Nájdené rozsudky pre výraz: Zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1) Článok 87 ods. 2 ZFEÚ chápať so zreteľom na „všeobecné ustanovenia“, ktoré sú predmetom kapitoly 1 hlavy V tretej časti Zmluvy o FEÚ, a najmä článok 67 ZFEÚ, ktorý na začiatku tejto kapitoly vo svojom odseku 2 stanovuje, že Únia „zabezpečuje absenciu kontrol osôb na vnútorných hraniciach a tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly vonkajších hraníc“, a v odseku 3 stanovuje, že „sa usiluje o zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti prostredníctvom opatrení na predchádzanie trestnej činnosti, rasizmu a xenofóbie a na boj proti nim prostredníctvom opatrení na koordin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑43/12, ktorej predmetom je žaloba o neplatnosť podľa článku 263 ZFEÚ, podaná 27. januára 2012, Európska komisia, v zastúpení: T. van Rijn a R. Troosters, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Európskemu parlamentu, v zastúpení: F. Drexler, A. Troupiotis a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia, a Rade Európskej únie, v zastúpení: J. Monteiro a E. Karlsson, splnomocnení zástupcovia, žalovaným, ktoré v konaní podporujú: Belgické kráľ
Právna veta: 1. Opatrenie, ktorým členský štát obvyklého bydliska osoby, vodiča motorového vozidla, ktorému nemôže odobrať jeho vodičský preukaz z toho dôvodu, že tento už bol predmetom rozhodnutia o skoršom odobratí, nariaďuje, aby uvedenej osobe už nemohol byť vydaný nový vodičský preukaz počas určitej doby, sa musí považovať za opatrenie obmedzenia, pozastavenia alebo odobratia vodičského preukazu v zmysle týchto ustanovení s tým následkom, že bráni uznaniu platnosti všetkých vydaných vodičských preukazov vydaných iným členským štátom pred uplynutím tejto doby. Okolnosť, že rozsudok vyhlasujúci toto opa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑339/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Oberlandesgericht Nürnberg (Nemecko) z 26. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 14. júla 2014, ktorý súvisí s trestným konaním proti Andreasovi Wittmannovi, SÚDNY DVOR (desiata komora), v zložení: predseda komory C. Vajda, sudcovia A. Rosas (spravodajca) a E. Juhász, generálny advokát: Y. Bot, tajomník: A. Calot Escobar, so zreteľom na písomnú časť konania, so zreteľo
Právna veta: 1. Článok 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch sa má vykladať v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, podľa ktorej jediný prostriedok, ktorý má k dispozícii osoba žiadajúca o vydanie alebo obnovenie vodičského preukazu v tomto členskom štáte na preukázanie, že spĺňa podmienku „obvyklého bydliska“ v zmysle tohto článku 12 na území uvedeného členského štátu, stanovenú v článku 7 ods. 1 písm. e) a článku 7 ods. 3 písm. b) tejto smernice, spočíva v preukázaní existencie ohláseného bydliska na území dotknutého členského štát ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑664/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Administratīvā apgabaltiesa (Lotyšsko) z 5. decembra 2013 a doručený Súdnemu dvoru 13. decembra 2013, ktorý súvisí s konaním: VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija“, Latvijas Republikas Satiksmes ministrija proti Kasparsovi Nīmanisovi, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas (spravodajca), E. Juhász
Právna veta: 1) Vnútroštátna právna úprava, ktorá zakazuje prihlásenie vozidla, ktorého mechanizmus riadenia sa nachádza na tej istej strane, ako je smer premávky, do evidencie na území členského štátu môže znížiť počet takýchto vozidiel pohybujúcich sa v tomto členskom štáte a v dôsledku toho riziko vyplývajúce z tohto pohybu. Pokiaľ ide o takéto riziko, zodpovedá informáciám vyplývajúcim zo všeobecných skúseností, podľa ktorých umiestnenie volantu je v priamom vzťahu s poľom vnímania vodiča, pričo to potvrdzuje aj ustálená prax výrobcov a koncesionárov automobilov spočívajúca v tom, že ponúkajú v zásade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑61/12, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 6. februára 2012, Európska komisia , v zastúpení: A Steiblytė, G. Wilms a G. Zavvos, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Litovskej republike , v zastúpení: D. Kriaučiūnas a R. Krasuckaitė, splnomocnení zástupcovia, žalovanej, ktorú v konaní podporujú: Estónska republika , v zastúpení: M. Linntam, splnomocnená zástupkyňa, Lotyšská republika , v 
Opinion of the Advocate-General 1. Európska komisia touto žalobou spochybňuje právny základ, na ktorom bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/82/EÚ z 25. októbra 2011, ktorou sa zjednodušuje cezhraničná výmena informácií o deliktoch na úseku bezpečnosti cestnej premávky(2) (ďalej len „smernica“). 2. Táto smernica zavádza systém výmeny informácií, na základe ktorého môže príslušný orgán členského štátu, v ktorom došlo k porušeniu pravidiel cestnej premávky, získať od členského št
Keywords Doprava – Cestná doprava – Sociálne ustanovenia – Výnimky – Povinnosť inštalácie a používania tachografu – Výnimky pre vozidlá, ktoré prepravujú materiál alebo vybavenie – Pojem – Veci potrebné na vykonávanie prác patriacich k hlavnej činnosti vodiča – Iná hlavná činnosť ako riadenie vozidla – Zahrnutie [Nariadenie Rady č. 3820/85, článok 13 ods. 1 písm. g), a nariadenie č. 3821/85, článok 3 ods. 2] Summary Výrazy „materiál alebo vybavenie“ uvedené v článku 13 ods. 1 písm. g) nar
Opinion of the Advocate-General 1. Môže osoba, ktorej bol odňatý nemecký vodičský preukaz v roku 1997 za vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu a ktorá nepreukázala, že je opätovne spôsobilá na vedenie vozidla, uplatniť rakúsky vodičský preukaz, ktorý jej bol vydaný predtým, v roku 1964? Takúto otázku v podstate položil Landgericht Mannheim (Nemecko) Súdnemu dvoru. 2. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania sa odlišuje od vecí, o ktorých Súdny dvor doteraz rozhodol, a to z toho dôvodu, že o
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 25. januára 2018 (*) „Nesplnenie povinnosti členským štátom – Doprava – Smernica 2006/126/ES – Vodičský preukaz – Definícia skupín C1 a C, ako aj skupiny D1“ Vo veci C‑314/16, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, podaná 1. júna 2016, Európska komisia, v zastúpení: J. Hottiaux a Z. Malůšková, splnomocnené zástupkyne, žalobkyňa, proti Českej republike, v zastúpení: M. Smolek, T. Müller a J. Vláčil, sp
Opinion of the Advocate-General 1. Veci, ktoré sú v tomto prípade predložené Súdnemu dvoru, sú časťou už rozsiahlej súdnej agendy Spoločenstva v oblasti vzájomného uznávania vodičských preukazov. 2. V týchto piatich veciach sa Súdnemu dvoru kladie otázka, či môže členský štát odmietnuť uznať platnosť vodičského preukazu, ktorý bol vydaný v inom členskom štáte, ak bolo držiteľovi tohto preukazu už predtým na území prvého členského štátu odobraté vodičské oprávnenie, pričom získanie nového vodičsk
MENU