Nájdené rozsudky pre výraz: Zmluva s poisťovňou

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
10 dokumentov
171 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Článok 31 ods. 3 smernice Rady 92/96/EHS z 10. novembra 1992 o koordinácii zákonov, iných predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na priame životné poistenie, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 79/267/EHS a 90/619/EHS (tretia smernica o životnom poistení) [ neoficiálny preklad ], sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni tomu, aby poisťovňa na základe všeobecných zásad vnútroštátneho práva, akými sú „otvorené a/alebo všeobecné normy“, o ktoré ide vo veci samej, bola povinná oznámiť poistníkovi určité dodatočné informácie nad rámec informácií uvedených v prílohe II tejto smernice pod p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑51/13, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Rechtbank Rotterdam (Holandsko) z 28. novembra 2012 a doručený Súdnemu dvoru 31. januára 2013, ktorý súvisí s konaním: Nationale‑Nederlanden Levensverzekering Mij NV proti Hubertusovi Wilhelmusovi Van Leeuwenovi, SÚDNY DVOR (piata komora), v zložení: predseda piatej komory T. von Danwitz, sudcovia C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász a D. Šváby (spravodajca), generálna adv
Právna veta: 1) Článok 29 a článok 39 ods. 2 a 3 smernice Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení) a článok 8 ods. 3 prvej smernice Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia, zmenenej a doplnenej smernicou 92/49, sa majú vykladať v tom zmysle, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci konania Vo veci C‑577/11, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) z 10. novembra 2011 a doručený Súdnemu dvoru 21. novembra 2011, ktorý súvisí s konaním: DKV Belgium SA proti Association belge des consommateurs Test‑Achats ASBL, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda štvrtej komory L. Bay Larsen, sudcovia J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan a A. Prechal (spravodajkyňa), generá
Opinion of the Advocate-General 1. Nationale‑Nederlanden Levensverzekering Mij NV (ďalej len „Nationale‑Nederlanden“ alebo „poisťovateľ“) a pán Van Leeuwen uzavreli zmluvu o životnom poistení (ďalej len „zmluva o životnom poistení“), ktorá bola podpísaná 29. februára 2000, ale bola účinná od 1. mája 1999. Pán Van Leeuwen je poistník a poistený. Na základe zmluvy o životnom poistení sa poistné použije jednak na životné poistenie a jednak na investovanie. Iné použitie poistného na krytie nákladov
Opinion of the Advocate-General I – Úvodné poznámky 1. Toto konanie o nesplnení povinnosti členským štátom sa týka, podobne ako paralelný návrh na začatie prejudiciálneho konania(2), prístupu k výkonu povolania advokáta v Luxembursku. Ide najmä o zlučiteľnosť podmienok upravených v luxemburskom zákonodarstve so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/5/ES zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia(3) (ďa
Účastníci konania Vo veci C‑518/06, ktorej predmetom je žaloba o nesplnenie povinnosti podľa článku 226 ES, podaná 20. decembra 2006, Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: E. Traversa a N. Yerrell, splnomocnení zástupcovia, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalobkyňa, proti Talianskej republike, v zastúpení: I. M. Braguglia, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci M. Fiorilli, avvocato dello Stato, s adresou na doručovanie v Luxemburgu, žalovanej, ktorú v konaní podporuje: Fínsk
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V prejednávanom prípade Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (maďarský Najvyšší súd) kladie Súdnemu dvoru otázku týkajúcu sa výkladu článku 101 ods. 1 ZFEÚ v rámci konania, ktorého predmetom je zákonnosť rozhodnutia vnútroštátneho orgánu pre hospodársku súťaž, ktorým boli sankcionované viaceré dohody uzatvorené niekoľkými poisťovňami, predajcami automobilov a autoopravovňami a ich združením ako dohody obmedzujúce hospodársku súťaž a nezlučiteľné s m
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. V tomto konaní podľa článku 226 ES Komisia tvrdí, že Talianska republika si tým, že okrem iného poisťovniam, ktoré sú v Taliansku oprávnené poskytovať povinné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, stanovila povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, nesplnila svoje povinnosti podľa článkov 43 ES a 49 ES. Talianske právo stanovuje pre také subjekty povinnosť zahrnúť do povinného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pr
MENU