Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095481
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422469
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: advokátski koncipienti


Približný počet výsledkov: 112 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: advokátski koncipienti
  • advokatsky nájdené 15490 krát v 9277 dokumentoch
  • koncipient nájdené 527 krát v 157 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 217 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 599 dokumentov


Kľúčové slová: vyčiarknutie zo zoznamu koncipientov, advokátski koncipienti

Právna veta: Výkon advokátskeho povolania nie je právne nárokovateľný a je teda legitímne, aby podmienky prístupu k tomuto povolaniu určil štát vo forme zákona (zákon č. 586/2003 Z. z.). Vzhľadom na postavenie budúceho advokáta v právnom systéme Slovenskej republiky je kladená prísna požiadavka nielen na odbornosť zisťovanú skúškou v zmysle zákona, ale aj požiadavka určitých osobnostných a morálnych vlastností. Zodpovedá tomu aj požiadavka preukazovania bezúhonnosti na základe odpisu a nie výpisu z registra trestov, kedy má komora možnosť a povinnosť brať na zreteľ aj zahladené odsúdenia a to ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 205/2018-14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 25. júna 2018 predbežne prerokoval sťažnosť , , zastúpeného Advokátskou kanceláriou GEREG & MESSINGEROVÁ, s. r. o., Horná Strieborná 4, Banská Bystrica, v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Ján Gereg, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 46 ods. 1, čl. 47 ods. 3 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 6 ods. 1 .
Právna veta: Podľa § 250a veta prvá O. s. p. žalobca musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý zaňho koná. Zastúpenie advokátom v konaní podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p. znamená, že v konaní pred súdom – osobitne na pojednávaní koná za žalobcu advokát. Advokátom je osoba zapísaná v zozname vedenom Slovenskou advokátskou komorou ako advokát. Advokátsky koncipient nie je advokátom a v správnom súdnictve preto nemôže byť aplikované ust. § 25 ods. 3 O. s. p., podľa ktorého advokát je oprávnený dať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 272/2015­11 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu   9.   júna   2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  , zastúpeného   advokátom   Mgr.   Michalom   Peckom,   Drotárska   cesta   102,   Bratislava, vo veci namietaného   porušenia   základného   práva   zaručeného   v   čl.   35   ods.   1   Ústavy Slovenskej   republiky   postupom   Krajského   súdu   v   Bratislave   v konaní   vedenom .
Právna veta: Aj napriek tomu, že v platnej legislatíve nie je zákonodarcom osobitne upravené právne postavenie advokátskych koncipientov, ktorí boli zapísaní v zozname advokátskych koncipientov už pred prijatím zákona č. 335/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, a nespĺňajú podmienku uvedenú v § 3 ods. 1 písm. b) v časti vety za bodkočiarkou, súčasná právna úprava v spojení so štan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 53/2015-20 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 16. decembra 2015 predbežne prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. Jaromíra Čižnára na začatie konania o súlade § 3 ods. 1 písm. b) v časti vety za bodkočiarkou zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .
... poverenia môže dať zastúpiť iným advokátom. Podľa § 16 ods. 2 zákona o advokácii pri jednotlivých úkonoch môže advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo aj iný zamestnanec advokáta. Podľa § 16 ods. 3 zákona o advokácii zastupovanie podľa odsekov 1 a 2 nie .
... elektronickom občianskom preukaze s čipom) p. , ktorá nie je zapísaná ani v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory, ani v zozname advokátskych koncipientov. Z obsahu súdneho spisu zároveň vyplýva, že oprávnenie p. konať za oprávneného v danom exekučnom konaní, resp. minimálne podať návrh .
... skutočnosti ako v sťažnosti predloženej ústavnému súdu, t. j. tie, ktoré sa týkali nemožnosti jeho advokátskych koncipientov zúčastniť sa nariadeného pojednávania, a teda okresnému súdu nepreukázal, že žalobkyňa odôvodnene trvá na právnom zastúpení ... dňa 07. 11. 2017, u sťažovala skončil pracovný pomer a so zastúpením iným advokátom ani advokátskym koncipientom nesúhlasil.“. Na základe uvedených skutočností sťažovateľ namieta, že absencia zrozumiteľného odôvodnenia napadnutého uznesenia okresného súdu a .
... uplynutí zmeškanej lehoty). ... z celého spisového materiálu je zrejmé, že v tejto sporovej veci písal podania, zastupoval v konaní žalobcu advokátsky koncipient právneho zástupcu žalobcu... vo vzťahu ku ktorému neboli produkované žiadne tvrdenia a dôkazy o objektívnej nemožnosti vyhotoviť v zákonnej 15 .
Právna veta: V odôvodnení sťažnosti podľa čl. 127 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava") musí sťažovateľ vysvetliť, v čom vidí porušenie základného práva alebo slobody, ktoré boli podľa jeho názoru konkretizovaným zásahom orgánu verejnej moci porušené. Takto formulovaná požiadavka odzrkadľuje potrebu dôsledného odlíšenia úlohy Ústavného súdu Slovenskej republiky od úloh iných orgánov verejnej moci (predovšetkým všeobecných súdov). Kým totiž všeobecné súdy prioritne chránia subjektívne práva fyzických osôb a právnických osôb plynúce zo zákonných, prípadne od zákona odvodených právnych pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s. r. o., „ďalej poveruje a splnomocňuje pre všetky jednotlivé úkony vo vyššie uvedenej veci týchto spolupracujúcich advokátov a advokátskych koncipientov spoločnosti Pacalaj, Palla a partneri, s. r. o.: Mgr. Pavla Gavorníka, advokáta,... so sídlom Nám. SNP 3 ... 01 Trnava, Mgr. Romana Desáta, advokáta,... so sídlom Nám. SNP 3, 917 01 Trnava, JUDr. Ondreja Pivarčiho, advokátskeho koncipienta, bytom ..., s čím splnomocniteľ súhlasí.“. Podľa § 20 ods. 1 poslednej vety zákona o ústavnom súde návrh (na začatie .
... Pokiaľ žalovaný toto konanie hodnotil ako nezlučiteľné s výkonom advokácie aj len v pozícii advokátskeho koncipienta, nie je namieste námietka prekročenia zákonom zverenej právomoci, ani námietka extenzívneho výkladu zákonného ... . Oprávnenie vyhodnotiť podmienku spoľahlivosti v súvislosti s rozhodovaní o zápise uchádzača do zoznamu advokátskych koncipientov patrí žalovanému, pričom negatívnym vyhodnotením splnenia tejto podmienky žalovaný neukladá uchádzačovi trest zákazu činnosti .
... pojednávania sa za stranu žalobcov zúčastnil len žalobca 1/ a zástupca žalobcov 1/ až 4/ prostredníctvom advokátskeho koncipienta. Neúčasť žalobcov 2/ až 4/ ich zástupca ospravedlnil, o odročenie pojednávania nepožiadali. Na tomto pojednávaní došlo ... nezúčastnil, svoju neúčasť vopred neospravedlnil a o odročenie pojednávania nepožiadal. Na pojednávaní sa zúčastnil jeho zástupca (advokátsky koncipient), ktorý súčasne zastupoval i žalobcu 1/. Pokiaľ ide o žalobkyňu 3/, krajský sú konštatuje, že menovaná .
... zároveň dostatočných pre zápis do príslušného zoznamu. Zatiaľ čo v prípade zápisu do zoznamov advokátov, advokátskych koncipientov, medzinárodných advokátov a zahraničných advokátov je zápis viazaný aj na podmienku bezúhonnosti a spoľahlivosti, vo ... . Osobitné podmienky totiž zákon o advokácii vyžaduje pre zápis žiadateľa do zoznamu advokátov, do zoznamu advokátskych koncipientov, do zoznamu medzinárodných advokátov a do zoznamu zahraničných advokátov. Zákon o advokácii tak ustanovuje päť .
... konal v zložení . Pojednávanie bolo nemeritórne, keďže v zastúpení sťažovateľky namiesto zvolenej advokátky bol prítomný advokátsky koncipient, ktorý uviedol, že advokátka sťažovateľky je práceneschopná a on ju ako advokátsky koncipient zastupovať nemôže. Pojednávanie bolo preto odročené na 22. máj 2014. Zo zápisnice o pojednávaní .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.