Nájdené rozsudky pre výraz: advokátska skúška

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 13

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

29 dokumentov
34 dokumentov
2 dokumenty
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Aj napriek tomu, že v platnej legislatíve nie je zákonodarcom osobitne upravené právne postavenie advokátskych koncipientov, ktorí boli zapísaní v zozname advokátskych koncipientov už pred prijatím zákona č. 335/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a nespĺňajú podmienku uvedenú v § 3 ods. 1 písm. b) v časti vety za bodkočiarkou, súčasná právna úprava v spojení so štan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 53/2015-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 16. decembra 2015 predbežne prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Jaromíra Čižnára na začatie konania o súlade § 3 ods. 1 písm. b) v časti vety za bodkočiarkou zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 250a veta prvá O. s. p. žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho koná. Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p. znamená, že v konaní pred súdom – osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát. Advokátom je osoba zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou ako advokát. Advokátsky koncipient nie je advokátom a v správnom súdnictve preto nemôže byť aplikované ust. § 25 ods. 3 O. s. p., podľa ktorého advokát je oprávnený dať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 272/2015­11 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu   9.   júna   2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  , zastúpeného   advokátom   Mgr.   Michalom   Peckom,   Drotárska   cesta   102,   Bratislava, vo veci namietaného   porušenia   základného   práva   zaručeného   v   čl.   35   ods.   1   Ústavy Slovenskej   republiky   postupom   Krajského   súdu   v   Bratislave   v kona
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Uznesenie súdnej rady ako výsledok hlasovania ústavného orgánu verejnej moci je právnou skutočnosťou verejného práva vo forme rozhodnutia adresovaného príslušnému ústavnému orgánu, v danom prípade vláde Slovenskej republiky. Nejde o individuálny právny akt, ktorého povaha by bola obdobná povahe správneho aktu alebo súdneho aktu (t. j. výsledku činnosti príslušného správneho prípadne súdneho orgánu, ktorým sa zakladajú, menia alebo rušia, prípadne autoritatívne zisťujú oprávnenia a povinnosti subjektov správneho alebo súdneho konania). V danom prípade ide o osobitný druh konania. Výsledok hlaso ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 561/2014-62   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. septembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť J. B., zastúpeného obchodnou spoločnosťou DEDÁK & Partners, s. r. o., Mlynské nivy 45, Bratislava, v mene ktorej koná advokát JUDr. Štefan Dedák, a obchodnou spoločnosťou Advokátska kancelária Tomáš Kamenec, s. r. o., Špitálska 43, Bratislava, v mene ktorej koná advokát Mgr. Tomáš Kame
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Oprávnenie predsedu súdnej rady vyzvať oprávnených navrhovateľov na predkladanie návrhov kandidátov zahŕňa aj oprávnenie predsedu súdnej rady ním na tento účel určenú lehotu zmeniť. To všetko, pravdaže, za splnenia kogentných pravidiel výslovne ustanovených zákonom o súdnej rade a pri dôslednom rešpektovaní základných práv a slobôd osôb zúčastnených na voľbe. Práve posledná spomenutá požiadavka je rozhodujúcim kritériom aj pre posúdenie opodstatnenosti predbežne prerokúvanej sťažnosti ústavným súdom. Laicky povedané, nejde o to, či predsedníčka súdnej rady predĺžením lehoty na pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 588/2016-27 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. septembra 2016 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, zastúpeného advokátom JUDr. Ladislavom Scholczom, advokátska kancelária, Krmanova 16, Košice, vo veci namietaného porušenia základného práva na dobrú správu verejných vecí „podľa
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: …vláda disponuje právomocou schvaľovať zoznam kandidátov, ktorý má byť Slovenskou republikou predložený Poradnému výboru ku kandidátom pre voľby sudcu ESĽP a v prípade jeho súhlasného stanoviska následne parlamentnému zhromaždeniu. Vyplýva to z ustanovení čl. 119 písm. i) ústavy v spojení s čl. 141a ods. 5 písm. f) ústavy… V porovnaní s inými otázkami vnútornej a zahraničnej politiky spadajúcimi do pôsobnosti čl. 119 písm. i) ústavy je však rozsah úvahy vlády v danom prípade značne obmedzený. Súdny charakter medzinárodných súdnych orgá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 298/2015­42 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu   1.   júla   2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  , zastúpeného   advokátom   JUDr.   Petrom   Scholczom,   Krmanova   16,   Košice,   vo   veci namietaného porušenia základného práva na dobrú správu verejných vecí podľa čl. 1 ods. 1 a 2, čl. 2 ods. 2 v spojení s čl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, základného práva 
GENERÁLNA PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ODBOR LEGISLATÍVY A ÚSTAVNÉHO PRÁVA Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bratislava marca 2015 Ústavný súd Slovenskej republ Hlavná 110 042 65 Košice Kancelária Ústayného súdu Slovenské; republiky Dáium doručenia podania: 16.03.2015 P. t z knihy doslei posly; 2563/2015 Ústavný evi £< • onakej repuo!ik> v R > -'siach D o * o : 1 6 -03- 2015 Poriada CŕaJotptar. PriWijP Vybavuj*: 30396-
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 128/09-25   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. mája 2009 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. J. K., K., zastúpeného advokátom JUDr. L. S., K., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 1 ods. 1 a 2 a čl. 141a ods. 4 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s čl. 223 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky II. ÚS 872/2015-31 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 26. apríla 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Ladislava Orosza o sťažnosti obchodnej spoločnosti SONEZ ONALT, spol. s r. o., Komárňanská cesta 11, Nové Zámky, zastúpenej Advokátskou kanceláriou MAJLING & NINČÁK, s. r. o., Palárikova 14, Bratisla
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 312/2011-33   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. júla 2011 predbežne prerokoval sťažnosť Mgr. M. R., H., zastúpeného advokátom JUDr. B. K., P., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky postupom Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky vo výberovom konaní na miesto právneh
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 190/2012-25   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. júla 2012 predbežne prerokoval sťažnosť J. K., K., vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky postupom Okresného súdu Michalovce v konaniach vedených pod sp. zn. 5 C 37/2011 (pôvodne vedenom pod sp. zn. 5 C 22/2010) a pod sp. zn
MENU