Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097221
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 05:50

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia


Približný počet výsledkov: 936 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívna legitimácia
  • aktivny nájdené 7350 krát v 3888 dokumentoch
  • legitimacia nájdené 4313 krát v 1827 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1134 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 259 dokumentov
Krajské súdy SR 6154 dokumentov


Právna veta: Ústavný súd považuje predovšetkým za potrebné uviesť, že do práva na ochranu pred neoprávneným zásahom do dobrej povesti právnickej osoby podľa § 19b ods. 3 Občianskeho zákonníka možno zasiahnuť (podobne ako do osobnostných práv fyzických osôb podľa § 11 a nasl. Občianskeho zákonníka) jednak skutkovými tvrdeniami, ale tiež aj neprimeranými hodnotiacimi úsudkami. Ide spravidla o nepravdivé skutkové tvrdenia a o také hodnotiace úsudky, ktorým chýba akýkoľvek skutkový základ, pričom v oboch prípadoch musí ísť o tvrdenia majúce difamačný charakter. To znamená, že tvrdenie musí byť objektívne spôso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o ochrane dobrej povesti a dobrého mena právnickej osoby. Správne sa okresný súd vysporiadal aj s námietkou žalovaného o nedostatku aktívnej legitimácie na uloženie povinnosti žalovanému ospravedlniť sa ministerstvu. Účastníkmi konania sú iba sťažovateľka a žalovaný, ministerstvo účastníkom konania nie je. Preto .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva povinnosť odvolacieho súdu vyhovieť požiadavke účastníka konania na pripustenie mimoriadneho opravného prostriedku proti jeho rozhodnutiu z dôvodu, že ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu. Posúdenie prípustnosti mimoriadneho opravného prostriedku z uvedeného dôvodu je na úvahe odvolacieho súdu, pričom táto úvaha nemusí byť zdôvodnená, pretože podľa požiadavky § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa v odôvodnení rozsudku uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... J., ktorý návrh podal. Vzhľadom na uvedené neobstojí ani tento argument sťažovateľa týkajúci sa ním tvrdenej danosti aktívnej legitimácie pozemkového spoločenstva na podanie určovacej vlastníckej žaloby.   Napokon ústavný súd podotýka, že vzhľadom na skutočnosť, že ... ku ktorej vlastnícke právo sporné nebolo.   Sťažovateľ napokon na preukázanie svojich tvrdení o danosti jeho aktívnej legitimácie na podanie určovacej vlastníckej žaloby predložil ústavnému súdu aj rozhodnutie v obdobnej veci, a to rozsudok .
Právna veta: Podľa § 20 ods. 4 zákona o konkurze v znení účinnom v rozhodnom čase ak odvolací súd zistí, že súd prvého stupňa rozhodol o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku nesprávne, rozhodnutie súdu prvého stupňa zmení tak, že vyhlási na majetok dlžníka konkurz. Inak rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdí. Odvolací súd vyhlási konkurz na majetok dlžníka aj vtedy, ak veriteľ, ktorý podal odvolanie, zloží na účet súdu preddavok na úhradu nákladov konkurzu. Ústavný súd poznamenáva, že v zmysle citovaného ustanovenia veriteľ, ktorý podá odvolanie proti uzneseniu o zastavení konkurzného kona ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právne neúčinné.“   Z citovaného uznesenia krajského súdu je zrejmé, že základnou premisou jeho právneho názoru o nedostatku aktívnej legitimácie sťažovateľky na podanie odvolania proti rozhodnutiu okresného súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku úpadcu je nevyhnutnosť na ... 4 ZKR). Svojím výkladom krajský súd v skutočnosti doplnil § 20 ods. 3 ZKR o také požiadavky na aktívnu legitimáciu, ktoré nie sú v platnom a účinnom zákone. Takéto doplnenie zákona je však v rozpore s princípmi právneho .
Právna veta: Všeobecný súd je povinný vždy dbať na to, aby rozhodoval na základe ústavne súladnej normy, k čomu mu slúži spravidla ústavne konformný výklad, ale niekedy aj ultimatívna možnosť podať návrh na preskúmanie súladnosti právnej normy Ústavným súdom Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústavný súd“). Ak však účastník konania odôvodneným spôsobom podnieti, aby všeobecný súd podal návrh ústavnému súdu na preskúmanie súladu aplikovanej normy s Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len ,,ústava“), má všeobecný súd v zásade tieto možnosti: Buď vykoná ústavne konformný výklad právnej normy, alebo vysvetlí, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za 1. ČSR vlastne neexistovala konkrétna kontrola ústavnosti noriem v dnešnom zmysle. Najvyšší súd a Najvyšší správny súd síce mali aktívnu legitimáciu, ale nie s rekurzom ku konkrétnemu prípadu v prerušenom konaní (porov. aj Osterkamp, J.: Ústavní soudnictví v meziválečném Československu, Právník .
Právna veta: Zaevidovanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti tvoriacej súčasť konkurznej podstaty záznamom po jej speňažení v konkurznom konaní je výsledkom ústavne nekonformného výkladu slovného spojenia „zo zákona“ použitého v § 34 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov za podmienky, že v priebehu konkurzného konania nemal konkurzný veriteľ možnosť vyjadriť sa k speňaženiu majetku v dôsledku popretia jeho pohľadávky.

Úryvok z textu:
... na ustanovenia Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov schválených uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 519 z 18. decembra 1996.   K spochybneniu aktívnej legitimácie sťažovateľky krajským súdom právna zástupkyňa uviedla, že krajský súd necitoval príslušné ustanovenie zmluvy o postúpení pohľadávok správne. Účelom tohto ustanovenia .
Právna veta: Sťažovateľ status osoby dotknutej (poškodenej) rozhodnutím súdu odôvodňuje tým, že je bývalý minister (osoba dotknutá), resp. že je občan a zároveň volený zástupca občanov (osoba poškodená). Uvádzané postavenie sťažovateľa (bývalý minister, občan, volený zástupca občanov) je právne nedostatočné pre záver o reálnej a negatívnej spojitosti sťažovateľa s napadnutými rozhodnutiami súdov (krajského a najvyššieho). V okolnostiach danej veci osobou dotknutou (poškodenou) rozhodnutím súdu môže byť Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktoré je jediným akcionárom žalovanej spoločnosti Tipos, náro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mimoriadneho dovolania adresovaný generálnej prokuratúre a aby prípadne predložil ďalšie dôkazy podporujúce ich argumentáciu o aktívnej legitimácii sťažovateľa v konaní pred ústavným súdom. Sťažovateľ (prostredníctvom jeho poslaneckého asistenta) listom doručeným ... ústavnému súdu 23. decembra 2009 doručil požadovaný podnet „a ako nepriamy dôkaz aktívnej legitimácie kópiu listu Najvyššieho súdu p. M.“. Z obsahu doručeného podnetu sťažovateľa na podanie mimoriadneho dovolania .
Právna veta: Pokiaľ sa krajský súd v odôvodnení napadnutého rozsudku zameral v súvislosti s rozhodnutím o trovách konania len na konštatovanie, že dôvodom na aplikáciu § 150 Občianskeho súdneho poriadku boli „dôvody... spočívajú v okolnostiach danej veci...“, pričom za tieto okolnosti bez ďalšieho považoval skutočnosť, že sťažovateľ si uplatnil „... ako oprávnená osoba zákonné právo na vrátenie vlastníctva prezumované jej zákonom č. 161/2005 Z. z.“ (iné dôvody krajský súd neuviedol, pozn.), postupoval v rozpore so zákonom, a tým porušil právo sťažovateľa domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vlastnícke právo pre Československý štát - štátny majetok, n. p. v B... Vzhľadom na námietky žalovaného sa najskôr zaoberal pasívnou a aktívnou legitimáciou účastníkov tohto konania. S poukazom na ust. § 2 ods. 2 zák. č. 161/2005 Z. z., ako i zákon .
Právna veta: V súvislosti s výkladom a aplikáciou príslušných právnych predpisov musí súd prihliadať na spravodlivú rovnováhu pri poskytovaní ochrany uplatňovaným právam a oprávneným záujmom účastníkov konania. Princíp spravodlivosti a požiadavka materiálnej ochrany práv sú totiž podstatnými a neopomenuteľnými atribútmi právnej ochrany (predovšetkým súdnej) v rámci koncepcie materiálneho právneho štátu. Nevyhnutnou súčasťou rozhodovacej činnosti súdov, ktorá zahŕňa aplikáciu abstraktných právnych noriem na konkrétne okolnosti individuálnych prípadov, je zisťovanie obsahu a zmyslu právnej normy uplatňovaní ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nich (napr. aj bez vypočutia ďalšieho navrhovaného svedka S.). To podľa sťažovateľa ovplyvnilo právne posúdenie spornej otázky jeho aktívnej legitimácie.   Sťažovateľ sa preto domnieva, že postupom a rozsudkami všeobecných súdov došlo vo vzťahu k nemu k porušeniu ... v roku 1951 a o protiprávnom prevzatí jeho majetku inými subjektmi, pričom právne posúdenie otázky právnej kontinuity a aktívnej legitimácie sťažovateľa vychádza zo striktne formálneho výkladu ustanovení § 6 a § 19 ods. 2 zákona o združovaní bez .
Právna veta: Zo znenia legálnej definície obsahovej náplne súdneho prieskumu správnych rozhodnutí uvedenej v § 244 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je možné identifikovať primárny cieľ prieskumu, ktorým je zistenie zákonnosti (resp. tvrdenej nezákonnosti) právoplatných rozhodnutí správnych orgánov. Občiansky súdny poriadok stanovuje povinnú súčinnosť žalovaného správneho orgánu. Pokiaľ súdu takáto súčinnosť poskytnutá nie je, je povinný napadnutie správneho orgánu zrušiť pre jeho nepreskúmateľnosť. V takomto prípade teda nedochádza ku konštatovaniu nezákonnosti správneho rozhodnutia, avšak zrušenie rozh ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. k. 17 C 67/04-132 zo 14. marca 2005 uviedol: „Navrhovateľovi v prvom rade nesvedčí aktívna legitimácia domáhať sa nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, nakoľko nebol účastníkom konania, v ktorom bolo rozhodnutie Ministerstva financií ... je ten, kto je v tomto konaní zbavený svojho majetku“ sťažovateľ namietal záver krajského súdu o nedostatku jeho aktívnej legitimácie na podanie návrhu na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím. Krajský súd sa aj v tomto prípade v odôvodnení .
Právna veta: Materiálny prístup k ochrane základných práv a slobôd nevylučuje, naopak umožňuje, aby Ústavný súd Slovenskej republiky napadnuté rozhodnutie všeobecného súdu z hľadiska namietaného porušenia Ústavou Slovenskej republiky garantovaných práv označených sťažovateľom posúdil aj nad rámec v sťažnosti uplatnených námietok. Do obsahu základného práva na súdnu ochranu patrí aj právo každého na to, aby sa v jeho veci rozhodovalo podľa relevantnej právnej normy, ktorá môže mať základ v právnom poriadku Slovenskej republiky alebo v takých medzinárodných zmluvách, ktoré Slovenská republika ratifikovala a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odseku 3, s prihliadnutím na hlavný cieľ sledovaný touto medzinárodnou zmluvou, tzn. že narúša klasickú koncepciu aktívnej legitimácie tým, že priznáva postavenie účastníka konania aj verejnosti, resp. zainteresovanej verejnosti, priznať bezprostredný účinok („self ... práva verejnosti na životné prostredie majú v konečnom dôsledku ten dopad, že narúšajú klasickú koncepciu aktívnej legitimácie jednotlivcov v konaní pred správnymi orgánmi tým, že priznávajú postavenie účastníka konania aj verejnosti, resp .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.