Nájdené rozsudky pre výraz: absencia odôvodnenia rozhodnutia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

28 dokumentov
74 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie treba považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, pričom súčasťou práva na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia je aj právo účastníkov súdneho konania, aby sa súd vyrovnal s ich argumentmi a návrhmi. Ak odvolací súd neuvedie vo svojom rozhodnutí žiadnu argumentáciu, na základe ktorej by bolo možné zistiť intenzitu porušenia základného práva na informácie, ktorá by odôvodňovala konštatovanie porušenia práva bez priznania náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch a nepriznania trov konania, ostane tak opom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     I. ÚS 344/2010-26   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. apríla 2011 v senáte zloženom z predsedu Petra Brňáka a zo sudkyne Marianny Mochnáčovej a sudcu Milana Ľalíka v konaní o sťažnosti Ing. F. K., M., zastúpeného advokátkou Mgr. K. B., Advokátska kancelária, P., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a pr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka ak škodu spôsobí viac škodcov, zodpovedajú za ňu spoločne a nerozdielne. Podľa ustanovenia § 439 Občianskeho zákonníka kto zodpovedá za škodu spoločne a nerozdielne s inými, vyporiada sa s nimi podľa účasti na spôsobení vzniknutej škody. Z citovaných ustanovení sa dá vyvodiť, že Občiansky zákonník špecificky upravuje iba situáciu, v ktorej niektorý zo spolupáchateľov (spoluškodcov) je presvedčený, že poškodený vymohol od neho sumu vyššiu, než aká by zodpovedala jeho účasti na spôsobení vzniknutej škody. Vyrovnania sa môže v takomto prípade ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 147/2021-48 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a zo sudkyne Jany Laššákovej a sudcu Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zast
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Len samotné prípadné formálne nedostatky rozhodnutia orgánu verejnej moci nemožno automaticky spájať aj so zásahom do základných práv fyzickej alebo právnickej osoby, ak k tomu nedôjde aj v materiálnom zmysle, teda so zreteľným, preukázateľným dopadom na základné práva tejto osoby. Inak povedané, ak pochybenie v rozhodovacom procese má spočívať v absencii odôvodnenia určitého záveru (nenariadenie probačného dohľadu) premietnutého do reálneho stavu (ponechanie sťažovateľov vo väzbe), neznamená to automatické porušenie základného práva (na osobnú slobodu) alebo slobody, a teda potrebu upl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 144/2016-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. marca 2016 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ústavnému súdu neuniklo, že Civilný sporový poriadok oproti Občianskemu súdnemu poriadku zaviedol konceptuálnu zmenu aj pre riešenie otázky, v akom štádiu konania sa majú skúmať niektoré z podmienok konania, ktoré prv právna úprava obmedzovala momentom „začatia konania vo veci samej“ (§ 104a ods. 1 a § 105 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku). Po novom zákonodarca skúmanie príslušnosti z úradnej povinnosti obmedzuje lehotou len vo vzťahu k výlučnej miestnej príslušnosti, a to tak, že výlučnú miestnu príslušnosť súd skúma aj bez námietky „na začiatku konania“ (§ 41 i. f. CSP). Vzhľadom na princ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 357/2020-41 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky rozpočtovej organizácie , , , zastúpenej advokátom , , proti uzneseniu Okresného súdu Bratislava IV č. k. 12Cb/67/2019-261 z 18. decembra 2019 v spo
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Legálny koncept „podľa zákona oprávnený“ použitý v § 250j ods. 3 druhej vete OSP je potrebné vykladať zužujúco, a teda ho nevyhnutne spájať s potrebnou zákonnou oporou kompetenčnej (právomoc a pôsobnosť) povahy. Na rozhodovanie o vyrubení dane disponuje tak daňový úrad, ako aj jeho bezprostredne nadriadený orgán (žalovaný) potrebnou kompetenciou, teda legitímnym poverením na individuálne zameraný výkon moci zo strany zákonodarcu. Extenzívna interpretácia a uplatňovanie by mohli viesť k extrémne širokému zasahovaniu súdnej moci (v správnom súdnictve) do výkonu moci exekutívnej (správa daní). Uv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 362/2021-16 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Roberta Šorla a sudcov Petra Straku a Martina Vernarského (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľky , , , zastúpenej obchodnou spoločnosťou AK Herceg, s. r. o., Košická 56, Bratislava, proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 2S/232/14-185 z 1
Právna veta: Ak dovolací súd konštatuje neprípustnosť dovolania z hľadiska ustanovení § 237 Občianskeho súdneho poriadku a takýto záver oprie bez bližšej argumentácie o väčšinový názor rozhodovacej praxe, ktorá dôvod dovolania ˗ nedostatočné odôvodnenie rozhodnutia odvolacieho súdu – a priori považuje za nesubsumovateľný pod § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku (odňatie možnosti účastníkovi konania konať pred súdom), samo osebe nemožno takéto rozhodnutie označiť za arbitrárne.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 221/2011-12   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 31. mája 2011 predbežne prerokoval sťažnosť M. K., N., M. K., N., Ľ. K., B., a A. Š., N., zastúpených advokátom JUDr. R. S., Advokátska kancelária, N., vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústavný súd preto v kontexte už zmieneného zastáva názor, že ak krajský súd výzvou z 10. marca 2014 vyzval sťažovateľku s poukazom na ustanovenie § 213 ods. 2 OSP na vyjadrenie k možnosti použitia ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka a sťažovateľka na túto výzvu krajského súdu vyjadrením z 28. marca 2014 reagovala a s právnym názorom krajského súdu sa stotožnila, v prípade, ak krajský súd následne po doručení vyjadrenia zo strany sťažovateľky dospel k inému právnemu názoru a bez ďalšieho sa už potom otázkou prípadnej absolútnej neplatnosti zmluvy nezoberal ani v samotnom svojom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 317/2015-37 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. augusta 2016 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka, zo sudcu Petra Brňáka a sudkyne Marianny Mochnáčovej prerokoval prijatú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 162/2015­33 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 1. apríla  2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   obchodnej   spoločnosti   ,  , zastúpenej advokátom  , vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ako a
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 416/2012-15   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 16. augusta 2012 predbežne prerokoval sťažnosť obce D., zastúpenej advokátom JUDr. D. K., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím štátneho orgánu podľa čl. 46 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 36 ods. 3 Listiny základných práv a slobôd rozsudkom Okresného súdu Br
MENU