Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1090727
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63916
USSR: 34945
NSČR: 122146
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422323
Krajské súdy (ČR): 41646
Posledná aktualizácia
17.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami
  • ak nájdené 249994 krát v 31853 dokumentoch
  • mozno nájdené 157583 krát v 31839 dokumentoch
  • vyska nájdené 54663 krát v 15665 dokumentoch
  • narok nájdené 48955 krát v 13743 dokumentoch
  • zist nájdené 4695 krát v 3423 dokumentoch
  • len nájdené 381066 krát v 32736 dokumentoch
  • s nájdené 675222 krát v 32106 dokumentoch
  • pomerny nájdené 2566 krát v 1804 dokumentoch
  • tazkost nájdené 776 krát v 555 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Krajské súdy SR 49 dokumentov


Právna veta: Krajský súd aj na základe výsledkov ním zopakovaného dokazovania v odvolacom konaní dospel k záveru o vecnej správnosti tej časti rozsudku okresného súdu, ktorou bol sťažovateľ zaviazaný na zaplatenie náhrady ušlého zisku, keď tento nárok považoval v konaní, pokiaľ ide o právny základ, za preukázaný. Pri určení výšky ušlého zisku krajský súd postupoval podľa ustanovenia § 136 OSP, ktoré umožňuje súdu určiť výšku nárokov podľa svojej úvahy v prípade, ak výšku nárokov možno zistiť len s nepomernými ťažkosťa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 444/2015­14 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. novembra 2015  predbežne prerokoval  sťažnosť  ,  , zastúpeného  advokátom   JUDr.   Matúšom   Lemešom,   Kuzmányho   29,   Košice,   vo   veci   namietaného  porušenia jeho základného práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva  na  súde podľa  čl.  46 ods.  1  Ústavy Slovenskej republiky a práva  na  spravodlivé súdne  konanie   podľa   .
Právna veta: V prípade simulácie právneho úkonu vyplýva dôvod neplatnosti simulovaného právneho úkonu z nedostatku vážnej vôle oboch zmluvných strán byť viazaný prejavom, ktorého úlohou je zakryť skutočnú vôľu strán týkajúcu sa usporiadania vzájomných vzťahov – práv a povinností (zastretý právny úkon). Zatiaľ čo v prípade simulácie chýba skutočná vôľa oboch strán zmluvy byť viazaný jej obsahom a právnymi účinkami, v prípade právneho úkonu in fraudem legis je taká vôľa daná a absolútnu neplatnosť takéhoto úkonu podľa § 39 Občianskeho zákonníka nespochybňuje skutočnosť, že strany poskytli plnenia dohodnuté v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že takáto suma sa mu javí ako primeraná k charakteru plnenia zo strany odporcu. Podľa § 136 O. s. p. ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy. V súlade s citovaným ustanovením súd zhodnotil, že čiastka .
Právna veta: Naproti tomu ujma podľa § 77 ods. 3 OSP má charakter inej ujmy, preto je správne, ak všeobecné súdy pri aplikácii uvedeného ustanovenia postupujú podľa zásad typických pre rozhodovanie o uplatnených nárokoch na náhradu škody. Aj keď ujma môže mať i povahu nemajetkovú, nič to nemení na správnosti a ústavnej konformite záveru, že pred rozhodovaním o jej výške musí byť nespochybniteľne preukázaný základ nároku, teda zrušenie alebo zánik predbežného opatrenia podľa § 77 ods. 3 OSP, vznik ujmy a príčinná súvislosť medzi nimi. Až následne má pre konajúci súd význam zaoberať sa výškou ujmy. V sťažova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... porušenie práva sťažovateľa na spravodlivé súdne konanie.   Rovnako tak nemohol krajský súd aplikovať na sťažovateľovu kauzu ustanovenie § 136 OSP (ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy), pretože použitie tejto právnej normy prichádza do úvahy .
Právna veta: 1) Pri opätovnom rozhodovaní o odvolaniach proti rozsudku okresného súdu vo veci samej za podmienky, že nedôjde k zmene jeho postoja k dôvodnosti odvolacích námietok, bude úlohou krajského súdu formulovať dostatočne konkrétne a detailné výhrady ku kvalite odôvodnenia prvostupňového meritórneho rozhodnutia, a to v otázke posúdenia dôvodnosti sťažovateľom uplatneného nároku v časti týkajúcej sa ušlého zisku spočívajúceho v strate na zárobku, ako aj v časti týkajúcej sa nemajetkovej ujmy spôsobenej trestným stíhaním sťažovateľa. Krajský súd bude pritom povinný brať dôsledne na zreteľ existujúcu p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k narušeniu ich vzájomných vzťahov. Súd vychádzal z týchto okolností a z ust. § 136 OSP, podľa ktorého ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy. Potom súd mal za to, že ... k narušeniu ich vzájomných vzťahov. Súd vychádzal z týchto okolností a z ust. § 136 OSP, podľa ktorého ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy. Potom súd mal za to, že .
... na trvalý pobyt sťažovateľa v Austrálii bolo nevyhnutné pri zisťovaní jeho príjmov aplikovať § 136 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého, ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy. Zo zdravotného posudku sťažovateľa súd zistil, že jeho .
... sa výšky uplatneného nároku určuje Občiansky súdny poriadok aplikovať ustanovenie § 136 OSP, podľa ktorého, ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy.   V posudzovanom konaní ... 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj „OSP“), podľa ktorého „ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy“. Sťažovateľ uviedol, že ani .
... § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, čím porušili zásadu zákazu poskytnutia spravodlivosti (denegatio iustitiae).   Podľa § 136 Občianskeho súdneho poriadku ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy.   Podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka výkon .
... ak rozhodnutie o výške plnenia záviselo od znaleckého posudku alebo od úvahy súdu (§ 142 ods. 3 O. s. p.). Ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy (§ 136 O. s. p.). Už v rozsudku .
... dôvodoch jeho rozhodnutia nepreskúmateľný. Okresný súd rozhodnutie o výške nároku sťažovateľa odôvodnil v zmysle ustanovenia § 136 OSP, podľa ktorého ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy. Ústavný súd k aplikácii uvedeného ustanovenia uvádza, že .
... Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z... Podľa § 134 ods. 4 Zákonníka práce ... Podľa § 136 Občianskeho súdneho poriadku, ak možno výšku nárokov zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojej úvahy. Medzi účastníkmi boli nepochybné okolnosti vzniku pracovného úrazu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.