Nájdené rozsudky pre výraz: zmluva o preprave tovaru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
3 dokumenty
85 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General 1. V prejednávanej veci je Súdny dvor po prvýkrát požiadaný o výklad dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky(2) a obzvlášť článku 4 tohto dohovoru, ktorý zavádza mechanizmus umožňujúci určiť rozhodné právo pre zmluvu v prípade absencie jeho voľby zmluvnými stranami. 2. V tejto veci bol Súdny dvor požiadaný, aby rozhodol o otázke, aké je podľa tohto ustanovenia rozhodné právo pre zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie dopravného prostriedku na prepravu tova
Keywords 1. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Oslobodenia upravené v šiestej smernici (Smernica Rady 77/388, článok 15 ods. 5) 2. Daňové ustanovenia – Harmonizácia právnych predpisov – Dane z obratu – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Oslobodenia upravené v šiestej smernici (Smernica Rady 77/388, článok 15 ods. 5 a 13) Summary 1. Článok 15 ods. 5 šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov
Opinion of the Advocate-General 1. Dve otázky návrhu na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu článku 15 ods. 5 šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia(2), zmenenej a doplnenej smernicou Rady 92/111/EHS zo 14. decembra 1992(3) (ďalej len „šiesta smernica“). 2. Tieto otázky vznikli v rámci konania medzi spoločnosťou Navicon (ďa
ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (ôsma komora) z 12. októbra 2016 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Smernica 96/75/ES – Systémy prenájmu lodí a cenotvorby v oblasti prepravy tovaru na vnútrozemských vodných cestách – Rozsah – Článok 1 písm. b) – Pojem ‚dopravca‘ – Článok 2 – Sloboda pri uzatváraní zmlúv a dohadovaní cien“ Vo veci C‑92/15, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Hof van beroep te Ant
ROZSUDOK VŠEOBECNÉHO SÚDU (siedma komora) z 18. februára 2016 (*) „Arbitrážna doložka – Program dodávania poľnohospodárskych výrobkov do Ruska – Dodávky hovädzieho mäsa – Nevykonanie zmluvy intervenčnou agentúrou – Uplatniteľné právo – Premlčanie – Neskoré uvoľnenie zábezpeky na dodávku v niektorých prípadoch – Čiastočná úhrada faktúry za prepravu – Nedostatočná platba určitých faktúr v cudzej mene – Úroky z omeškania“ Vo veci T‑164/14, Calberson GE, so sídlom vo V
Keywords 1. Vlastné zdroje Európskych spoločenstiev – Vrátenie alebo odpustenie dovozného alebo vývozného cla – Ustanovenie o spravodlivom zaobchádzaní zavedené článkom 905 nariadenia č. 2454/93 – Rozsah – Rozhodovacia právomoc Komisie – Spôsoby vykonania – „Špeciálna situácia“ – Pojem – Neupozornenie dlžníka, konajúceho v dobrej viere, vnútroštátnym orgánom z dôvodu potrieb vyšetrovania na jeho priebeh – Začlenenie (Nariadenie Rady č. 2913/92, článok 239; nariadenie Komisie č. 2454/93, článok
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanej veci sa od Súdneho dvora požaduje, aby odpovedal na určitý počet otázok týkajúcich sa výkladu šiestej smernice o DPH(2) v súvislosti s oslobodením dodávok v rámci Spoločenstva od dane. Tieto otázky úzko súvisia s otázkami položenými vo veciach Collée (C‑146/05) a Twoh International (C‑184/05), v ktorých dnes taktiež predkladám svoje návrhy. 2. Žalobcovia vo veci samej Teleos plc a trinásť ďalších podnikov(3) (ďalej len „Teleos a i.“) s
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad (Holandsko), sa týka vzťahu medzi nariadením Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach(2) na jednej strane a Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR), ktorý bol podpísaný 19. mája 1956 v Ženeve(3), na strane druhej. 2. Článok 71 nariadenia č. 44/2001 umožňuje, aby sa za určit
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Úvod II – Právny rámec A – Nariadenie č. 44/2001 B – Bruselský dohovor III – Skutkový stav, konanie vo veci samej a prejudiciálne otázky IV – Konanie pred Súdnym dvorom V – Tvrdenia účastníkov konania A – O prvej prejudiciálnej otázke B – O druhej prejudiciálnej otázke C – O tretej prejudiciálnej otázke VI – Posúdenie generálnou advokátkou A – Úvod B – O prvej prejudiciálnej otázke 1. Charakteristické znaky licenčnej zmluvy 2. Výklad článku 5 bodu 1 písm
MENU