Nájdené rozsudky pre výraz: adresa

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3384

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7753 dokumentov
43779 dokumentov
1228 dokumentov
36 dokumentov
37 dokumentov
357 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: povinnosť uviesť adresu na doručovanieustanovenie lex specialisprocesná povinnosť
Zbierka ÚS 15/2019
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa daného ustanovenia § 127 CMP, ktoré je lex specialis a teda sa vzťahuje výhradne na konanie o únosoch, je uložená osobitná procesná povinnosť navrhovateľovi v tomto konaní, ktorému sa ukladá uviesť adresu na doručovanie písomností v Slovenskej republike. Túto povinnosť však nemá, ak je v konaní zastúpený advokátom. Zákonodarca túto povinnosť zaviedol z dôvodu procesnej ekonómie a bezproblémového doručovania písomností v tomto konaní. Ide o osobitnú povinnú náležitosť návrhu nad rozsah všeobecných náležitostí uvedených v ustanovení § 25 CMP, pri absencii ktorej súd postupuje podľa § 129 C ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 53/2019-43 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. júla 2019 v senáte zloženom z predsedníčky Jany Laššákovej a zo sudcov Petra Molnára (sudca spravodajca) a Ľuboša Szigetiho o ústavnej sťažnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom Mgr. Petrom Trošč
Merito veci Fikcia doručovania.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 24 ods. 1 a 2 Správneho poriadku sa dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia doručujú do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. Ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 247/2015­7 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. apríla 2015 v senáte zloženom z predsedu Sergeja Kohuta, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť  , , vo veci namietaného porušenia čl. 46 ods. 1  Ústavy Slovenskej republiky   a   čl.   6   ods.   1   Dohovoru   o   ochrane   ľudských   práv   a   základných   slobôd uzneseniami  
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Doručovanie písomností upravuje Civilný sporový poriadok (ďalej aj „CSP“) všeobecne v ustanoveniach § 105 až § 116. Súdy doručujú písomnosti na pojednávaní alebo pri inom úkone, čím nie je dotknutá povinnosť súdu doručovať písomnosť do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu. V prípadoch, keď nemožno doručiť písomnosť na pojednávaní alebo elektronicky, súd doručuje na adresu na doručovanie prostredníctvom doručujúceho orgánu. V prípade fyzickej osoby je adresou na doručovanie adresa evidovaná v registri obyvateľov Slovenskej republiky. Zákonodarca v Civilnom sporovom poriadku s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 224/2018-23 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. marca 2018 vsenáte   zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokátom Mgr. Rastislavom Sopócim, Kpt. Miloša Uhra 2621/3, Malacky, vo veci na
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V okolnostiach posudzovanej veci ústavný súd považuje za vhodné poukázať na právne názory samotného najvyššieho súdu vyjadrené v jeho doterajšej judikatúre k problematike doručovania elektronických podaní. Najvyšší súd v uznesení sp. zn. 3 Obdo 7/2012 z 29. februára 2012 v súvislosti s posudzovaním doručenia elektronických podaní okrem iného uviedol, že „za urobené sa považujú momentom ako dôjdu na elektronickú adresu určenú pre súd, bez ohľadu nato, kedy bude došlý elektronický dokument spracovaný (vytlačením zhmotnený, zaevid ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 19/2015­27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 17. marca 2015 v senáte zloženom z predsedu Rudolfa Tkáčika, zo sudkyne Jany Baricovej a zo sudcu Ľubomíra Dobríka v konaní o sťažnosti Centra ekologických informácií, Suché mýto 19, Bratislava, zastúpeného advokátskou kanceláriou Bardač s. r. o., Búdková 4, Bratislava, v mene ktorej koná   advokát   a konateľ  Mgr. Róbert   Bardač
Kľúčové slová: doručovanie písomnosti právnickej osobe
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z predloženého súdneho spisu vyplýva, že sťažovateľka okresný súd najmenej päťkrát požiadala, aby jej písomnosti doručoval na jej korešpondenčnú adresu, a tiež to, že okresný súd jej následne na základe týchto jej žiadostí doručil niektoré písomnosti na túto korešpondenčnú adresu. Preto v okolnostiach tejto veci neobstojí záver najvyššieho súdu, že všeobecným súdom nebola známa iná adresa sťažovateľky, keďže tá vyplývala nielen z jej opakovaných žiadostí, ale aj zo samotnej skutočnosti, že okresný súd jej niektoré písomnosti zasielal na korešpondenčnú adresu. Ústavný súd upriamuje ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 553/2017-30 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. júla 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a zo sudcov Ladislava Orosza a sudcu Lajosa Mészárosa prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpenej advokát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 106 ods. 1 písm. a) zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) ak nejde o doručovanie do elektronickej schránky podľa osobitného predpisu, o doručovanie v osobitných prípadoch podľa § 107 ods. 2 a adresát neuviedol inú adresu na doručovanie, doručuje súd písomnosti fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov Slovenskej republiky alebo adresu miesta pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky podľa druhu pobytu cudzinca. 8 32. Podľa § 111 ods. 2 CSP ak nemožno doručiť písomnosť na adresu podľa § 106, písomnosť ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 145/2020-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 2. apríla 2020 v senáte zloženom z predsedníčky senátu Jany Baricovej a zo sudcov Rastislava Kaššáka a Miloša Maďara (sudca spravodajca) predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť sťažovateľa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vo veci namieta
Kľúčové slová: úteková väzbapodaniezákladné právo na súdnu ochranu
Zbierka ÚS 30/2007
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Doručovanie písomností sťažovateľovi nebolo vykonávané spôsobom, ktorý umožňuje zákon (§ 62 Trestného poriadku), v dôsledku čoho neboli využité možnosti, ktoré pre doručenie písomností určite mohli viesť a aj napriek tomu bol nakoniec súdmi prijatý záver, že sťažovateľ sa trestnému stíhaniu, ako aj preberaniu písomností úmyselne vyhýbal. Obsah pojmu „miesto pobytu“, tak ako ho užíva špeciálny súd, je dogmatický, a teda v rozpore so súčasným platným právnym stavom. V modernej spoločnosti treba akceptovať, že fyzická osoba sa zdržiava (býva) na viacerých miestach, pričom so všetkými týmito mie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             I. ÚS 157/07-40   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Petra Brňáka a Lajosa Mészárosa na neverejnom zasadnutí 23. októbra 2007 prerokoval sťažnosť JUDr. Ing. J. M., B., t. č. vo väzbe, zastúpeného advokátom JUDr. P. F., B., ktorou namietal porušenie základného práva podľa čl. 17 ods. 2 a 5 a podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenske
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Len samotné prípadné formálne nedostatky rozhodnutia orgánu verejnej moci nemožno automaticky spájať aj so zásahom do základných práv fyzickej alebo právnickej osoby, ak k tomu nedôjde aj v materiálnom zmysle, teda so zreteľným, preukázateľným dopadom na základné práva tejto osoby. Inak povedané, ak pochybenie v rozhodovacom procese má spočívať v absencii odôvodnenia určitého záveru (nenariadenie probačného dohľadu) premietnutého do reálneho stavu (ponechanie sťažovateľov vo väzbe), neznamená to automatické porušenie základného práva (na osobnú slobodu) alebo slobody, a teda potrebu upl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 144/2016-12 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 15. marca 2016 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ak všeobecný súd uloží účastníkovi občianskoprávneho konania doplniť také údaje v žalobe, ktoré procesný kódex obligatórne nepožaduje (dátum narodenia iného účastníka), a tento účastník predloží všeobecnému súdu pritom aj ďalšie dôkazy (adresu a číslo občianskeho preukazu tejto osoby), tieto okolnosti nemôžu byť na ujmu tohto účastníka a ani dôvodom na odmietnutie žalobného návrhu v merite veci.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 231/2010-38   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. augusta 2010 v senáte zloženom z predsedu senátu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti M., spol. s r. o., S., zastúpenej advokátom Mgr. P. N., L., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Hoci je pravdou, že s účinnosťou zákona č. 388/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol do znenia ustanovenia § 214 vložený i nový odsek 3, ktorý presne upravoval postup odvolacieho súdu pri rozhodovaní rozsudkom bez nariadenia pojednávania v súvislosti s upovedomením účastníkov o verejnom vyhlásení rozsudku, a to tak, že o termíne verejného vyhlásenia rozhodnutia, ako i jeho mieste a čase odvolací súd upovedomí účastníka konania, respektíve jeho zástupcu v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 102/2015­26 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. marca 2015 predbežne prerokoval sťažnosť  ,  ,  zastúpeného advokátom JUDr.  Jozefom Sabóom,  Obchodná  187/6,  Sečovce, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 50 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 142 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v spojitosti s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, 
MENU