SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157319
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 01:26

Nájdené rozsudky pre výraz: absolútne neplatný právny úkon


Približný počet výsledkov: 256 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: absolútne neplatný právny úkon
  • absolutny nájdené 8574 krát v 4690 dokumentoch
  • platny nájdené 15142 krát v 6392 dokumentoch
  • pravny nájdené 544646 krát v 31800 dokumentoch
  • ukon nájdené 85480 krát v 17989 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 630 dokumentov
Krajské súdy SR 4340 dokumentov


Právna veta: V odôvodnení sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava") musí sťažovateľ vysvetliť, v čom vidí porušenie základného práva alebo slobody, ktoré boli podľa jeho názoru konkretizovaným zásahom orgánu verejnej moci porušené. Takto formulovaná požiadavka odzrkadľuje potrebu dôsledného odlíšenia úlohy Ústavného súdu Slovenskej republiky od úloh iných orgánov verejnej moci (predovšetkým všeobecných súdov). Kým totiž všeobecné súdy prioritne chránia subjektívne práva fyzických osôb a právnických osôb plynúce zo zákonných, prípadne od zákona odvodených právnych pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... danom prípade uplynula objektívna premlčacia doba, keď bezdôvodné obohatenie získané z absolútne neplatného právneho úkonu vzniká od samého vzniku právneho úkonu. Objektívna premlčacia doba teda začína plynúť už od vzniku takéhoto (neskôr) určeného absolútne neplatným) právneho úkonu. Absolútne neplatný právny úkon vznikol dňa 07.02.2007, takže trojročná objektívna premlčacia doba uplynula .
Právna veta: Pod vyporiadaním, ako ho uvádza citované zákonné ustanovenie, myslí sa dohoda, ktorou si predošlý užívateľ rieši s nadobúdateľom všetky vzájomné majetkové nároky vyplývajúce z prechodu práva osobného užívania pozemku. Vyporiadanie preto vyžaduje, aby sa v ňom prihliadlo aj na výšku úhrady, ktorú predošlý užívateľ zaplatil za právo osobného užívania, na náklady, ktoré vynaložil na pomocné stavby, na zveľadenie pozemku, na vysadenie porastov a pod.“. Na cene práva osobného užívania nemení nič to, že užívateľ poberal počas užívania z pozemku úžitky, ktoré prípadne celkom vyvážili cenu zaplatenú p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uvedomovala, že kúpna zmluva z roku 1971 bola uzavretá v rozpore so zákonom, čiže išlo o absolútne neplatný právny úkon, ktorý nemôže mať právne následky... V neposlednom rade z strany žalovaného boli predložené listinné dôkazy, ktoré ... zmluva uzatvorená 27. augusta 1971 je z dôvodu absencie dohody o vyporiadaní práva osobného užívania pozemku absolútne neplatným právnym úkonom, pričom „užívacie právo a jeho manželky nezaniklo, a toto užívacie právo sa zmenilo s účinnosťou .
Právna veta: Naliehavý právny záujem, ktorý je podmienkou prípustnosti takejto žaloby, spočíva v tom, že žalobca v danom právnom vzťahu môže navrhovaným určením dosiahnuť odstránenie spornosti a ochranu svojich práv a oprávnených záujmov (ide najmä o prípady, v ktorých sa určením, či tu právny vzťah alebo právo je či nie je, vytvorí pevný základ pre právne vzťahy účastníkom sporu a predíde sa žalobe o plnenie). Naliehavý právny záujem žalobcu na požadovanom určení treba skúmať predovšetkým so zreteľom na cieľ sledovaný podaním žaloby a konečný zmysel navrhovaného rozhodnutia. Ak žalobca neosvedčí svoj nali ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predávajúca v čase predaja nevlastnila. Z uvedeného dôvodu predmetnú kúpnu zmluvu sťažovateľka (a ostatní žalobcovia) považovala za absolútne neplatný právny úkon.   Vzhľadom na to, že predmetom napadnutého konania bola určovacia žaloba o určenie neplatnosti právneho úkonu, tak ... 26. 05. 2010..., ktorý vydala Správa katastra Ž. Zdôrazňujeme, že v danom prípade sa jedná o absolútne neplatný právny úkon predaja a kúpy predmetného pozemku, a preto ak bude žaloba o neplatnosť právneho úkonu a nie žaloba o .
Právna veta: 1. Inštitút uznania záväzku je jedným z ďalších právnych prostriedkov zabezpečenia záväzku. Zákon za podstatnú náležitosť uznania záväzku považuje uznanie určitého záväzku. Ak porovnáme úpravu obsiahnutú v Občianskom zákonníku, zistíme, že táto úprava vymedzuje inštitút „uznania dlhu“ v § 558 OZ, pričom však predmet uznania vymedzuje podrobnejšie, než je to v prípade úpravy „uznania záväzku“ v Obchodnom zákonníku. Z dikcie § 323 Obchodného zákonníka vyplýva, že ide o záväzok, ktorý je predmetom uznania a zvýrazňuje sa jeho „určitosť“. Tento pojem treba chápať tak, že nevyhnutnými zložkami j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... notárskej zápisnici. Predmetná notárska zápisnica nespĺňa podmienky materiálne vykonateľného exekučného titulu, keďže bola spísaná na základe absolútne neplatného právneho úkonu. Postup okresného súdu, ktorý exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil ju, bol preto správny. Vydanie ... spolu s návrhom na vykonanie exekúcie, teda v dobe pred vydaním poverenia. Keďže ide o absolútne neplatný právny úkon a absolútna neplatnosť právneho úkonu sa nepremlčuje, okresný súd mohol zastaviť exekúciu v ktoromkoľvek štádiu .
... ustanovenie očividne nepredpokladolo, že valné zhromaždenie spoločnosti má vôbec k dispozícii teoretickú možnosť na to, aby vykonal absolútne neplatný právny úkon a už vôbec nie taký, ktorý sa týka nepremlčateľných základných práv a slobôd občanov. Prekluzívna trojmesačná musí ... vtedy, kedy bol o takéto určenie požiadaný a nie len do troch mesiacov odo dňa, kedy bol absolútne neplatný právny úkon vykonaný, či v deň vydania uznesenia, voči ktorému sa jediný, komu bolo priznané postavenie účastníka konania, .
...  Náhrady škody podľa článku 46 ods. 1, 3 ústavy spôsobenej mi nesprávnym úradným postupom orgánu štátu, respektíve absolútnym neplatným právnym úkonom môjho zmluvného partnera som sa na menovaných súdoch nedomohla. 2)  Obidva vo veci konajúce súdy prehliadli flagrantné ... konal v rozpore s ustanovením § 40 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, čím naplnil skutkovú podstatu absolútne neplatného právneho úkonu. Do dnešných dní som z platne uzavretej zmluvy nedostala od môjho zmluvného partnera nijaké plnenie! Ja som .
... . j. rozhodnutia správcu dane a jeho odvolacieho orgánu, zistil by, že preplatok na dani existuje, nakoľko rozhodnutie o rozvrhu je absolútne neplatným právnym úkonom, ako na to poukazuje sťažovateľka v sťažnosti.(...)». II.   Podľa čl. 127 ods. 1 ústavy ústavný súd rozhoduje o sťažnostiach fyzických .
... Bratislava II č. k. 18 C 49/03-112 zo 17. marca 2004 je poistná zmluva z 20. marca 1996 absolútne neplatným právnym úkonom, na základe ktorého sa sťažovatelia 1 a 2 nemôžu s úspechom domáhať plnenia ani prípadnej náhrady škody v dôsledku nesplnenia .
... rozsudkom č. k. 62 Cb 82/2002-145 z 10. decembra 2003 zamietol s odôvodnením, že nájomnú zmluvu považoval za absolútne neplatný právny úkon, keďže zmluva bola uzatvorená bez predchádzajúceho súhlasu mestského úradu, nemohlo dôjsť ani k zmene v osobe nájomcu, a preto nebolo .
... . s r. o. , B. ako o predbežnej (prejudicionálnej otázke) nakoľko podľa názoru právneho zástupcu navrhovateľov sa jedná o protizákonný a absolútne neplatný právny úkon, pričom jeho neplatnosť vyplýva priamo zo zákona (ex lege). Nadobudnutie vlastníckeho práva so spoločnosťou H. spol. s r. o. je .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.