SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1160837
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64395
USSR: 35578
NSČR: 123923
NSSČR: 66933
USČR: 79856
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424466
Krajské súdy (ČR): 43643
Posledná aktualizácia
04.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatný právny úkon


Približný počet výsledkov: 258 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absolútne neplatný právny úkon
  • absolutny nájdené 8593 krát v 4703 dokumentoch
  • platny nájdené 15174 krát v 6409 dokumentoch
  • pravny nájdené 545985 krát v 31855 dokumentoch
  • ukon nájdené 85715 krát v 18027 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 630 dokumentov
Krajské súdy SR 4345 dokumentov


Právna veta: Občiansky zákonník ako aj Obchodný zákonník obsahujú úpravu inštitútu zmluvy o budúcej zmluve a tieto úpravy sú v mnohom odlišné, avšak spoločné pre obe právne úpravy je to, že vyžadujú pre platné uzavretie takéhoto typu zmluvy zhodu vôle zmluvných strán vyjadrenú v písomnej forme o uzavretí zmluve o budúcej zmluve a taktiež dojednanie doby, dokedy zmluvné strany budúcu zmluvu uzatvoria. Ak by tieto požiadavky neboli naplnené, nemožno hovoriť o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve. Ďalšiu podstatnú požiadavku upravuje Obchodný zákonník a Občiansky zákonník rozdielne. Kým Obchodný zákonník vyžaduje ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jej nesúhlas s právnym názorom okresného súdu, v zmysle ktorého je zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy absolútne neplatným právnym úkonom, s ktorým sa krajský súd v sťažnosťou napadnutom rozsudku stotožnil.   V súvislosti s námietkami sťažovateľky ústavný ... vec nesprávne právne posúdil, keď zmluvu o budúcej kúpnej zmluve z 31. januára 1996 považoval za absolútne neplatný právny úkon. Sťažovateľka zastáva názor, že krajský súd v dôsledku uvedeného pre nesprávne právne posúdenie veci jej arbitrárnym .
Právna veta: 1) Pokiaľ sťažovateľ v sťažnosti doručenej ústavnému súdu poukazoval na aplikáciu ustanovení § 664 a § 684 Občianskeho zákonníka a ich význam pre rozhodnutie vo veci v kontexte toho, že nikdy útočnú svojpomoc nevyužil, ústavný súd považuje za potrebné uviesť, že rozhodnutie krajského súdu nie je založené na týchto ustanoveniach tak, ako to popisuje sťažovateľ. Krajský súd, naopak, veľmi dôsledne oddeľoval (platný zmluvný) právny vzťah založený medzi sťažovateľom ako nájomcom a správcom konkurznej podstaty ako prenajímateľom od (neexistujúceho zmluvného) vzťahu medzi sťažovateľom a podnájomcami ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neplatnosti odstúpenia správcu konkurznej podstaty od nájomnej zmluvy z 15. júna 1996 žalobu zamietol, pretože túto nájomnú zmluvu považoval za absolútne neplatný právny úkon (absencia podstatných náležitostí a jej uzatvorenie za nájomcu neoprávnenou osobou). Pokiaľ odporcovia tvrdili, že ich podnájomné zmluvy sa odvíjajú od .
Právna veta: 1) Pokiaľ ide o námietku sťažovateľky týkajúcu sa osobitosti aplikácie právnych noriem Európskej únie v prípadoch poistných zmlúv v spojitosti s posudzovaním rozhodcovskej doložky obsiahnutej v poistnej zmluve, ktorá spočíva na tvrdení, že dohoda o rozhodcovskom konaní tvorí súčasť výpočtu poistného rizika a zodpovednosti poisťovateľa, preto nepodlieha súdnemu prieskumu z hľadiska cieľov smernice 93/13/EHS, je táto argumentácia sporná a aj protirečivá v tom smere, že na jednej strane sťažovateľka tvrdí, že poistné riziko je viazané, respektíve ráta s riešením sporov v rozhodcovskom konaní, na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 53 ods. 1 OZ, na základe ktorého je potrebné túto rozhodcovskú doložku vyhodnotiť ako neprijateľnú podmienku zmluvy, a teda za absolútne neplatný právny úkon. Odvolací súd k tomu dodáva, že v tomto prípade je nepochybné, že rozhodcovská zmluva bola spotrebiteľovi vnútená tak, že bola .
Právna veta: 1) Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu však odvolanie nie je prípustné (§ 201 OSP a contrario), takže jeho právoplatnosť nastáva v zmysle § 159 ods. 1 OSP doručením účastníkom konania. Plynutie akejkoľvek lehoty teda nie je pre nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia odvolacieho súdu relevantné. Ani vydanie opravného uznesenia nemení nič na tom, že rozhodnutie odvolacieho súdu už bolo doručené a tým okamihom aj nadobudlo právoplatnosť. Práve preto § 240 ods. 1 druhej vety OSP viaže plynutie novej dovolacej lehoty na doručenie opravného uznesenia, pretože vydanie takého uznesenia nemá na samotnú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , hoci podľa záveru okresného súdu ju mali podpísať aspoň dvaja členovia predstavenstva, v dôsledku čoho je zmluva o budúcej zmluve absolútne neplatným právnym úkonom (§ 243 ods. 1, 2 a 3 Obchodného zákonníka, § 39 Občianskeho zákonníka). Navyše podľa názoru okresného súdu podal sťažovateľ .
Právna veta: Podľa právneho názoru najvyššieho súdu predmetné ustanovenie Obchodného zákonníka sa má vykladať tak, že pre platnosť zmluvy o prevode spoločného obchodného podielu sa nevyžaduje, aby boli jednotliví spolupodielnici buď účastníkmi zmluvy o prevode obchodného podielu, alebo aby na jej uzavretie udelili spoločnému zástupcovi ustanovenému na výkon práv z obchodného podielu osobitné písomné splnomocnenie. Podľa názoru najvyššieho súdu pre platnosť zmluvy o prevode spoločného obchodného podielu postačuje, ak na jej uzavretie jednotliví spolupodielnici dali spoločnému zástupcovi súhlas... Potreba o ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ške 559.701,40 Sk. Sťažovatež sa v konaní bránil tým, že zmluva o prevode obchodného podielu je absolútne neplatným právnym úkonom, v podstate z dôvodov, ktoré tvrdil navrhovatež v inom konaní vedenom pred Okresným súdom BRATISLAVA III pod sp. zn. 22 .
Právna veta: Na margo uvedeného ústavný súd podotýka, že je neprípustné a v rozpore s princípom právnej istoty, aby sa pomimo riadneho zákonného inštančného postupu prieskumu súdnych rozhodnutí, v konaní neúspešný účastník domáhal zjednania nápravy či už svojich vlastných pochybení (napr. že v konaní, či už nevedomky neuviedol alebo opomenul uviesť argumenty, ktoré mu v tom čase boli alebo mohli byť známe) alebo pochybení konajúceho súdu (napr. chyby vo vyhotovení rozhodnutia), a to podaním novej žaloby s identickým p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  1/ a 2/ udelili súčasne s podpisom záložnej zmluvy záložnému veriteľovi formou mandátnej zmluvy zo dňa 21.08.1995, je absolútne neplatným právnym úkonom a následne trpí neplatnosťou aj scudzovacia zmluva, ktorou záložný veriteľ predal záloh tretej osobe. V tejto súvislosti odkazujeme na rozsudok .
Právna veta: Určitosť právneho úkonu je zákonnou podmienkou jeho platnosti a je považovaná za náležitosť prejavu vôle. Právny úkon možno považovať za určitý vtedy, ak jeho obsah nie je vnútorne rozporný a súčasne je jeho predmet jasne určený. Vychádzajúc z princípu preferencie platnosti právneho úkonu pred jeho neplatnosťou súčasne platí, že aj v prípade určitých pochybností o určitosti obsahu či predmetu právneho úkonu bude tento neplatným len vtedy, ak tieto nedostatky nemožno preklenúť ani použitím interpretačných pravidiel ustanovených v § 35 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka a § 266 ods. 1, 2 a 3 Obcho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  ako je vyjadrený v čl. I bode 1 zmluvy o postúpení pohľadávok, je neurčitý a z tohto dôvodu nejde   o absolútne   neplatný   právny   úkon.   Na   odvolanie   sťažovateľky   krajský   súd rozsudkom   napadnutým   touto   sťažnosťou   druhý   rozsudok   ...   v prílohe tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť. Bez tejto presnej špecifikácie nie je predmet zmluvy určitý, čo robí zmluvu absolútne neplatným právnym úkonom. Absolútna neplatnosť právneho   úkonu   pôsobí   priamo   zo   zákona   bez   ďalšieho   a  .
Právna veta: Základnému právu na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nezodpovedá myšlienková konštrukcia, ktorá pripúšťa obchádzanie novej právnej úpravy v období pred nadobudnutím jej účinnosti. Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú platnosť dňom ich vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a týmto dňom sa stávajú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky. Uvedené však neznamená, že už týmto okamihom je právny predpis aplikovateľný a vynútiteľný. Aplikovateľnosť právneho predpisu vyjadruje situáciu, kedy na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôvodu   zastávali   názor, že kúpna   zmluva   z 15.   decembra   2003  je   podľa   §  39  Občianskeho  zákonníka   absolútne neplatným   právnym   úkonom.   Pretože   žalobcovia   boli   toho   názoru,   že   kúpna   zmluva z 15. decembra   2003   ako   právny   ... úkon   predchádzajúci   uzatvoreniu   kúpnej   zmluvy z 8. marca 2006   je   absolútne   neplatným   právnym   úkonom   pre   obchádzanie 3 zákona č. 503/2003   Z.   z.,   potom   je   pre rozpor   so   zákonom .
Právna veta: V tejto súvislosti ústavný súd poukazuje na to, že zo zákona o konkurze nemožno odvodiť neobmedzené právo správcu konkurznej podstaty vstupovať do existujúcich právnych vzťahov týkajúcich sa majetku tretej osoby, ktorý je predmetom súpisu. Správca konkurznej podstaty teda nemá automaticky právo vypovedať napr. existujúcu nájomnú zmluvu týkajúcu sa majetku tretej osoby, ktorý je predmetom súpisu. Z toho dôvodu správca konkurznej podstaty nemá možnosť v rovnakom rozsahu právne uvoľniť majetok tretej osoby pre časovo neskoršiu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že zmluva uzatvorená správkyňou ako prenajímateľom a s odporcom v rade 2/ ako nájomcom je pre počiatočnú právnu   nemožnosť   plnenia   absolútne   neplatným   právnym   úkonom.   V   priebehu   súdneho 16 konania   pritom   medzi   účastníkmi   bolo   nesporné,   že   odporca   v   rade   2/   predmetné nehnuteľnosti   patriace   navrhovateľovi   naďalej .
Právna veta: Rozhodujúcou otázkou pre posúdenie dôvodnosti žalobcom uplatňovaného nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia je totiž práve otázka existencie pracovného pomeru medzi účastníkmi konania, lebo pokiaľ by pracovný pomer medzi účastníkmi nevznikol, nemohol byť ani ukončený výpoveďou z organizačných dôvodov a nemohol teda ani založiť nárok na zaplatenie odstupného. To znamená, že aj v prípade záveru, že vyššie uvedené pracovné zmluvy neboli platne uzavreté za predpokladu, že vznik pracovného pomeru medzi účastníkmi (na základe inej – iný ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   titulu odstupného pri ukončení pracovného pomeru, pričom podľa sťažovateľky pracovné zmluvy, ako   aj   ukončenie   pracovného   pomeru   z jej   strany   boli   absolútne   neplatnými   právnymi úkonmi.  Okresný   súd   svojím   prvým   rozsudkom   z   25.   októbra   2004   návrhu   sťažovateľky v plnom rozsahu vyhovel. Odvolanie odporcov proti tomuto rozsudku .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.