SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154239
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatný právny úkon


Približný počet výsledkov: 256 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absolútne neplatný právny úkon
  • absolutny nájdené 8565 krát v 4685 dokumentoch
  • platny nájdené 15116 krát v 6386 dokumentoch
  • pravny nájdené 544322 krát v 31786 dokumentoch
  • ukon nájdené 85465 krát v 17985 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 628 dokumentov
Krajské súdy SR 4340 dokumentov


... urobila, je darovacia zmluva uzavretá medzi ňou a odporkyňou v časti týkajúcej sa predmetnej nehnuteľnosti neplatná (§ 39 Občianskeho zákonníka ). Absolútne neplatný právny úkon nespôsobí právne následky ani v prípade, že na jeho základe už bolo kladne rozhodnuté o vklade vlastníckeho práva do katastra .
... vyplňovacom práve je neurčitý, nezrozumiteľný a zmätočný. Z uvedeného dôvodu predmetnú zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke sťažovateľ považoval za absolútne neplatný právny úkon. Vzhľadom na to, že predmetom napadnutého konania bola určovacia žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu, tak prvostupňový súd ako aj .
... že odporovateľnosť právneho úkonu zakladá per se iba stav relatívnej neúčinnosti právneho úkonu. V prípade absolútne neplatného právneho úkonu (za taký ona kúpnu zmluvu považuje) nemožno vysloviť jeho odporovateľnosť, keďže odporovateľným môže byť ... dobrým mravom, sankcionuje neplatnosťou (§ 39 Občianskeho zákonníka), je potrebné uzavretie kúpnej zmluvy považovať za absolútne neplatný právny úkon, resp. minimálne za zneužitie práva, a nepriznať mu právnu ochranu. Ustanovenie § 42a Občianskeho zákonníka .
... . Uvádza, že «všeobecné súdy svojim rozhodnutím nahradili prejav vôle sťažovateľa na kúpnej zmluve, ktorá je absolútne neplatným právnym úkonom. A to z dôvodu, že touto zmluvou dochádza z jeho (nahradenej) vôle k prevodu vlastníckeho ... Preto podľa zásady „nikto nemôže na iného previesť viac práv než má“ je táto kúpna zmluva absolútne neplatný právny úkon, a to napriek faktu, že prejav vôle predávajúceho predať spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnostiam, bol nahradený rozhodnutím .
... zákona vyžaduje písomnú formu, pričom ju za sťažovateľa podpísal iba jeden člen predstavenstva, je v zmysle § 40 Občianskeho zákonníka absolútne neplatným právnym úkonom pre nedodržanie formy. V časti posúdenia platnosti dohody o prevode sa preto krajský súd nestotožnil s názorom súdu prvého stupňa .
... odôvodnila žalobkyňa tým, že kúpna zmluva zo dňa 04.04.2006, ktorou previedla vyššie uvedené nehnuteľností na žalovaného syna je absolútne neplatným právnym úkonom. Súd prvej inštancie ako prejudiciálnu otázku riešil otázku platnosti právneho úkonu – kúpnej zmluvy zo dňa 04.04.2006 nakoľko žalobkyňa .
Právna veta: Princíp dobrej viery chrániaci účastníkov súkromnoprávnych vzťahov je jedným z kľúčových prejavov princípu právnej istoty odvíjajúceho sa od princípu právneho štátu. Nadobúdateľovi vlastníckeho práva, pokiaľ toto právo nadobudol v dobrej viere, musí byť poskytovaná široká ochrana, pretože v opačnom prípade by si nikdy nemohol byť istým svojim vlastníctvom, čo by bolo v rozpore s poňatím materiálneho právneho štátu (porovnaj aj R 14/2009). Otázkou dobrej viery takého nadobúdateľa vlastníckeho práva sa tak všeobecné súdy musia vždy riadne zaoberať pri jeho spochybňovaní treťou osobou. 16. Ústavn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nimi... sú právne irelevantné, nakoľko vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam kupujúci P.L. z dôvodu absolútne neplatného právneho úkonu nenadobudol, a teda nemohol toto právo účinne previesť na ďalšieho kupujúceho. Nakoľko bola zamietnutá určovacia ... zmluva, ktorou poručiteľ previedol vlastníctvo k nehnuteľnostiam na P. L. ešte 29. marca 2007, je absolútne neplatným právnym úkonom, pritom nie je sporná, skutkové zistenia všeobecných súdov sú v tomto smere jasné, zrozumiteľné a riadne .
Právna veta: Závery krajského súdu však aj v tomto smere ústavný súd považuje za plne súladné so zmyslom a účelom relevantných podústavných noriem, a teda v celosti za ústavne konformné. Dlžník zo zmluvy o pôžičke má povinnosť plniť len veriteľovi (§ 657 v spojení s § 559 Občianskeho zákonníka), pričom splnením dlh zaniká. Plnenie dlžníka inej osobe ako veriteľovi vedie k zániku záväzku zo zmluvy o pôžičke, len ak plní tomu, kto je oprávnený prijať podľa osobitného zákona plnenie, alebo tomu, kto predloží veriteľovo potvrdenie o tom, že je oprávnený prijať plnenie (§ 562 Občianskeho zákonníka). V okolnosti ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . k. 17C/190/2006 - 283 zo dňa 19. 11. 2008 odporca namietal, že zmluva zo dňa 15. 11. 2001 je absolútne neplatným právnym úkonom, namietal, že nebolo preukázané, že by mu navrhovateľka vôbec poskytla nejaké finančné prostriedky, vzniesol námietku premlčania a poukázal na to .
... vziať do úvahy to, že k výmazu vlastníckeho práva právnej predchodkyne sťažovateľov došlo na základe absolútne neplatného právneho úkonu, ktorý bol všeobecným súdom posúdený ako zločin a páchateľ bol za toto podvodné konanie právoplatne ... súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Vo svojom rozhodnutí potvrdil správnosť záverov prvostupňového súdu , že absolútne neplatným právnym úkonom je nielen kúpna zmluva, ktorú ako „splnomocnený“ uzavrel 22 v mene navrhovateľky s , ale .
Právna veta: Uznaním dlhu v zmysle § 558 Občianskeho zákonníka sa rozumie jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorý zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku, že dlh v čase uznania existoval. Uznanie dlhu ako spôsob zabezpečenia záväzku prichádza do úvahy teda až potom ako dlh vznikol - keď vznikla dlžníkovi povinnosť splatiť svoj peňažný záväzok veriteľovi a veriteľovi právo uvedené plnenie od dlžníka požadovať, t. j. keď sa stal záväzok splatným. Podstatnou náležitosťou, ktorá charakterizuje uznanie dlhu, je vymedzenie dlhu tak do dôvodu ako aj do jeho výšky, čo vyhlásenie dlžníka obsiahn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako okresný súd v tom, že vyhlásenie povinného o uznaní dlhu, ktoré je obsahom notárskej zápisnice, je absolútne neplatný právny úkon pre jeho neurčitosť. Dlh v čase spísania vyhlásenia o jeho uznaní povinným neexistoval, teda povinný nemohol ani ... prípustné, aby sa niekto vzdal práva, ktoré môže vzniknúť až v budúcnosti, preto uznanie dlhu povinným je absolútne neplatný právny úkon. Možno teda zhrnúť, že uznaním „dlhu” v rámci predmetnej notárskej zápisnice sa povinný vzdal svojho práva uznať .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.