Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1093664
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63955
USSR: 34971
NSČR: 122279
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422408
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
21.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: aktívna vecná legitimácia


Približný počet výsledkov: 206 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aktívna vecná legitimácia
  • aktivny nájdené 7333 krát v 3881 dokumentoch
  • vecny nájdené 30744 krát v 13071 dokumentoch
  • legitimacia nájdené 4309 krát v 1825 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 272 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 2784 dokumentov


Právna veta: Aktívnou vecnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektu žalobcovi procesné právo si tento hmotnoprávny nárok uplatňovať. Preskúmavanie vecnej legitimácie, či už aktívnej (existencia tvrdeného práva na strane 8 žalobcu), alebo pasívnej (existencia tvrdenej povinnosti na strane žalovaného) je imanentnou súčasťou každého súdneho konania (k tomu pozri napr. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 205/2009 z 29. júna 2010). Účelom pozemkového spoločenstva je v súlade so zákonom o pozemkových spoločenstvách racionálne hospodá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 673/2016-10 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcu Ladislava Orosza (sudca spravodajca) predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti PRATUR, s. r. o., Študentská 2048, Snina, zastúpenej advokátom JUDr. Dušanom Maruščákom, Námestie SNP 538/1, Stropkov, ktorou namieta porušenie .
Právna veta: Okresný súd, ako aj krajský súd založili svoje rozhodnutie na dôvode, že sťažovateľka nie je aktívne vecne legitimovaná v spore o nároku, ktorý skutkovo vymedzila svojím návrhom. Inými slovami, nárok na vydanie bezdôvodného obohatenia, resp. vrátenie výživného z dôvodu faktického neposkytovania starostlivosti v rozhodnom období, zodpovedá nároku na vrátenie nespotrebovaného výživného podľa § 78 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rodine“). V zmysle označeného ustanovenia zákona o rodine ak dôjde ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 862/2016-18 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. decembra 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej advokátom Mgr. Petrom Arendackým, advokátska kancelária, Železničiarska 13, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a podľa čl. 36 .
Právna veta: 1) Najvyšší súd sa v odôvodnení napadnutého rozsudku opäť jasne, logicky a vyčerpávajúcim spôsobom vysporiadal aj s námietkou sťažovateľa spočívajúcou v tvrdení, že otázka jeho aktívnej vecnej legitimácie už bola záväzne vyriešená označeným právoplatným rozhodnutím okresného súdu o pripustení sťažovateľa do konania na miesto pôvodného žalobcu, keď najvyšší súd uviedol, že toto procesné rozhodnutie sa viazalo, resp. bolo obmedzené iba na preukázanie formálnych podmienok procesného nástupníctva pre účely občiansko-právneho súdneho konania, t. j. „indosamentov“, inak ako právnych skutočností spôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   III. ÚS 433/2014-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 24. júla 2014 predbežne prerokoval sťažnosť M. Š., zastúpeného advokátom Mgr. Ing. Pavlom Korytárom, Advokátska kancelária Korytár s. r. o., Sladovnícka 13, Trnava, vo veci namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s porušením čl. 1 ods. 1, čl. 12 a čl. 20 ods. 1 .
Právna veta: Slovenský právny poriadok nevylučuje uplatnenie práv určovacou žalobou za súčasnej existencie reštitučného zákonodarstva v prípade, ak sťažovateľ, ktorý nevyužil možnosť uplatniť si svoj nárok na základe reštitučných predpisov, podal žalobu, ktorou žiadal určiť, teda deklarovať existenciu svojho vlastníckeho práva. Reštitučné predpisy neboli vydané pre ten účel, aby spôsobili zánik vlastníckeho práva oprávnených osôb, ale aby im uľahčili obnovenie tohto vlastníckeho práva. Preto, ak došlo k zabratiu majetku štátom bez právneho dôvodu, osoba nestratila svoj vlastnícky vzťah k tomuto majetku a n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... návrhom sa takéhoto určenia nedomáhali všetci do úvahy prichádzajúci dedičia po pôvodných spoluvlastníkoch tejto nehnuteľnosti, išlo tu o nedostatok ich aktívnej vecnej legitimácie v konaní, pretože vlastníctvo k nehnuteľnosti sa v súdnom konaní musí vždy uplatňovať návrhom smerujúcim proti všetkým jej formálnym vlastníkom .
Právna veta: Splnenie procesných podmienok (vytvárajúcich zákonný rámec reálneho uplatnenia základného práva na súdnu ochranu) skúma súd počas celého konania. Postup súdu, ktorý po prednesení záverečných návrhov účastníkmi konania a po vyhlásení dokazovania za skončené v zmysle ustanovenia § 118 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku zruší svoje rozhodnutie s tým, že umožní niektorému z účastníkov konania preukázať svoju procesnú spôsobilosť, nie je porušením princípu rovnosti účastníkov konania ako súčasti práva na súdnu ochranu (resp. práva na spravodlivý proces); takýto postup má v konečnom dôsledku závažn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účastníka konania, pozn.).   V posudzovanom prípade právna zástupkyňa sťažovateľky (odporkyne) v záverečnom návrhu spochybnila aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľov na podanie žaloby z dôvodu, že ich právny predchodca ku dňu svojej smrti nevlastnil sporné ... súdneho spisu, ako aj z pripojených dedičských spisov, vo svojich predchádzajúcich vyjadreniach žiadna z nich aktívnu vecnú legitimáciu navrhovateľov nespochybnila. Naopak, z uvedenej zápisnice vyplýva, že sťažovateľka sa viackrát snažila s navrhovateľmi .
Právna veta: Zo žiadneho ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku nevyplýva povinnosť odvolacieho súdu vyhovieť požiadavke účastníka konania na pripustenie mimoriadneho opravného prostriedku proti jeho rozhodnutiu z dôvodu, že ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu. Posúdenie prípustnosti mimoriadneho opravného prostriedku z uvedeného dôvodu je na úvahe odvolacieho súdu, pričom táto úvaha nemusí byť zdôvodnená, pretože podľa požiadavky § 157 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa v odôvodnení rozsudku uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa stotožnil so závermi a dôvodmi okresného súdu, pokiaľ tento návrh navrhovateľa zamietol z dôvodu nedostatku aktívnej vecnej legitimácie navrhovateľa na požadovanom určení. Nehnuteľnosti zapísané v pozemnoknižnej vložke ... kat. územie V. predstavujú „spoločnú ... ústavný súd.   Predmetom konania ústavného súdu bolo posúdenie, či závery krajského súdu o nedostatku aktívnej vecnej legitimácie sťažovateľa na podanie určovacej vlastníckej žaloby sú z ústavného hľadiska akceptovateľné a udržateľné.   Na tomto .
Právna veta: Pri rozhodovaní všeobecných súdov o tom, či sú splnené podmienky ustanovenia § 150 Občianskeho súdneho poriadku na výnimočné nepriznanie (úplné či čiastočné) náhrady trov konania úspešnému účastníkovi konania, je potrebné, aby skutkové okolnosti, v ktorých sa vidí naplnenie dôvodu hodného osobitného zreteľa na nepriznanie náhrady trov konania, boli preukázané, a to zo všetkých aspektov, ktoré sú podľa ustálenej praxe všeobecných súdov relevantné. V opačnom prípade môže dôjsť pri rozhodovaní o náhrade trov konania k porušeniu základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovensk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ) prestal byť vlastníkom rekreačnej chaty. Týmto momentom podľa všetkého celkom stratil naliehavý právny záujem na požadovaných určujúcich výrokoch (ako aj aktívnu vecnú legitimáciu) a od tohto momentu bolo celkom zrejmé, že jeho žaloba musí byť zamietnutá už len z tohto dôvodu. Úvahy krajského .
Právna veta: Odvolaný správca sa môže domáhať svojich práv len v súvislosti s tým, že bol odvolaný a nie v súvislosti s tým, že bola iná osoba ustanovená za správcu a táto mala pozastavený výkon činnosti. Ustanovením konkrétnej osoby za správcu nie sú dotknuté práva sťažovateľa. Odvolací súd musel ustanoviť za správcu tú osobu, ktorú zvolila schôdza veriteľov a v prípade, ak by tomuto ustanovenému správcovi bránila vo výkone funkcie nejaká zákonná prekážka, len okresný súd ako konkurzný súd môže a musí zvolať schôdzu veriteľov ... a na základe rozhodnutia schôdze veriteľov ustanoviť inú osobu za správcu. P ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... veriteľov (§ 36 ods. 4 ZoKR). Bez uvedenia hlasovania podľa jednotlivých veriteľov nieje možné posúdiť aktívnu vecnú legitimáciu na podanie odvolania. Zápisnica, ktorú vyhotovuje správca musí okrem náležitostí stanovených zákonom obsahovať aj ďalšie náležitosti ... konania. Navyše je potrebné uviesť, že pri odmietnutí hlasovania schôdze veriteľov o výmene správcu má aktívnu vecnú legitimáciu na podanie odvolania proti rozhodnutiu konkurzného súdu len ten konkrétny veriteľ, ktorý hlasoval za správcu schváleného .
Právna veta: Za vyjadrenie polemického názoru, ktoré je chránené právom na slobodu prejavu, nemožno považovať použitie polemického slova „údajne“ pred opísaním skutkových okolností, pokiaľ nositeľ základného práva na slobodu prejavu nedisponuje dostatkom indícií na to, aby mohol veriť v pravdivosť svojich tvrdení. Ústavný súd sa stotožňuje s právnym záverom súdov zúčastnených na rozhodovaní v tejto veci, podľa ktorého „V prejednávanom prípade došlo k porušeniu práva na ochranu osobnosti žalobcu, keď skutkové tvrdenia boli objektívne spôsobilé spôsobiť mu ujmu pred inými subjektmi a mohli vyvolať znevažuj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . nie je nositeľom hmotného práva v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Sťažovateľ nedostatok aktívnej vecnej legitimácie namietol vo svojej záverečnej reči na pojednávaní dňa 14. 04. 2011 a to s poukazom na to že nebola preukázaná .
Právna veta: Ak všeobecný súd založí svoje rozhodnutie o neprípustnosti žaloby v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy na dôvodoch, že účastník nevyužil dostupné prostriedky nápravy, ktoré podľa judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre ľudské práva sú neefektívne a ktoré z tohto dôvodu nie je povinný využiť pred podaním žaloby podľa § 250t ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, potom takéto rozhodnutie všeobecného súdu treba považovať za arbitrárne, a tým aj porušujúce základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie. Arbitrárnosť názoru krajského súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 250t ods. 2, predpokladá uplatnenie práva na orgánoch prokuratúry a následne im (pri nečinnosti správneho orgánu po upozornení prokurátora) zakladá aktívnu vecnú legitimáciu na podanie návrhu podľa § 2501 ods. 1 O.s.p. Z uvedených dôvodov považujeme aj ústavnú sťažnosť za predčasne .
Právna veta: 1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá spĺňa formálne zákonom ustanovené znaky účastníka konania, a orgán verejnej správy právne relevantným spôsobom počas správneho konania nespochybní jej účastníctvo, ba s ňou ako s účastníkom konania po celý čas riadne koná, nie je povinná pri podaní návrhu podľa štvrtej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku preukazovať dopad tvrdenej nečinnosti orgánu verejnej správy na jej práva, právom chránené záujmy a povinnosti. Toto dôkazné bremeno zaťažuje žalovaný správny orgán, ktorý je povinný vo vyjadrení k žalobe tvrdiť a následne aj dokázať, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... krajský súd sťažovateľom namietaný postup stavebného úradu meritórne nepreskúmal, keďže žalobu zamietol pre ustálený nedostatok aktívnej vecnej legitimácie žalobcu na podanie návrhu. Samotný krajský súd v napadnutom uznesení dôvodí, že „na preukázanie dôvodnosti ... konania ho explicitne označil za účastníka konania. Vo vyjadrení k žalobe stavebný úrad vôbec nenamietal nedostatok aktívnej vecnej legitimácie sťažovateľa na podanie žaloby.   Ak za daných okolností krajský súd zamietnutie žaloby odôvodnil tým, že .
Právna veta: 1) Zákon o konkurze a reštrukturalizácii zároveň stanovuje náležitosti návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu, ktorých splnenie je predpokladom začatia konkurzného konania. Jednou z týchto náležitostí je aj pripojenie listiny, ktorá dokladuje pohľadávku navrhovateľa (napr. aj len potvrdenie audítora, že navrhovateľ pohľadávku účtuje v účtovníctve v súlade s účtovnými predpismi, a v prípade, že ide o pohľadávku nadobudnutú prevodom alebo prechodom, aj potvrdením audítora, správcu alebo súdneho znalca, že pohľadávka účtovaná v účtovníctve navrhovateľa má doložený dôvod vzniku, ak podáva návrh vo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôkazy, ktorými osvedčí svoju platobnú schopnosť alebo neoprávnenosť návrhu na vyhlásenie konkurzu (napr. nedostatok aktívnej vecnej legitimácie, skutočnosť, že navrhovateľ nie je veriteľom podľa hmotného práva, zánik spôsobilosti navrhovateľa byť účastníkom ... schopnosti dlžníkom, ale nie na pohľadávku osoby, ktorá navrhuje konkurz vyhlásiť (na posudzovanie jeho aktívnej vecnej legitimácie). Pokiaľ súdy vyžadovali, aby sťažovateľ mal nespornú pohľadávku voči dlžníkovi ako podmienku vyhlásenia konkurzu na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.