Nájdené rozsudky pre výraz: absencia zavinenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

33 dokumentov
80 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z obsahu spisu nepochybne vyplýva, že žaloba bola síce podaná dôvodne, pretože v čase jej podania žalobca disponoval splatnou pohľadávkou voči žalovaným, avšak k späťvzatiu žaloby nedošlo pre správanie sa žalovaných. Žalovaní totiž dobrovoľne nárok žalobcu po podaní žaloby neuspokojili a z obsahu spisu nie je preukázané ani iné ich správanie, ktoré by malo vplyv na rozhodnutie žalobcu zobrať žalobu späť. K späťvzatiu žaloby došlo potom, čo žalobou uplatnená pohľadávka žalobcu bola uspokojená z výťažku dobrovoľnej dražby bytu žalovaných, ktorá sa uskutočnila dňa 30. 11. 2007. K späťvzatiu žalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 338/2013-12     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. mája 2013 predbežne prerokoval sťažnosť S., S., zastúpeného advokátom JUDr. Š. K., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd postupom Krajského
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) Pokiaľ ide o kritiku hodnotenia dôkazu, ktorým bol list právneho zástupcu sprostredkovateľa očakávanej kúpy a z ktorého explicitne vyplýva, že neuzatvorenie kúpnej zmluvy „spočíva výlučne v nečinnosti kupujúceho“, ústavný súd poukazuje na svoju konštantnú judikatúru, podľa ktorej nemá zásadne oprávnenie preskúmavať, či v konaní pred všeobecnými súdmi bol alebo nebol náležite zistený skutkový stav a aké právne závery zo skutkového stavu všeobecný súd vyvodil (II. ÚS 21/96). Vo všeobecnosti úlohou súdnej ochrany ústavnosti poskytovanej ústavným súdom napokon nie je ani chrániť občana pred sku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 269/2014-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. apríla 2014 predbežne prerokoval sťažnosť M. L. a R. L., zastúpených advokátkou JUDr. Evou Borovskou, Advokátska kancelária, Štefánikova 17, Bratislava, vo veci namietaného porušenia ich základného práva na súdnu ochranu zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva na rovnosť účastníkov konania zaručeného čl.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 833 Občianskeho zákonníka totiž vyplýva, že iba poskytnuté peniaze a iné veci určené podľa druhu sú v spoluvlastníctve všetkých účastníkov združenia. Veci jednotlivo určené sú naproti tomu v bezplatnom užívaní všetkých účastníkov združenia. Za veci jednotlivo určené je potrebné považovať individuálne identifikovateľné veci. Medzi ne nesporne patria aj zvukové a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré sú špecificky určené najmä ich obsahom. CD nosiče vzhľadom na ich charakter sa teda nemohli stať spoluvlastníctvom ostatných účastníkov združenia, ale ich výl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 543/2015­23 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   3.   septembra   2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa   Mészárosa   (sudca   spravodajca)   predbežne   prerokoval   sťažnosť   , , zastúpeného advokátkou JUDr. Mariannou Lechmanovou, Advokátska kancelária, Štúrova 20, Košice, vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1 a 2 Ústa
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Podľa § 172 ods. 1 Tr. zák. kto neoprávnene a) vyrobí, b) dovezie, vyvezie, prevezie alebo dá prepraviť, c) kúpi, predá, vymení, zadováži, alebo d) prechováva po akúkoľvek dobu, omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor alebo kto takú činnosť sprostredkuje, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. Podľa tohto zákonného ustanovenia zákonodarca právne upravil stíhanie páchateľov a to aj takých, ktorí prechovávajú pre vlastnú potrebu drogy v rozsahu väčšom, ako je desať jednorazových dávok drogy, práve v ustanovení § 172 ods. 1 písm. d) Tr. zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 511/2015­16 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 20. októbra 2015  predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  zastúpeného   advokátom   ,  ,     ,  ,   vo   veci   namietaného   porušenia   základného   práva   na   súdnu  a inú právnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a základného  práva   na   obhajobu   zaručeného   v čl.   50   ods.   3   Ústavy   Slovenskej  
Kľúčové slová: odklad exekúcie základné právo vlastniť majetokrovnaká ochrana vlastníckeho práva
Zbierka ÚS 68/2011
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak krajský súd v konaní, v ktorom rozhoduje o odvolaní jedného z účastníkov konania (oprávneného) proti uzneseniu okresného súdu o povolení odkladu exekúcie, neposkytne rovnakú ochranu jeho vlastníckemu právu, akú poskytol druhému účastníkovi konania (povinnému), poruší tým základné práva podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, právo podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a právo podľa čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Ústavný súd sa nezaoberal tým, či sťažovateľka ako oprávnená naozaj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     IV. ÚS 296/2011-66   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 6. októbra 2011 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza a zo sudcov Ľudmily Gajdošíkovej a Jána Lubyho v konaní o sťažnosti obchodnej spoločnosti B., a. s., B., zastúpenej Advokátskou kanceláriou S., s. r. o., B., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta Mgr. R. S., vo veci namietaného porušenia čl. 20
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 356/2021-19 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Molnára a sudcov Jany Laššákovej a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , t. č. v Ústave na výkon trestu odňatia slobody , zastúpeného advokátom JUDr. Ondrejom Zacharom, advokátom, Horná 65, Banská Bystrica, proti uzneseniam Krajského s
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 459/2017-55 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. júla 2017 predbežne prerokoval sťažnosti: 1. obchodnej spoločnosti STRABAG a. s., Na Bělidle 198/21, Praha, Česká republika, zastúpenej advokátom JUDr. Jánom Havlátom, Rudnayovo námestie 1, Bratislava, vo veci namietaného porušenia: - základného práva na zákonného sudcu podľa čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spo
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 183/2017-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. júna 2017 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca) prerokoval prijatú sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátkou JUDr. Martinou Gombosovou, Advokátska kancelár
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 763/2013-27   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. decembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. J. B., H., zastúpeného advokátom JUDr. I. J., K., vo veci namietaného porušenia jeho základných práv podľa čl. 46 ods. 1 až ods. 3 a čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Krajského súdu v
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 361/2019-19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 28. novembra 2019 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára a Ľuboša Szigetiho (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť obchodnej spoločnosti eurobus, a. s., Staničné námestie 9, Košice, IČO 36 211 079, zastúpenej advokátskou kanceláriou IURISTICO s. r. o., Cimborkova 13, Košice, v mene ktorej
MENU