle tohto ustanovenia, ak prevezme ručenie za vlastnú zmenku vystavenú na zabezpečenie záväzkov tejto spoločnosti zo zmluvy o poskytnutí úveru. Toto ustanovenie sa preto neuplatňuje na určenie súdu, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑419/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Městského soudu v Praze (Česká republika) z 21. marca 2011 a doručený Súdnemu dvoru 10. augusta 2011, ktorý súvisí s konaním: Česká spořitelna, a.s. proti Geraldovi Feichterovi, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: predseda prvej komory A. Tizzano, sudcovia M. Ilešič (spravodajca), E. Levits, J.‑J. Kasel a M. Safjan, generálna advokátka: E. Sharpston, tajom
Právna veta: 1. Pojem „prevod závodu“ sa vzťahuje na situáciu, v ktorej dochádza k zrušeniu podniku pôsobiaceho na trhu s charterovými letmi jeho väčšinovým akcionárom, ktorý je sám podnikom pôsobiacim v odvetví leteckej dopravy, a v ktorej následne tento naposledy uvedený podnik preberá práva a povinnosti zrušeného podniku vyplývajúce zo zmlúv o nájme lietadiel a zo zmlúv o charterových letoch, ktorých plnenie prebieha, vykonáva činnosť, ktorú predtým uskutočňoval zrušený podnik, opäť prijme do zamestnania niektorých zamestnancov, ktorí dovtedy pracovali v tomto podniku, pričom im pridelí rovnaké úlohy, a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑160/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Varas Cíveis de Lisboa (Portugalsko) z 31. decembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 4. apríla 2014, ktorý súvisí s konaním: João Filipe Ferreira da Silva e Brito a i. proti Estado português, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta (spravodajkyňa), podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts, vykonávajúci funkciu sudcu druhej ko
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Nariadenie č. 1/2003 B – Nariadenie č. 773/2004 III – Pozadie právneho sporu a správne konanie IV – Súdne konanie V – Posúdenie odvolacích dôvodov A – Prvý odvolací dôvod: hmotnoprávne otázky súvisiace so zásadou proporcionality 1. Úvodná poznámka k uplatniteľnosti zásady proporcionality 2. Požiadavky kladené na proporcionalitu rozhodnutí o ponúknutých záväzkoch (prvá časť prvého odvolacieho dôvodu) 3. Konkrétne preskúmanie pro
Účastníci konania Vo veci C‑147/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hovrätten för Nedre Norrland (Švédsko) z 23. marca 2012 a doručený Súdnemu dvoru 26. marca 2012, ktorý súvisí s konaním: ÖFAB, Östergötlands Fastigheter AB, proti Frankovi Kootovi, Evergreen Investments BV, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz (spravodajca), sudcovia A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby a C. Vajda, generálny
Keywords Žaloba o neplatnosť – Lehoty – Začiatok plynutia (článok 230 piaty odsek ES) (pozri body 31, 36) Subject of the case Predmet Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2006/446/ES z 12. apríla 2006 o konaní podľa článku 81 Zmluvy o ES (vec COMP/B‑1/38.348 – Repsol CPP) (zhrnutie uverejnené v Ú. v. EÚ L 176, s. 104), ktorým sa stávajú záväznými záväzky spoločnosti Repsol CCP prijaté v súlade s článkom 9 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodár
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka najmä výkladu pojmu „kapitálová spoločnosť“ v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) a c) smernice Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu(2) . 2. Účastníkmi konania vo veci samej sú spoločnosť s ručením obmedzeným založená podľa poľského práva Drukarnia Multipress sp. z o.o. w Krakowie (ďalej len „Drukarnia“) a Minister Finansów (minister financií, ďalej len „Minis
Keywords 1. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Nepriame dane z tvorby a zvýšenia základného imania – Daň z vkladu vyrubovaná obchodným spoločnostiam [Smernica Rady 69/335, článok 4 ods. 1 písm. g) a h) a článok 4 ods. 3 písm. b)] 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Nepriame dane z tvorby a zvýšenia základného imania – Daň z vkladu vyrubovaná obchodným spoločnostiam (Smernica Rady 69/335, článok 3 ods. 1 a články 8 a 9) 3. Daňové ustanovenia – Harmoni
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora) zo 7. apríla 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Rímsky dohovor – Rozhodné právo – Cezhraničné zlúčenie – Smernica 78/855/EHS – Smernica 2005/56/ES – Zlúčenie – Ochrana veriteľov – Prevedenie všetkých pohľadávok a záväzkov preberanej spoločnosti na preberajúcu spoločnosť“ Vo veci C‑483/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberster Gerichtsho
Účastníci konania Vo veci C‑551/10 P, ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 24. novembra 2010, Éditions Odile Jacob SAS, so sídlom v Paríži (Francúzsko), v zastúpení: O. Fréget, M. Struys, M. Potel a L. Eskenazi, avocats, odvolateľka, ďalší účastníci konania: Európska komisia, v zastúpení: A. Bouquet, O. Beynet a S. Noë, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovaná v prvostupňovom konaní, Lagardčre SCA, so sídlom
MENU