SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1189696
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64727
USSR: 35956
NSČR: 124744
NSSČR: 67459
USČR: 80187
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425629
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
15.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: administratívny úkon


Približný počet výsledkov: 90 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: administratívny úkon
  • administrativny nájdené 4118 krát v 1819 dokumentoch
  • ukon nájdené 86843 krát v 18277 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 92 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 12 dokumentov
Krajské súdy SR 2754 dokumentov


Právna veta: Zaisteniu osoby, ktorá podala žiadosť o azyl, nebráni ani žiadne iné ustanovenie zákona o pobyte cudzincov. Naopak, ustanovenie § 62 ods. 1 písm. a) tohto zákona predpokladá výslovne zaistenie na účely výkonu administratívneho vyhostenia, a to bez ohľadu na to, či zaistený cudzinec je v čase zaistenia (dočasne) oprávnený zdržiavať sa na území Slovenskej republiky z dôvodu podania žiadosti o udelenie azylu. Citované ustanovenie podľa ústavného súdu poskytuje dostatočný zákonný základ pre zaistenie cudzinca aj počas konania o azyle. To, samozrejme, neznamená, že pri jeho výklade a aplikácii netr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konanie považovať za „urýchlené“ v zmysle čl. 5 ods. 4 dohovoru. Ďalšie predĺženie konania spôsobili následné administratívne úkony krajského súdu spojené s doručovaním rozsudku a predkladaním spisu na odvolanie najvyššiemu súdu. Preto bolo vyslovené porušenie ... rozsudku 7. januára 2010 tak predstavuje približne šesť týždňov a ďalších sedem týždňov pripadá na následné administratívne úkony súvisiace s doručením rozsudku a predložením odvolania. Po zrušení prvého rozsudku a vrátení spisu trvalo krajskému súdu .
... zohľadnila „najmä dĺžku zbytočných prieťahov v konaní, faktickú nečinnosť súdu (pričom porušovateľ mal vykonať iba jednoduché administratívne úkony) a s nimi spojenú nemajetkovú ujmu sťažovateľa spočívajúcu v pocitoch právnej neistoty a straty dôvery v efektívne ... vyše 1,5 roka). Sťažovateľ má za to, že predloženie veci súdu druhej inštancie, t. j. administratívne úkony spojené s doručovaní odvolania stranám konania na vyjadrenie a následným postúpením veci, sa nemôžu vyznačovať právnou ani faktickou .
Právna veta: Ústava pojem "súkromný a rodinný život" bližšie nedefinuje. Pretože základné práva a slobody podľa ústavy je potrebné vykladať a uplatňovať v zmysle a duchu medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách (PL. ÚS 5/93, PL. ÚS 15/98), ústavný súd pri vymedzení obsahu uvedených pojmov prihliada aj na príslušnú judikatúru týkajúcu sa predovšetkým čl. 8 dohovoru. Ochrana súkromného života musí teda do istej miery zahŕňať právo jednotlivca nadväzovať a rozvíjať vzťahy so svojimi blížnymi a vonkajším svetom (rozsudok Niemietz zo 16. decembra 1992, § 29). Nedostatočná rýchlosť postup ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... meritórneho rozhodnutia, je dostatočným dôvodom na vyslovenie porušenia označených práv sťažovatežky. Aj keď súd vykonával priebežne administratívne úkony a pojednávania, vzhžadom na časové odstupy medzi jednotlivými pojednávaniami nemožno uzavrieť, že by postupoval s potrebnou razanciou, a teda .
Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že postup okresného súdu sa vyznačuje v zásade súvislým dlhodobým obdobím nečinnosti, ktoré bolo prerušené ojedinelou procesnou aktivitou. Následne okresný súd meritórne rozhodol 25. novembra 2013, t. j. po šiestich rokoch od doručenia návrhu. Opakované prideľovanie predmetnej veci zákonným sudcom na prerokovanie a rozhodnutie, nemožno považovať za relevantnú procesnú aktivitu okresného súdu. Uvedená procesná aktivita je dôsledkom iných, s konaním bezprostredne nesúvisiacich skutočností (napr. personálne zmeny na okresnom súde, práceneschopnosť zákonného sudcu a pod.) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 3 relevantné úkony (vydanie platobného rozkazu, vyžiadanie si zmluvy o postúpení pohžadávky a rozsudok; zvyšok sú bežné administratívne úkony poznačené neustálou zmenou zákonných sudkýň, z ktorých ani jedna nekonala a mohla už len s poukazom na vznesenú námietku premlčania .
... napadnutom konaní, na ktoré poukazuje predseda okresného súdu, neviedli k uľahčeniu výkonu samotného rozhodnutia a ide o čisto formálne a administratívne úkony. Sťažovateľ v tejto súvislosti poukazuje na totožné úkony okresného súdu uskutočnené 5. novembra 9 2018 (výzva povinnej na uvedenie adresy .
Právna veta: 1) Podľa § 31 zákona o ústavnom súde ak tento zákon neustanovuje inak a povaha veci to nevylučuje, použijú sa na konanie pred ústavným súdom primerane ustanovenia zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“). V zmysle § 112 ods. 1 OSP v záujme hospodárnosti konania môže súd spojiť na spoločné http://www.judikaty.info/document/ussr/19878/?nohist=1konanie veci, ktoré sa uňho začali a skutkovo spolu súvisia alebo sa týkajú tých istých účastníkov. Zákon o ústavnom súde nemá osobitné ustanovenie o spojení vecí, avšak v súlade s citovaným § 31a zákona ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... do súdneho konania.   17. Z doterajšieho priebehu konania vyplýva, že aj keď okresný súd vykonával jednotlivé úkony vo veci, napr. administratívne úkony spojené s platením súdnych poplatkov, zisťoval adresy pobytu účastníkov konania, zabezpečoval prekladateľa, rozhodol o predbežnom opatrení, vykonával pojednávania, avšak nekoncentrovane .
... súd už v tomto rozhodnutí uviedol, že v danom prípade najvyšší súd odstúpil dovolanie sťažovateľa krajskému súdu, teda vykonal iba administratívny úkon, ktorý nemá povahu rozhodnutia podľa čl. 127 ods. 1 ústavy, pretože sa ním nerozhoduje o žiadnom základnom práve alebo slobode .
... do 8. 12. 2010, kedy spisy mali byť odovzdané z Okresného súdu Bratislava III na Okresný súd Pezinok, okrem zmätočných administratívnych úkonov nekonali. O ostatných žalobných návrhoch sťažovateľa týkajúcich sa ostatných parciel, ktoré sú predmetom jednotlivých sťažností však súdy nekonali vôbec. Z .
... súde je poznačené ako celok neprimeranou dĺžkou konania, neefektívnosťou a nesústredenosťou. Okresný súd v neskoršom čase síce mechanicky vykonával jednotlivé administratívne úkony, ale vec meritórne neposudzoval.   17. Z doteraz vykonaných úkonov okresného súdu vyplýva, že v exekučnej veci sťažovateľa nekonal koncentrovane a .
... .000. Ak oprávnený svojim postupom oddiali reálnu možnosť efektívne skončiť akýmkožvek spôsobom exekúciu, nastupuje efekt snehovej gule - nabažujú sa administratívne úkony, ktoré znemožňujú efektívne sa venovať len samotnej exekúcii. Čím neskôr je podaná exekúcia, tým je postup náročnejší... 6 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.