Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094896
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: akosť


Približný počet výsledkov: 17 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: akosť
  • akost nájdené 37 krát v 17 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 62 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 22 dokumentov
Krajské súdy SR 726 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Podľa ustanovenia § 631 Občianskeho zákonníka, zmluvou o dielo zaväzuje sa objednávateľovi ten, komu bolo dielo zadané (zhotoviteľ diela), že ho za dojednanú cenu vykoná na svoje nebezpečenstvo. Podľa ustanovenia § 633 ods. 2 Občianskeho zákonníka, od obsahu zmluvy a povahy diela závisí, či je zhotoviteľ povinný vykonať ho osobne alebo či je oprávnený dať dielo vykonať na svoju zodpovednosť. Vychádzajúc z vyššie citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že pre posúdenie pasívnej legitimácie strany sporu bolo nevyhnutné venovať pozornosť v prvom rade zisteniu, či došlo k uzavretiu zmluvy o die ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluva o dielo nie je platne uzatvorená, sa môžu účastníci dohodnúť na ďalších ustanoveniach v tzv. vedľajších náležitostiach, najmä na akosti diela, na dobe jeho zhotovenia a na súčinnosti objednávateľa pri vykonávaní diela. Výška ceny nie je podstatnou náležitosťou zmluvy, bez .
Právna veta: 1. Zastavenie konania z dôvodu nedostatku procesnej podmienky v postupe všeobecného súdu, ku ktorému došlo v dôsledku chybného právneho posúdenia právomoci v správnom súdnictve treba považovať za odopretie ústavou upraveného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Otázku právomoci všeobecného súdu z hľadiska ústavou upraveného práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 2 ústavy) treba posudzovať v zmysle čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov mus ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... orgánov podľa § 19 ods. 2 o zákaze alebo o obmedzení doterajšieho užívania nehnuteľností alebo činnosti ohrozujúce výdatnosť, akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vodných zdrojov v ochranných pásmach". Okrem toho vo svojom vyjadrení uviedol, že "citáciu v ... buď a priori v rozhodnutí o ochrannom pásme zakázané, prípadne obmedzené doterajšie užívanie nehnuteľností alebo činnosti ohrozujúcich výdatnosť, akosť, alebo zdravotnú nezávadnosť vodných zdrojov podľa § 19 ods. 2 zákona o vodách alebo tak môže byť .
Právna veta: Podľa § 267 ods. 1 Obch. zák., ak je neplatnosť právneho úkonu ustanovená na ochranu niektorého účastníka, môže sa tejto neplatnosti dovolávať iba tento účastník. To neplatí pre zmluvy uzatvorené podľa druhej časti tohto zákona. Aj pri výklade tohto ustanovenia sa vychádza z toho, že neplatnosť právnych úkonov upravuje všeobecne Občiansky zákonník, ktorý rozlišuje neplatnosť absolútnu a neplatnosť relatívnu. Na rozdiel od absolútnej neplatnosti, ktorá pôsobí voči každému, relatívna neplatnosť právneho úkonu je taká neplatnosť, ktorej sa môže dovolávať len ten, kto je takým úkonom dotknutý (opr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... išlo o dohodu na dodávku konkrétnych klimatizačných jednotiek 3 ks zn. ARTEL a 1 klimatizačnej jednotky zn. TOSHIBA. Pre určenie akosti dodaných klimatizačných jednotiek je určujúcou samotná zmluva. Žalovaný pred súdom prvého stupňa realizovanými dôkazmi nepreukázal, že so žalobcom uzavrel zmluvu .
Právna veta: Aj keď ústavnému súdu v princípe neprislúcha dopĺňať či vylepšovať dôvody rozhodnutia všeobecného súdu, v reakcii na sťažnostné dôvody len stručne uvádza, že predpoklady uznania výdavkov za daňové výdavky sú explicitne uvedené v relevantných ustanoveniach zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Správne pritom krajský súd, ako aj najvyšší súd poukázali na skutočnosť, že bez preukázania reálnosti (skutočnej existencie) konkrétneho nákupu tovaru (v danej veci káble) je samotná existencia účtovných dokladov daňovo-právne nepostačujúca. Sťažovateľka totiž znášala dôk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na preukázanie skutočnosti, že tovar, ktorý neskôr predala svojmu odberateľovi, predtým nakúpila od deklarovaných dodávateľov (, ) práve v druhu, množstve a akosti deklarovanej na faktúrach od týchto dodávateľov. Ústavný súd pritom po oboznámení sa s dôvodmi rozsudku najvyššieho súdu rovnako konštatuje, že .
Právna veta: Okresný súd do odôvodnenia rozsudku uviedol doplnené dokazovanie a skutkové závery z neho vyplývajúce, opomenul však do odôvodnenia uviesť pôvodne vykonané dokazovanie, skutkové zistenia z neho vyplývajúce a hodnotenie týchto dôkazov a právne závery. Uvedené skutočnosti, a to obsah jednotlivých podaní účastníkov konania (najmä návrhu, odporu proti platobnému rozkazu, vyjadrenia k odporu), vykonané dôkazy – listinné dôkazy (najmä kúpna zmluva, faktúry, sprievodné listy k faktúram, emaily, ďalšie kúpne zmluvy), výsluchy svedkov a účastnícke výpovede a následne hodnotenie týchto dôk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa i odvolacím súdom sú štandardnom v oblasti poľnohospodárstva a používa ich bežne aj žalobca.“ Podľa sťažovateľa akosť tovaru v kúpnej zmluve bola určená v súlade so Slovenskou technickou normou, pričom pre prípad dodania tovaru s nižšou ... akosťou bol dojednaný sankčný mechanizmus – zníženie kúpnej ceny. V tejto súvislosti sťažovateľ uvádza: „... pokiaľ ide o ustanovenie § 759 ObZ .
Právna veta: V tomto rozsudku najvyšší súd vyhodnotil ako nesprávne určovanie hodnoty drogy metodikou používanou KEÚ PZ v prípade trestného činu podľa § 172 Trestného zákona (pre ktorý bola obžalovaná sťažovateľka, pozn.). Metodika používaná KEÚ PZ má opodstatnenie v prípade posudzovania trestnosti trestného činu podľa § 171 Trestného zákona, keď sa vychádza z pojmu „obvyklá jednorazová dávka“. Avšak v prípade posudzovania trestnosti trestného činu podľa § 172 Trestného zákona je nutné postupovať pri stanovení rozsahu trestného činu v zmysle § 125 ods. 1 Trestného zákona a vychádzať z „... minimálnej vý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vôbec zisťované, či sa na čiernom trhu skutočne predáva ako jedna dávka práve taká obvykle jednorazová dávka v množstve a akosti, ako ju určil v posudku KEÚ PZ. Sťažovateľka uviedla, že jej úmysel „... predávať drogu po dávkach a naviac zriedenú v .
... výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone väzby“) obvinenému sa poskytuje trikrát denne strava v množstve, akosti a nutričnej hodnote, ktorá zodpovedá odporúčaným výživným dávkam. Podľa § 17 ods. 1 zákona o výkone väzby obvinený môže na .
... . Dňa 22. februára 2001 podal sťažovateľ na Okresnú prokuratúru Bratislava I podnet na podanie protestu proti výmeru Komisie pre hodnotenie akosti hroznových vín Slovenskej republiky č. D – 173 zo dňa 31. júla 1998 a podnet na podanie protestu proti výmeru ... Komisie pre hodnotenie akosti hroznových vín Slovenskej republiky č. D – 178 zo dňa 25. septembra 1998, obidva podnety z dôvodu porušenia právnych predpisov. .
... rozhodnutia z 8. septembra 2005 v novom konaní vysporiadať len s otázkami týkajúcimi sa množstva, druhu a akosti trvalých porastov nachádzajúcich sa na nehnuteľnostiach odňatých sťažovateľovi, resp. jeho právnemu predchodcovi. Podľa vyjadrenia krajského súdu ... , že na nehnuteľnostiach prevzatých odporcom v 1. rade sa nachádzali trvalé porasty v takom množstve, druhu a akosti, aké uvádzal sťažovateľ v priebehu konania. Tvrdenia sťažovateľa nepotvrdili ani vypočutí svedkovia, ani listinné dôkazy.   Krajský .
... .), lebo obvinení mali spôsobiť na cudzom majetku škodu nie nepatrnú tým, že poškodili spotrebiteľa tak, že ho oklamali na akosti tovaru. Tento nedostatok bol predmetom skúmania oboch konajúcich súdov a bol vyhodnotený ako nepodstatná pisárska chyba pôvodnej obžaloby. Rozhodne preto ... dvakrát okresným súdom spod obžaloby oslobodení) za skutok, ktorého sa mali dopustiť tým, že „poškodili spotrebiteľa O. M. na akosti tovaru tak, že menovaný si mal vo V. okres L. začiatkom apríla roku 2002 objednať u M. M. ako .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.