Nájdené rozsudky pre výraz: Zmluvy o obchodnom zastúpení

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

52 dokumentov
44 dokumentov
598 dokumentov
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Smernica o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni vnútroštátnej právnej úprave stanovujúcej, že obchodný zástupca má pri ukončení zmluvy o obchodnom zastúpení nárok na náhradu za klientelu, ktorá nesmie presahovať sumu jeho ročnej odmeny, a zároveň v prípade, že táto náhrada nepokrýva v celom rozsahu skutočne vzniknutú škodu, nárok na dodatočnú náhradu škody, pokiaľ takáto právna úprava nevedie k dvojitému odškodneniu zástupcu z dôvodu straty provízií v dôsledku ukončenia uvedenej zmluvy. 2. Čl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑338/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Cour d’appel de Bruxelles (Belgicko) z 27. júna 2014 a doručený Súdnemu dvoru 14. júla 2014, ktorý súvisí s konaním: Quenon K. SPRL proti Beobank SA, predtým Citibank Belgium SA, Metlife Insurance SA, predtým Citilife SA, SÚDNY DVOR (štvrtá komora), v zložení: predseda tretej komory L. Bay Larsen, vykonávajúci funkciu predsedu štvrtej komory, sudcovia J. Malenovský,
Právna veta: 1. Pojem „mimosúdna písomnosť“ uvedený v tomto článku zahŕňa nielen dokumenty vyhotovené alebo osvedčené orgánom verejnej moci alebo úradnou osobou, ale tiež súkromné písomnosti, ktorých úradné doručenie ich adresátovi s bydliskom alebo sídlom v cudzine je nevyhnutné na uplatnenie, preukázanie alebo zachovanie práva alebo právneho nároku v občianskej alebo obchodnej veci............. 2. Nariadenie č. 1393/2007 treba vykladať v tom zmysle, že doručenie mimosúdnej písomnosti v súlade s postupmi stanovenými týmto nariadením je prípustné, hoci žalobca už vykonal prvé doručenie tejto písomnosti p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Účastníci Vo veci C‑223/14, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Juzgado de Primera Instancia n° 7 de Las Palmas de Gran Canaria (Španielsko) z 28. apríla 2014 a doručený Súdnemu dvoru 7. mája 2014, ktorý súvisí s konaním: Tecom Mican SL, José Arias Domínguez, SÚDNY DVOR (prvá komora), v zložení: podpredseda Súdneho dvora A. Tizzano (spravodajca), vykonávajúci funkciu predsedu prvej komory, sudcovia F. Biltgen, A. Borg Barthet,
Predbežné znenie ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (štvrtá komora) z 19. apríla 2018 (*) „Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Samostatní obchodní zástupcovia – Smernica 86/653/EHS – Nárok obchodného zástupcu na odstupné alebo náhradu škody po zániku zmluvy o obchodnom zastúpení – Článok 17 – Vylúčenie nároku na odstupné v prípade vypovedania zmluvy v skúšobnej dobe stanovenej zmluvou“ Vo veci C‑645/16, ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodn
Opinion of the Advocate-General 1. Zdá sa, že v súčasnosti je v práve členských štátov Európskej únie pevne ustálené, že ukončenie zmluvy o obchodnom zastúpení môže spôsobiť obchodnému zástupcovi značnú škodu a že v takej situácii mu v zásade musí vzniknúť nárok na finančnú kompenzáciu. Odvolanie mandátu uvedeného zástupcu, ktoré ho zbavuje jeho právomoci zastupovať zastúpeného, totiž môže spôsobiť, že príde o podiel na trhu, ktorý mu dovtedy patril, a teda o potenciál finančných príjmov vytvore
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Hranice (Článok 267 ZFEÚ) 2. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Samostatní obchodní zástupcovia – Smernica 86/653 [Smernica Rady 86/653, článok 17 ods. 2 písm. a)] 3. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Samostatní obchodní zástupcovia – Smernica 86/653 [Smernica Rady 86/653, článok 18 písm. a)] Summary 1. Ak sa otázky položené vnútroštátnymi súdmi týkajú výkladu ustanovenia práva Únie, Súdny dvor je v zásade povinný ro
Opinion of the Advocate-General 1. Týmto návrhom na začatie prejudiciálneho konania sa Corte suprema di cassazione (Taliansko) obracia na Súdny dvor s otázkou, ktorou ho žiada objasniť rôzne aspekty režimu zavedeného smernicou Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov(2) (ďalej len „smernica 86/653“ alebo „smernica“). Aspekty, ktoré je potrebné objasniť, sa týkajú predovšetkým podmienok uznania a výpočtu
Keywords 1. Prejudiciálne otázky – Právomoc Súdneho dvora – Obmedzenia (Článok 234 ES) 2. Voľný pohyb osôb – Sloboda usadiť sa – Samostatní obchodní zástupcovia – Smernica 86/653 (Smernica Rady 86/653, článok 1 ods. 2) Summary 1. Ani z ustanovení článku 234 ES, ani z predmetu konania zavedeného týmto článkom nevyplýva, že autori Zmluvy mali v úmysle vylúčiť z právomoci Súdneho dvora návrhy na začatie prejudiciálneho konania týkajúce sa ustanovenia Spoločenstva v osobitnom prípade, keď v
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Táto vec sa týka výkladu článku 3 a článku 7 ods. 2 Dohovoru o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky otvoreného na podpis v Ríme 19. júna 1980(2) (ďalej len „Rímsky dohovor“) v spojení so smernicou Rady 86/653/EHS z 18. decembra 1986 o koordinácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa samostatných obchodných zástupcov(3) . 2. Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý v tejto veci podal Hof van Cassatie, je súčasťou sporu medzi United A
Opinion of the Advocate-General I – Úvod 1. Tento prípad, návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Rechtbank (oblastný súd) Utrecht, Holandsko, sa týka otázky, či smernica o samostatných obchodných zástupcoch(2) (ďalej len „smernica“) sa týka sprostredkovateľov, ktorí dohodli so zákazníkom iba jednu zmluvu, keď účinnosť tejto zmluvy bola predĺžená o niekoľko rokov. II – Právny rámec A – Právo Spoločenstva 2. Kapitola I smernice, ktorá určuje rozsah jej pôsobnosti, stanovuje: „Rozsah pô
MENU