Nájdené rozsudky pre výraz: Zdaňovanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 390

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

302 dokumentov
49 dokumentov
304 dokumentov
80 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Činnosť vykonávaná jednotlivcom, akou je činnosť súdneho exekútora, nie je oslobodená od DPH iba z dôvodu, že pozostáva z uskutočňovania úkonov, ktoré patria do právomoci orgánov verejnej moci. Aj za predpokladu, že súdny exekútor pri výkone svojej funkcie také úkony uskutočňuje, nevykonáva podľa právnej úpravy svoju činnosť vo forme orgánu riadiaceho sa verejným právom, keďže nie je integrovaný do organizácie verejnej správy, ale vo forme nezávislej hospodárskej činnosti uskutočňovanej v rámci slobodného povolania, a preto sa na neho nemôže vzťahovať oslobodenie stanovené v článku 4 ods. 5 pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑456/07, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (Slovensko) z 24. mája 2007 a doručený Súdnemu dvoru 9. októbra 2007, ktorý súvisí s konaním: Karol Mihal proti Daňovému úradu Košice V, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory U. Lõhmus, sudcovia J. Klučka a A. Arabadjiev (spravodajca), generálny advokát: D. Ruiz‑Jarabo Colomer, tajomník: R. Grass,
Právna veta: 1. Smernica o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa majú vykladať v tom zmysle, že nebránia vnútroštátnej právnej úprave, akou je úprava dotknutá vo veci samej, ktorá stanovuje výber dane z tepelného výkonu jadrových reaktorov, keďže táto daň nepatrí do rámca pôsobnosti uvedenej smernice...................... 2. Smernica o všeobecných systémoch pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov sa má vykladať v tom zmysle, že daň z tepelného výkonu jadrového reaktora nepredstavuje spot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑606/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Kammarrätten i Sundsvall (Švédsko) z 29. októbra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 25. novembra 2013, ktorý súvisí s konaním: OKG AB proti Skatteverket, SÚDNY DVOR (siedma komora), v zložení: predseda siedmej komory J.‑C. Bonichot, sudcovia A. Arabadžiev a J. L. da Cruz Vilaça (spravodajca), generálny advokát: M. Szpunar, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na píso
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu týkajúcej sa režimu zdaňovania skupín, ktorá materskej spoločnosti stojacej na čele skupiny umožňuje neutralizovať opätovné zahrnutie podielu nákladov a výdavkov paušálne stanoveného na 5 % čistej sumy dividend, ktoré jej vyplácajú spoločnosti rezidenti patriace do integrovanej skupiny, zatiaľ čo podľa tejto právnej úpravy takáto neutralizácia je jej zamietnutá u dividend, ktoré jej vyplácajú jej dcérske spoločnosti usadené v inom členskom štáte, ktoré – ak by boli rezidentmi – by objektívne prichádzali do ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑386/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour administrative d’appel de Versailles (Francúzsko) z 29. júla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 13. augusta 2014, ktorý súvisí s konaním: Groupe Steria SCA proti Ministčre des Finances et des Comptes publics, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka komory R. Silva de Lapuerta, podpredseda Súdneho dvora K. Lenaerts (spravodajca), sudcovia J.‑C. Bonichot,
Právna veta: Členský štát si tým, že uplatňuje zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty vo výške 7 % na dodania, dovoz a nadobudnutie dojčenských odevov a odevných doplnkov, ako aj detskej obuvi v rámci Spoločenstva, zatiaľ čo neuplatňoval k 1. januáru 1991 daň z pridanej hodnoty v zmysle smernice 2006/112, ani systém zdaňovania vykazujúci tie isté charakteristické znaky ako spoločný systém dane z pridanej hodnoty, a teda keďže neboli splnené podmienky na uplatnenie článku 115 tejto smernice, nesplnil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 98 v spojení s prílohou III smernice 2006/112 o spoločnom systéme da ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Keywords Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Možnosť členských štátov dočasne uplatniť zníženú sadzbu (Smernica Rady 2006/112, články 98, 115 a príloha III) Summary Členský štát si tým, že uplatňuje zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty vo výške 7 % na dodania, dovoz a nadobudnutie dojčenských odevov a odevných doplnkov, ako aj detskej obuvi v rámci Spoločenstva, zatiaľ čo neuplatňoval k 1. januáru 1991 daň z pr
Právna veta: 1) Podmienka uvedená v článku 2 ods. 3 smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, podľa ktorej iné energetické výrobky ako tie, pre ktoré je úroveň zdaňovania určená v uvedenej smernici, sa zdaňujú v závislosti od ich používania sadzbou pre ekvivalentné vykurovacie palivo alebo motorové palivo, sa musí vykladať v tom zmysle, že treba najprv zistiť, či sa predmetný výrobok používa ako vykurovacie palivo, alebo ako motorové palivo, a potom prípadne zistiť, ktoré z motorových palív alebo vykurovac ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci V spojených veciach C‑43/13 a C‑44/13, ktorých predmetom sú dva návrhy na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podané rozhodnutiami Bundesfinanzhof (Nemecko) zo 14. novembra 2012 a doručené Súdnemu dvoru 28. januára 2013, ktoré súvisia s konaniami: Hauptzollamt Köln proti Kronos Titan GmbH (C‑43/13), a Hauptzollamt Krefeld proti Rhein‑Ruhr Beschichtungs‑Service GmbH (C‑44/13), SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia M
Právna veta: 1. Článok 49 ZFEÚ bráni právnej úprave členského štátu, akou je právna úprava vo veci samej, ktorá v rámci zdaňovania skupiny spoločností umožňuje materskej spoločnosti, aby v prípade nadobudnutia podielu v spoločnosti rezidentovi, ktorá sa stane členkou takejto skupiny, odpísala goodwill podniku až do 50 % kúpnej ceny podielu, hoci to zakazuje v prípade nadobudnutia podielu v spoločnosti nerezidentovi.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑66/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) z 30. januára 2014 a doručený Súdnemu dvoru 10. februára 2014, ktorý súvisí s konaním: Finanzamt Linz proti Bundesfinanzgericht, Außenstelle Linz, za účasti: IFN‑Holding AG, IFN Beteiligungs GmbH, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia K. Jürimäe, J. Malenovský, M. Safjan a A. Prechal
Právna veta: 1. Článok 2 ods. 4 písm. b) smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny, zmenenej a doplnenej smernicou Rady 2004/74/ES z 29. apríla 2004, sa má vykladať v tom zmysle, že používanie jednak uhlia ako vykurovacieho paliva v postupe výroby cukru a jednak oxidu uhličitého, ktorý vznikne spaľovaním tohto energetického výrobku, na výrobu chemických hnojív nepredstavuje „dvojité používanie“ uvedeného energetického výrobku v zmysle tohto ustanovenia. Naopak takéto „dvojité používanie“ predstavuje použív ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑426/12, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Holandsko) zo 14. septembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 18. septembra 2012, ktorý súvisí s konaním: X proti Voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst/Z van de rijksbelastingdienst, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia M. Safjan (spravodajca), J. Malenovský, A
Právna veta: 1) Pojem „štandardné nádrže“ uvedený v článku 24 ods. 2 prvej zarážke smernice Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny sa má vykladať tak, že pod neho spadajú nádrže trvalo pripevnené k úžitkovým motorovým vozidlám, ktoré sú určené na priame natankovanie palív do týchto vozidiel v prípade, že boli namontované inou osobou než výrobcom, pokiaľ uvedené nádrže umožňujú, aby sa palivo používalo priamo tak na účely pohonu uvedených vozidiel, ako aj, prípadne, na prevádzky chladiacich sústav a ostatných súst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑152/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Finanzgericht Düsseldorf (Nemecko) z 18. marca 2013 a doručený Súdnemu dvoru 26. marca 2013, ktorý súvisí s konaním: Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG proti Hauptzollamt Münster, SÚDNY DVOR (druhá komora), v zložení: predsedníčka druhej komory R. Silva de Lapuerta, sudcovia J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (spravodajca), J.‑C. Bonichot a A. Arabadžiev, gene
Právna veta: 1) Verejní zamestnanci musia dodržiavať daňové tajomstvo. 2) Verejný zamestnanec porušuje daňové tajomstvo, ak poskytne alebo použije bez oprávnenia : a) informácie o finančnej situácii inej osoby o ktorých sa dozvedel v rámci správneho konania, finančného auditu alebo súdneho konania v daňových veciach alebo b) priemyselné alebo obchodné tajomstvo inej osoby, o ktorom sa dozvedel v jednom z konaní uvedených v bode a)

Úryvok z textu:
Keywords 1. Akty inštitúcií – Smernice – Priamy účinok – Rozsah (Článok 249 tretí odsek ES) 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Platitelia dane (Smernica Rady 77/388, článok 4 ods. 5 druhý pododsek) Summary 1. Jednotlivci sú oprávnení odvolávať sa pred vnútroštátnym súdom proti dotknutému členskému štátu na ustanovenia smernice, ktoré sa zdajú z pohľadu ich obsahu ako nepodmienečné a dostatočne presné, a to
MENU