Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025801
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61303
USSR: 34251
NSČR: 118499
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11811
EUR-LEX (cz): 11849
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417861
Krajské súdy (ČR): 40346
Posledná aktualizácia
18.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatný právny úkon


Približný počet výsledkov: 239 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absolútne neplatný právny úkon
  • absolutny nájdené 8085 krát v 4410 dokumentoch
  • platny nájdené 25042 krát v 10254 dokumentoch
  • pravny nájdené 408514 krát v 30171 dokumentoch
  • ukon nájdené 81710 krát v 17235 dokumentochPrávna veta: Podľa § 80 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. správne konanie začaté pred 1. septembrom 2009 sa dokončí podľa doterajšieho právneho predpisu. Podľa § 14 ods. 1 až 4 zákona č. 23/1962 Zb. o výkone práva poľovníctva rozhoduje vlastník poľovných pozemkov uznaných za poľovný revír, ak ide o poľovné pozemky toho istého vlastníka, alebo vlastníci poľovných pozemkov zlúčených alebo pričlenených do uznaného poľovného revíru. Vlastník poľovného revíru alebo vlastníci spoločného poľovného revíru môžu právo poľovníctva vykonávať sami (§ 2 ods. 2) alebo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   so  zákonom,   či   tento   zákon  neobchádza  alebo  či  nie   je   v   rozpore   s   dobrými mravmi, a teda či nejde o absolútne neplatný právny úkon. ...   Porušovateľ   prílišným   formalizmom   a   neprípustne   zužujúcou   interpretáciou právnej   normy   bez   zohľadnenia   všetkých   okolností   prípadu   dospel   k   záverom,   ktoré   sú extrémne .
Právna veta: Výsledky vykonaného dokazovania pred súdom prvého stupňa jednoznačne svedčia o skutočnosti, že medzi účastníkmi konania došlo k platne uzavretej kúpnej zmluve ohľadom nehnuteľností v nej uvedených. Originál kúpnej zmluvy predložený odporcom svedčí o tom, že táto kúpna zmluva bola podpísaná všetkými jej účastníkmi, teda predávajúcimi (navrhovatelia) a kupujúcim (odporcom), bola teda dodržaná aj písomná forma tohto právneho úkonu, ako podmienka platnosti zmluvy (§ 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Podľa názoru odvolacieho súdu na preukázanie dodržania písomnej formy zmluvy stačí predloženie jed ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... správny akt - rozhodnutie príslušnej správy katastra o povolení vkladu. Ak bol 3 správou katastra povolený vklad vlastníckeho práva na základe absolútne neplatného právneho úkonu nemôže dôjsť k platnému prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti... Naše právo na súdnu ochranu bolo porušené vo vyššie uvedených konaniach .
Právna veta: Ústavný súd preto v kontexte už zmieneného zastáva názor, že ak krajský súd výzvou z 10. marca 2014 vyzval sťažovateľku s poukazom na ustanovenie § 213 ods. 2 OSP na vyjadrenie k možnosti použitia ustanovenia § 39 Občianskeho zákonníka a sťažovateľka na túto výzvu krajského súdu vyjadrením z 28. marca 2014 reagovala a s právnym názorom krajského súdu sa stotožnila, v prípade, ak krajský súd následne po doručení vyjadrenia zo strany sťažovateľky dospel k inému právnemu názoru a bez ďalšieho sa už potom otázkou prípadnej absolútnej neplatnosti zmluvy nezoberal ani v samotnom svojom ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a napokon svoju úvahu nerealizoval a vedome v rozpore so zákonom priznal žalobcovi právo na základe absolútne neplatného právneho úkonu, sa dovolací súd nijako nevyjadruje. Keďže dovolací súd nevzhliadol v absencii odôvodnenia rozhodnutia odvolacieho súdu k ... na majetok úpadcu ... bola uzavretá platne, osobitne ak sa jedná o jej absolútnu neplatnosť, keďže z absolútne neplatného právneho úkonu sa nemožno úspešne domáhať plnenia. Na absolútnu neplatnosť právneho úkonu je súd povinný prihliadnuť bez ohľadu .
Právna veta: Vzhľadom aj na judikatúru ústavného súdu pri posudzovaní tejto veci treba vychádzať zo skúmania okolností nadobudnutia nehnuteľností žalobcami, z ktorých možno urobiť záver o potrebe upustiť od prílišného formalizmu pri posudzovaní dodržania predpokladov platnosti kúpnej zmluvy podľa § 19a ods. 2 zákona o veľkej privatizácii, teda čo sa týka predchádzajúceho súhlasu fondu s prevodom. Nebolo sporné, kedy bola kúpna zmluva uzavretá, rozpor bol len v tom, či písomný súhlas fondu na prevod nehnuteľného majetku udelený po uzavretí kúpnej zmluvy mohol mať, resp. mal v danej veci za nás ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovené v § 19a zákona o veľkej privatizácii boli splnené, a preto nemožno hovoriť o prevode privatizovaného majetku ako o absolútne neplatnom právnom úkone. Je nesporné, že fond 31. augusta 2000 udelil súhlas na predaj sporných nehnuteľností žalobcom. Súhlas bol daný za podmienky, že .
Právna veta: Rozsudok súdu v občianskoprávnom konaní, ktorým bola žalobcovi (v právnom postavení povinnej osoby v reštitučnom konaní) uložená povinnosť vydať nehnuteľnosti a navrátiť vlastníctvo k nim osobe oprávnenej v reštitučnom konaní, je v zmysle § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku rozsudkom ukladajúcim povinnosť vyhlásiť vôľu spôsobom identifikovaným vo výroku rozsudku. Ak žalobca uvedenú povinnosť nerešpektuje a dohodu o vydaní nehnuteľných vecí s oprávneným neuzavrie napriek tomu, že táto dohoda obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti a žalovaný ani iným spôsobom nesplní j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu tak, že žalobu sťažovateľa zamietol. 2 Sťažovateľ pred ústavným súdom namieta, že ním nepodpísaná dohoda o vydaní nehnuteľnosti predstavuje absolútne neplatný právny úkon, a teda nemohla byť právnym titulom povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech cirkvi. Sťažovateľ ďalej tvrdí, že v konaní pred .
Právna veta: Zo spôsobu vymedzenia záväzku v notárskej zápisnici nie je možné vypočítať konkrétnu sumu záväzku, ktorý bol dňa 9. 7. 2008 uznaný. Navyše, v notárskej zápisnici uvedená lehota splatnosti úveru s dohodnutými úrokmi je určená k dátumu 20. 7. 2018, ktorý nastane až v budúcnosti. Povinní v exekučnom konaní v notárskej zápisnici neuznali určitý záväzok v zmysle § 323 ods. 1 Obchodného zákonníka, ale neurčitý záväzok. Z tohto vyhlásenia nie je vôbec zistiteľné, akú konkrétnu sumu sa zaväzuje dlžník zaplatiť a nedá sa zistiť ani presný mechanizmus stanovenia tejto sumy. Práve neurčitosť uznaného záv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že by dlh mohol vzniknúť. Ak úkon - dohoda, ktorou sa niekto vzdáva práv, ktoré môžu vzniknúť až v budúcnosti - je absolútne neplatný právny úkon, potom povinný nemohol svojím konaním v notárskej zápisnici platne uznať dlh čo do dôvodu a výšky, ale ani súhlasiť s .
Právna veta: V čase uzatvorenia kúpnej zmluvy bolo platné a účinné ustanovenie § 196a ods. 1 Obchodného zákonníka, ktoré chránilo majetok spoločnosti pred zneužitím postavenia osobami, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti. Podstatou tejto právnej úpravy je, že osoby, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti nemôžu samostatne robiť právne úkony, ktorými by previedli na seba majetok spoločnosti, alebo inak získali prospech zo spoločnosti mimo rámca svojej odmeny. Prevody majetku alebo iný prospech zo spoločnosti môžu získať len za podmienok za akých spoločnosť takéto alebo obdobné zmluvy uzaviera s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dotknuté nehnuteľnosti síce neboli v rozhodujúcom čase vo vlastníctve postupcu, ale je nepodstatné, že ním boli užívané na základe absolútne neplatného právneho úkonu, pretože aj tak ním boli užívané ako osobou oprávnenou mať vec u seba (čo dôvodí zápisom v katastri nehnuteľností ... zo dňa 05.09.2006 bola uzatvorená v rozpore s ust. § 196a Obchodného zákonníka, a teda je absolútne neplatným právnym úkonom (tento záver vyplýva z rozsudku Okresného súdu Považská Bystrica, sp. zn. 4C/203/2013 zo dňa 09.04. .
Právna veta: V odôvodnení sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava") musí sťažovateľ vysvetliť, v čom vidí porušenie základného práva alebo slobody, ktoré boli podľa jeho názoru konkretizovaným zásahom orgánu verejnej moci porušené. Takto formulovaná požiadavka odzrkadľuje potrebu dôsledného odlíšenia úlohy Ústavného súdu Slovenskej republiky od úloh iných orgánov verejnej moci (predovšetkým všeobecných súdov). Kým totiž všeobecné súdy prioritne chránia subjektívne práva fyzických osôb a právnických osôb plynúce zo zákonných, prípadne od zákona odvodených právnych pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... danom prípade uplynula objektívna premlčacia doba, keď bezdôvodné obohatenie získané z absolútne neplatného právneho úkonu vzniká od samého vzniku právneho úkonu. Objektívna premlčacia doba teda začína plynúť už od vzniku takéhoto (neskôr) určeného absolútne neplatným) právneho úkonu. Absolútne neplatný právny úkon vznikol dňa 07.02.2007, takže trojročná objektívna premlčacia doba uplynula .
Právna veta: Naliehavý právny záujem, ktorý je podmienkou prípustnosti takejto žaloby, spočíva v tom, že žalobca v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu svojich práv a oprávnených záujmov (ide najmä o prípady, v ktorých sa určením, či tu právny vzťah alebo právo je či nie je, vytvorí pevný základ pre právne vzťahy účastníkom sporu a predíde sa žalobe o plnenie). Naliehavý právny záujem žalobcu na požadovanom určení treba skúmať predovšetkým so zreteľom na cieľ sledovaný podaním žaloby a konečný zmysel navrhovaného rozhodnutia. Ak žalobca neosvedčí svoj nali ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v čase predaja nevlastnila. Z uvedeného dôvodu predmetnú kúpnu zmluvu sťažovateľka (a ostatní žalobcovia) považovala za absolútne neplatný právny úkon.   Vzhľadom na to, že predmetom napadnutého konania bola určovacia žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu, tak prvostupňový ... zo dňa 26. 05. 2010..., ktorý vydala Správa katastra Ž. Zdôrazňujeme, že v danom prípade sa jedná o absolútne neplatný právny úkon predaja a kúpy predmetného pozemku, a preto ak bude žaloba o neplatnosť právneho úkonu a nie .
Právna veta: 1. Inštitút uznania záväzku je jedným z ďalších právnych prostriedkov zabezpečenia záväzku. Zákon za podstatnú náležitosť uznania záväzku považuje uznanie určitého záväzku. Ak porovnáme úpravu obsiahnutú v Občianskom zákonníku, zistíme, že táto úprava vymedzuje inštitút „uznania dlhu“ v § 558 OZ, pričom však predmet uznania vymedzuje podrobnejšie, než je to v prípade úpravy „uznania záväzku“ v Obchodnom zákonníku. Z dikcie § 323 Obchodného zákonníka vyplýva, že ide o záväzok, ktorý je predmetom uznania a zvýrazňuje sa jeho „určitosť“. Tento pojem treba chápať tak, že nevyhnutnými zložkami j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... notárskej zápisnici. Predmetná notárska zápisnica nespĺňa podmienky materiálne vykonateľného exekučného titulu, keďže bola spísaná na základe absolútne neplatného právneho úkonu. Postup okresného súdu, ktorý exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju, bol preto správny. ... spolu s návrhom na vykonanie exekúcie, teda v dobe pred vydaním poverenia. Keďže ide o absolútne neplatný právny úkon a absolútna neplatnosť právneho úkonu sa nepremlčuje, okresný súd mohol zastaviť exekúciu v ktoromkoľvek štádiu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.