SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1120077
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64072
USSR: 35202
NSČR: 123065
NSSČR: 66324
USČR: 79678
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 423376
Krajské súdy (ČR): 43537
Posledná aktualizácia
09.04.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatný právny úkon


Približný počet výsledkov: 255 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absolútne neplatný právny úkon
  • absolutny nájdené 8453 krát v 4621 dokumentoch
  • platny nájdené 15019 krát v 6331 dokumentoch
  • pravny nájdené 537544 krát v 31477 dokumentoch
  • ukon nájdené 84423 krát v 17802 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 625 dokumentov
Krajské súdy SR 4296 dokumentov


Právna veta: «V zmysle cit. úpravy Obchodného zákonníka dostatočné vymedzenie predmetu diela patrí k základným náležitostiam zmluvy o dielo (ďalšími náležitosťami je označenie zmluvných strán - zhotoviteľa a objednávateľa, a určenie odmeny za vykonanie diela). Po zhodnotení skutočností zistených z predloženého spisu odvolací súd súhlasí so záverom súdu prvého stupňa v tom, že v písomnej zmluve o dielo zo dňa 07. 10. 2011 predloženej v konaní si zmluvné strany nedohodli dostatočne určite predmet diela. Podľa čl. II „Predmet zmluvy“ malo byť predmetom zmluvy dielo špecifikované v prílohe č. 1 zml ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vráteniu diela, a vo zvyšnej časti žalobu zamietol, pričom vychádzal z posúdenia zmluvy o dielo ako absolútne neplatného právneho úkonu pre neurčitosť vymedzenia diela a nároky strán sporu subsumoval pod bezdôvodné obohatenie z neplatného titulu. Proti ... súdy zhodnotili celkový skutkový a právny stav tak, že zmluva o dielo medzi zmluvnými stranami je absolútne neplatným právnym úkonom, nezaoberali sa následne zákonnosťou dôvodov odstúpenia od zmluvy ani sa nezaoberali tým, či dielo spĺňalo technické .
Právna veta: Obchodný zákonník výslovne priznáva akcionárovi prostriedky právnej ochrany priamo proti členom predstavenstva, najmä vtedy, ak ich obchodná spoločnosť proti nim neuplatňuje. Akcionár môže v zmysle § 182 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka uplatniť nárok spoločnosti na náhradu škody proti členovi predstavenstva ex post – teda po tom, ako sa škodlivá činnosť člena predstavenstva prejaví. Motiváciou k podaniu tejto žaloby je ochrany hodný záujem akcionára o kompenzáciu zníženia hodnoty jeho účasti na spoločnosti. Škoda, ktorú utrpel akcionár v podobe zníženia hodnoty jeho účasti na spoločnosti, je ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločnosti PTH a vôle jej akcionárov, že je pre rozpor so zákonom a pre obchádzanie zákona absolútne neplatným právnym úkonom a ďalšie konanie žalovaného na základe tohto poverenia by potenciálne mohlo spôsobiť spoločnosti PTH priamu škodu ... akcionárov. Podľa názoru okresného súdu je také poverenie pre rozpor so zákonom a pre obchádzanie zákona absolútne neplatným právnym úkonom (bod 32 uznesenia okresného súdu). 50. Krajský súd na uvedenú námietku sťažovateľa a právne závery .
Právna veta: Podľa § 585 ods. 1 Občianskeho zákonníka dohodou o urovnaní môžu účastníci upraviť práva medzi nimi sporné alebo pochybné... Spornosť alebo pochybnosť vzájomných práv je pojmovým znakom urovnania, urovnanie smeruje k odstráneniu tejto spornosti alebo pochybnosti. Účelom urovnania pritom nie je odstrániť existujúci spor alebo pochybnosť tým spôsobom, že si strany vyjasnia či vysvetlia sporné otázky alebo že zistia, aký je skutočný stav veci, urovnaním strany odstránia ich spor alebo pochybnosť tým spôsobom, že sp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ,   právny zástupca   žalovaného   uvádza,   že   Zmluva   o   dielo   č.     je   absolútne   neplatným právnym úkonom, nakoľko pri jej podpise v mene objednávateľa konali osoby, ktoré na to neboli oprávnené a navyše nekonali ani spôsobom zverejneným ... urovnania.   Zákonodarca   však   jednoznačne   predpokladá, že doterajší záväzok bol uzavretý platne a nie je absolútne neplatným právnym úkonom. Zmluva o dielo môže byť uzavretá aj ústne, avšak dojednania o zmluvných pokutách musia byť zo zákona uzavreté v .
Právna veta: Ústavný súd už v náleze č. k. II. ÚS 349/09­36 z 20. januára 2010 zdôraznil, že vzhľadom na zásadu prejudiciality vyplývajúcu z ustanovenia § 135 ods. 2 OSP, ako aj na zásadu viazanosti súdu právoplatnými rozhodnutiami vydanými v inom konaní podľa § 159 ods. 2 OSP konajúci všeobecný súd nemá možnosť výberu v otázke, či bude rešpektovať právoplatné rozhodnutie vydané v inom konaní, ktoré rieši otázku javiacu sa prejudiciálnou v súvislosti s riešením daného prípadu. Pokiaľ pri riešení prejudiciálnej otázky zaujme odlišné stanovisko, je takýto jeho postup, re ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   naň,   akoby   nebol   urobený;   táto   neplatnosť   nemôže   byť zhojená   dodatočným   schválením   (retihabíciou)   a nemôže   konvalidovať   ani   dodatočným odpadnutím dôvodu neplatnosti. Absolútne neplatný právny úkon nepôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra .
Právna veta: Z ustanovenia § 570 Občianskeho zákonníka vyplýva právna možnosť účastníkov záväzkového právneho vzťahu zmluvou zrušiť ich doterajší záväzok a nahradiť ho novým záväzkom s tým, že doterajší záväzok zaniká a dlžník je povinný splniť nový záväzok, pričom subjekty doterajšieho právneho vzťahu sa nemenia (privatívna novácia)...Dohodou veriteľa s dlžníkom je možné podľa § 570 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka nahradiť doterajší záväzok novým záväzkom. Na základe takejto dohody môže doterajší záväzok zaniknúť a dlžník je povinný splniť záväzok. Z citovaného zákonného ustanovenia nepochybne vyplýva, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Súd prvého stupňa správne vyvodil záver že predmetná zmluva o pôžičke je absolútne neplatným právnym úkonom, na ktorú skutočnosť bol povinný prihliadať. Z absolútne neplatného právneho úkonu nemožno sa úspešne domáhať plnenia. Taktiež neobstojí jeho námietka, že žalovaný ... na základe samostatných písomných zmlúv. Súd prvého stupňa zmluvu z 12. 4. 2000 vyhodnotil ako absolútne neplatný právny úkon pre nezhodu vôle a prejavu a nedostatok formy. Zmluvný záväzok neposúdil ani ako prijatívnu nováciu pôvodného .
Právna veta: Na základe dosiaľ uvedeného možno konštatovať, že krajský súd sa námietkou sťažovateľov poukazujúcich na to, že konali v dobrej viere, nijako nezaoberal, a preto sa s ňou ani nevysporiadal. Skonštatoval totiž iba to, že tak zmluva o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva, ako aj následné kúpne zmluvy boli z dôvodov podrobne uvedených v rozsudku (a následne odobrených najvyšším súdom v dovolacom konaní) neplatné. Nijako sa však nevyjadril k vecnej správnosti či nesprávnosti toho výroku rozsudku okresného súdu, ktorým bolo určené, že žalobca je vlastníkom sporných nehnuteľností, a to z pohľad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... včas splní záväzok vrátiť poskytnutú pôžičku. Všeobecné súdy považovali zmluvu o zabezpečovacom prevode vlastníckeho práva z 21. decembra 2004 za absolútne neplatný právny úkon. Nesplnením záväzku dlžníka zabezpečovací prevod spĺňa uhradzovaciu funkciu a z toho plynie povinnosť pre účastníkov zmluvy upraviť v zmluve práva .
Právna veta: 1) Osoba, na ktorú správca konkurznej podstaty v rámci speňažovania previedol majetok zapísaný do konkurznej podstaty, sa totiž stáva vlastníkom takéhoto majetku bez zreteľa na to, či neskôr vyšlo najavo, že zapísaný a neskôr i speňažený majetok (alebo jeho časť) v dobe speňažovania vlastnícky patril osobám iným.“ Najvyšší súd v odôvodnení rozsudku sp. zn. 5 Obo 38/2011 ďalej poukázal aj na to, že „... žalobcovia nepreukázali, že majú právo k veciam (právam), vylúčenia ktorých sa domáhajú z konkurznej podstaty úpadcu...“............................2) Ústavný súd považuje v tejto súvislosti za ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súhlas bol potrebný zo zákona a jeho absencia je porušením zákona s následkom absolútne neplatného právneho úkonu; ...predmetom prevodu bola len časť podniku obsiahnutá v znaleckom posudku... a v tomto znaleckom posudku žiadne ... februára 1999, ako aj zmluva o prevode práv k predmetom priemyselného vlastníctva z 1. marca 1999/ predstavujú absolútne neplatné právne úkony... z dôvodu, že na prevod takýchto práv nebol daný súhlas konkurzným súdom, napriek skutočnosti, že takýto .
Právna veta: 1) V závere ústavný súd považuje za potrebné poukázať aj na to, že v danom prípade nedošlo k odňatiu vlastníckeho práva sťažovateľov na základe represívnych protižidovských zákonov samotným prepadnutím sporných pozemkov do vlastníctva štátu – Maďarského kráľovstva, ale právnym úkonom kúpnej zmluvy. Preto v okolnostiach danej veci sa javí nepreukázanou aj základná podmienka na ustálenie neplatnosti posudzovanej kúpnej zmluvy, a to že k jej uzavretiu došlo „pod tlakom okupácie alebo politickej perzekúcie“ spočívajúcej v rasovej perzekúcii. Skutočnosť, že v čase uzavretia kúpnej zmluvy na území M ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v konaní o ich reštitučných nárokoch „postačujú na prijatie záveru, že kúpna zmluva z 21. 04. 1939 nebola absolútne neplatným právnym úkonom v zmysle ustanovenia § 1 zákona č. 128/1946 Zb...“.   Podstatou argumentácie sťažovateľov je práve namietanie tohto záveru ... stotožnil so záverom odporcu, že získané dôkazy postačujú na prijatie záveru, že kúpna zmluva z 21. 04. 1939 nebola absolútne neplatným právnym úkonom v zmysle ustanovenia § 1 zákona č. 128/1946 Zb“, takto: «... nadobúdateľ F. S. bol osobou štátne .
Právna veta: Nie každé nepredloženie prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru, ktoré by mohlo byť v rozpore s právom Európskej únie, musí mať automaticky za následok porušenie základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy.

Úryvok z textu:
... splnomocnenie v nej udelené na spísanie notárskej zápisnice absolútne neplatné, a preto ani samotná notárska zápisnica vzniknutá na základe takéhoto absolútne neplatného právneho úkonu nebola a ani nemohla byť spôsobilým exekučným titulom.   Krajský súd s poukazom na uvedené odôvodnenie uznesenia okresného súdu vo svojom .
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že podľa § 91 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ak ide o také spoločné práva alebo povinnosti, že sa rozsudok musí vzťahovať na všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane, platia úkony jedného z nich i pre ostatných. Na zmenu návrhu, na jeho späťvzatie, na uznanie alebo vzdanie sa nároku a na uzavretie zmieru je však potrebný súhlas všetkých účastníkov, ktorí vystupujú na jednej strane. Pre sporové konanie začaté na základe návrhu podaného odkázanými dedičmi (§ 175k ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku) treba považovať všetkých účastníkov konania v dedičs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dokazovania zrejmé, že odporca v 1/ rade nadobudol vec (predmetnú nehnuteľnosť) od nevlastníka, teda na základe absolútne neplatného právneho úkonu, pričom ochrana dobrej viery nadobúdateľa nie je takej intenzity, aby zabránila vlastníkovi nehnuteľnosti účinne uplatňovať svoje absolútne vlastnícke ... sp.zn. 6C/159/2006-164 zo dňa 14.04.2008, súd vyhlásil túto darovaciu zmluvu za absolútne neplatný právny úkon, nakoľko poručiteľ podpísal splnomocnenie pre J. C. v čase, keď už nebol spôsobilý na právne úkony. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.