Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1097220
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63995
USSR: 35035
NSČR: 122321
NSSČR: 65040
USČR: 78686
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422614
Krajské súdy (ČR): 41862
Posledná aktualizácia
29.02.2020 04:12

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna legitimácia


Približný počet výsledkov: 936 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívna legitimácia
  • aktivny nájdené 7350 krát v 3888 dokumentoch
  • legitimacia nájdené 4313 krát v 1827 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1134 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 259 dokumentov
Krajské súdy SR 6154 dokumentov


Právna veta: Prvou spornou skutočnosťou bolo, či podľa § 84 Autorského zákona (ďalej len „AZ“) má navrhovateľ právo na primeranú odmenu za káblovú retransmisiu ZOZ u všetkých výrobcov, ktorí nevylúčili kolektívnu správu v zmysle ustanovenia § 84 AZ. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že uvedené ustanovenie nie je použiteľné, pretože okrem navrhovateľa mala v rozhodnom období oprávnenie na kolektívnu správu v rovnakom odbore použitia predmetov ochrany aj iná firma - organizácia kolektívnej správy S. Navrhovateľ v tomto prípade tvrdí, že mal oprávnenie na iný okruh záznamov ako táto orga ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôkazného bremena, keď navrhovateľ nepredložil dôkazy o jeho práve uplatnenom podanou žalobou, a nepreukázal v spore svoju aktívnu legitimáciu. Odporca nekonkretizoval otázku, ktorá by v súvislosti s predmetom sporu mala byť vyriešená v dovolacom konaní a ... ., ktorá spravuje práva zahraničných výrobcov AD, súčasne spravuje aj práva výrobcov ZOZ. Z toho dovodzuje aj svoju aktívnu legitimáciu v tomto spore. Právna zástupkyňa odporcu uviedla, že ďalším dôvodom na zamietnutie žaloby, je skutočnosť, že navrhovateľ .
Právna veta: Za vyjadrenie polemického názoru, ktoré je chránené právom na slobodu prejavu, nemožno považovať použitie polemického slova „údajne“ pred opísaním skutkových okolností, pokiaľ nositeľ základného práva na slobodu prejavu nedisponuje dostatkom indícií na to, aby mohol veriť v pravdivosť svojich tvrdení. Ústavný súd sa stotožňuje s právnym záverom súdov zúčastnených na rozhodovaní v tejto veci, podľa ktorého „V prejednávanom prípade došlo k porušeniu práva na ochranu osobnosti žalobcu, keď skutkové tvrdenia boli objektívne spôsobilé spôsobiť mu ujmu pred inými subjektmi a mohli vyvolať znevažuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd neosvedčil predpoklady na obmedzenie slobody prejavu, nepodložil dostatočne svoje právne závery skutkovými zisteniami a nepreskúmal aktívnu legitimáciu navrhovateľa, pretože zverejnené údaje vo svojej podstate konštatovali výsledky spoločností, v rámci ktorých vykonával svoju ... bola nižšia než u osoby verejného záujmu. V súvislosti s argumentáciou sťažovateľa týkajúcou sa nedostatku aktívnej legitimácie navrhovateľa na podanie žaloby ústavný súd poukazuje na skutočnosť, že informácie uvedené v predmetnom .
Právna veta: Slobodný výkon mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v zmysle čl. 73 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, resp. z neho vyplývajúce práva poslanca, pri tajnom hlasovaní o kandidátovi na generálneho prokurátora Slovenskej republiky nie je základným právom alebo slobodou, ale je súčasťou osobného výkonu poslaneckého mandátu zo strany poslancov ako nositeľov verejnej moci. Ide preto o oprávnenie patriace výlučne poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré zjavne netvorí obsahovú súčasť základného práva podľa čl. 30 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Porušenie uvedenej zásad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... rady a k namietanému porušeniu ich práv malo dôjsť „pri výkone mandátu poslanca“.   Pre posúdenie aktívnej legitimácie bola ale rozhodujúca i povaha práva, ktorého porušenie sťažovatelia namietali. Sťažovatelia sa totiž fakticky domáhali ochrany slobodného ... zjavne neopodstatnený.   Predtým, ako mohol ústavný súd pristúpiť k vecnému posúdeniu sťažnosti, musel sa zaoberať otázkou aktívnej legitimácie sťažovateľov.   Z čl. 127 ods. 1 ústavy vyplýva, že na podanie sťažnosti sú aktívne legitimované zásadne .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 5 Exekučného poriadku má exekútor pri výkone exekučnej činnosti ako výkonu verejnej moci postavenie verejného činiteľa. Z uvedeného vyplýva, že Exekučným poriadkom preniesol štát časť výkonu svojej moci – špecificky moci súdnej, ktorej súčasťou je aj vykonávacie konanie – na súdnych exekútorov. Nimi sú síce fyzické osoby, avšak táto skutočnosť má význam len právne technický či organizačne inštitucionálny. Z hľadiska funkcionálneho vykonávajú tieto osoby štátnu moc, resp. moc súdnu. Preto, ak exekútor vykonáva funkcie, ktoré by inak bol po-vinný vykonať štát, resp. súd, je p ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre tieto osoby musí platiť rovnaký štandard ochrany ich základných práv ako v konaní pred súdmi.   5. Súdny exekútor nemá aktívnu legitimáciu na podanie sťažnosti proti rozhodnutiu, ktorým ho súd vylúčil z vykonávania exekúcie v daných veciach, pre jeho pomer k účastníkovi .
Právna veta: Okresný súd je povinný pri posudzovaní návrhu na začatie konkurzného konania, ak má dlžník registrované sídlo na území iného členského štátu Európskej únie a nie je začaté hlavné konkurzné konanie v inom členskom štáte Európskej únie, postupovať v zmysle čl. 3 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní. SKUTKOVÝ STAV: Podľa názoru sťažovateľa krajský súd nesprávne určil, akým právom sa spravuje konkurzné konanie vedené na území Slovenskej republiky, v dôsledku čoho neaplikoval právnu normu, ktorú aplikovať mal, t. j. zákon č. 7/2005 Z. z. Naopak, krajsk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu. Krajský súd sa nijako nevyporiadal s procesnými návrhmi a vyjadreniami sťažovateľa a dlžníka týkajúcimi sa aktívnej legitimácie odvolateľa, otázok súvisiacich s voľbou rozhodného práva a kritérií hlavného konkurzného konania.   Sťažovateľ taktiež namietal ... krajského súdu týkajúce sa kritérií na určenie hlavného konkurzného konania a voľby rozhodného práva, ako aj aktívnej legitimácie odvolateľa považuje sťažovateľ za zjavne neodôvodnené a arbitrárne. Sťažovateľ ďalej namietal, že nemal možnosť vyjadriť .
Právna veta: Ústavný súd sa stotožňuje s tým, že nezlučiteľnosť činnosti (funkcie) súdneho exekútora s pracovným pomerom vyplývajúca z § 4 Exekučného poriadku predstavuje záruku, že súdny exekútor svoju činnosť spočívajúcu v nútenom výkone súdnych a iných rozhodnutí bude vykonávať nezávisle a nestranne v zmysle § 3 Exekučného poriadku. Súdny exekútor vykonávaním činnosti, ktorá je nezlučiteľná s pracovným pomerom, môže oprávnene vyvolať pochybnosti o jeho nestrannosti a nezaujatosti vo vzťahu k účastníkom exekučného konania. Uvedené konanie nevylučuje ani disciplinárnu, resp. trestnú zodpovednosť súdneho e ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... objektom sú práva a povinnosti strán exekučného konania, dodržiavať základné práva i slobody súdneho exekútora a preto súdny exekútor má aktívnu legitimáciu na podanie individuálnej sťažnosti proti rozhodnutiu exekučného súdu, ktorým ho súd vylúčil z vykonávania exekúcie.».   V ďalšej časti sťažností sťažovateľ .
Právna veta: 1. Občan Slovenskej republiky – volič, v bežných okolnostiach nie je nositeľom subjektívneho ústavného práva na ústavou stanovenú (neskrátenú) dĺžku volebného obdobia parlamentu. 2. Aj keď predčasné voľby na základe ústavného zákona o skrátení volebného obdobia narušili dôveru sťažovateľa – voliča, v riadny výkon správy vecí verejných, neexistuje (priama) väzba medzi sťažovateľom a ujmou, ktorá mala byť utrpená porušením práva na účasť na správe vecí verejných, a teda sťažovateľ nie je obeťou porušenia ústavy. 3. Prostredníctvom konania o ústavnej sťažnosti v zásade nemožno napadať norma ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prostriedok. V záujme objektívnosti a bez komparatívneho cherry-pickingu treba priznať, že kanadský Federálny súd priznal aktívnu legitimáciu treťosektorovej organizácii a jej predstaviteľovi, keď ich uznal priamo dotknutých v zmysle relevantného zákonného ustanovenia vyžadujúceho ... Bundestagu (BVerfGE 62, 1 – Bundestagsauflösung I., BVerfGE 114, 121 – Bundestagsauflösung III; z hľadiska aktívnej legitimácie porov. aj BVerfGE 114, 107 – Bundestagsauflösung II).   34. V Kanade na návrh tretieho sektora .
Právna veta: 1) Ústavný súd už v rozhodnutí sp. zn. III. ÚS 274/07 z 11. októbra 2007 uviedol, že „orgány aplikujúce správne právo a spomedzi nich osobitne sudcovia pri rozhodovaní v správnom súdnictve sú oprávnení nedostatky zákonnej právnej úpravy svojím výkladom odstraňovať. Takéto odstraňovanie však nemožno považovať za legislatívnu činnosť, ktorá by narúšala ústavný princíp trojdelenia štátnej moci. Sudca pri interpretácii normy správneho práva nesmie tvoriť, ale môže odhaľovať a formulovať vzťahy medzi jednotlivými právnymi normami vychádzajúc z účelu a zmyslu právnej úpravy. Jedinou požiadavkou, kto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... exekútor je účastníkom konania len vtedy, ak exekučný súd rozhoduje o trovách exekúcie.   Z uvedeného vyplýva, že súdny exekútor nemá aktívnu legitimáciu na podanie sťažnosti ústavnému súdu proti rozhodnutiu, ktorým exekučný súd vylúčil exekútora z vykonávania exekúcie z dôvodu jeho zaujatosti proti .
Právna veta: V konkurznom konaní si veritelia osobitným spôsobom vymáhajú pohľadávky. Podľa § 28 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii účinného od 1. januára 2012 pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Tak ako v iných konaniach aj v konkurznom konaní si veriteľ musí uplatniť svoje právo, ak chce, aby jeho pohľadávka bola uspokojená. Ak podal návrh na vyhlásenie konkurzu veriteľ, tak sa stáva účastníkom konania doručením návrhu na súd. Tento záver platí napriek tomu, že samotné konkurzné konanie sa podľa zákona začína až zverejnením uznesenia o začat ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Vo vyjadrení okresného súdu k sťažnosti sp. zn. Spr. 3343/2013 z 2. mája 2013 sa okrem iného uvádza: «... K aktívnej legitimácii sťažovateľa na podanie ústavnej sťažnosti Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii .
Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že namietané ustanovenia zákona o cenách splnomocňujú príslušné cenové orgány na vydanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými stanovia konkrétne podmienky dohodovania cien (§ 2 ods. 3 zákona o cenách), a súčasne taxatívne vymenúvajú prípady, kedy ministerstvo financií môže pristúpiť k regulácii ceny tovaru (§ 4 ods. 3 zákona o cenách). Obe namietané ustanovenia zákona o cenách tak stanovujú možnosti štátu zasahovať v rôznych oblastiach, kde je trhové prostredie nedostatočne rozvinuté alebo kde si to vyžaduje zabezpečenie ochrany spotrebiteľa. Konkrétny spô ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre jeho rozhodnutie v danej veci, teda jeho použitie musí byť v danej právnej veci nevyhnutné. Inak povedané, procesnou podmienkou aktívnej legitimácie všeobecného súdu na podanie návrhu na začatie konania o súlade právnych predpisov je taký vzťah zákona, resp. jeho jednotlivých ustanovení .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.