Nájdené rozsudky pre výraz: aktívny výkon funkcie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Verejný funkcionár má po skončení výkonu funkcie povinnosť podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za dobu výkonu funkcie v kalendárnom roku, v ktorom skončil aktívny výkon funkcie, do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku. Ústavný zákon tak ustanovuje povinnosti počas aktívneho výkonu funkcie, po jeho skončení, vrátane tzv. postzamestnaneckých povinností (typicky čl. 8 ústavného zákona). Počas celého obdobia, v každom momente aktívneho výkonu funkc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   PLz. ÚS 1/2010-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 7. júla 2010 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jána Auxta, Petra Brňáka, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ú
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) Zmyslom konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov je preveriť plnenie ústavného zákona. Ústavný zákon tak ustanovuje povinnosti počas aktívneho výkonu funkcie, po jeho skončení vrátane tzv. postzamestnaneckých povinností (typicky čl. 8 ústavného zákona). Počas celého obdobia, v každom momente aktívneho výkonu funkcie musí byť dodržiavaný ústavný zákon a z tohto dôvodu musí byť jeho dodržiavanie kontrolované. Z tohto dôvodu je rozumné, že verejný funkcionár je po ukončení aktívneho výkonu funkcie povinný urobiť oznámenie aj za dobu výkonu funkcie v poslednom kalen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 496/2013-10   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 9. októbra 2013 predbežne prerokoval návrh Mgr. M. K., B., zastúpenej advokátom Mgr. L. O., PhD., B., na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sp. zn. VP/25/13-K z 25. júna 2013 a takto   rozhodol:   Návrh Mgr. M. K. odmieta ako zjavne neopodstatnený.   Odôvodnenie:   I.   Ústavné
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Verejný funkcionár môže podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. za dobu výkonu funkcie v kalendárnom roku, v ktorom skončil aktívny výkon funkcie, až do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka, bez ohľadu na skutočnosť, že už mu skôr mohla uplynúť lehota jedného roka odo dňa skončenia výkonu verejnej funkcie, počas ktorej bol považovaný v zmysle čl. 3 ods. 1 ústavného zákona za verejného funkcionára.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 223/2010-26   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. septembra 2010 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa v konaní o návrhu Ing. Ľ. E., P., zastúpeného advokátom JUDr. P. P., B., na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sp. zn. VP/35/08-K z 18. septembra 2008, za účasti Výboru N
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) Z citovaných ustanovení ústavného zákona o ochrane verejného záujmu vyplýva, že každý verejný funkcionár má povinnosť podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci rok vždy (periodicky, resp. pravidelne) do 31. marca nasledujúceho roku........2) Pokiaľ navrhovateľ argumentoval tým, že po skončení jeho verejnej funkcie (pozri bod 2) „nemal povinnosť podať Oznámenie verejného funkcionára podľa čl. 7 Ústavného zákona, preto túto povinnosť nemohol porušiť a nemožno mu uložiť sankciu ...“, (bod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 124/2014-23     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. marca 2014 predbežne prerokoval návrh B. Ď., zastúpeného advokátom JUDr. Marianom Dzuroškom, PhD., KPMG Legal s. r. o., Dvořákovo námestie 10, Bratislava, na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií č. VP/34/13-K z 25. júna 2013, za účasti Výboru Národnej rady Slovenskej republi
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) úlohou výboru v konaní pred ním vedenom podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu je výlučne posúdenie riadneho a včasného splnenia povinností uložených ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu alebo iným osobitným zákonom dotknutým verejným funkcionárom. Tomu zodpovedá aj koncept prieskumnej právomoci ústavného súdu, keďže podľa § 73b ods. 3 zákona o ústavnom súde ak senát ústavného súdu zistí, že konanie verejného funkcionára je v rozpore s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, rozhodnutie orgánu svojím uznesením potvrdí. V opačn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 452/2013-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. septembra 2013 predbežne a podľa § 73b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov prerokoval návrh RNDr. A. Z., B., zastúpenej advokátom JUDr. A. B., B., na preskúmanie rozhodnutia Výboru N
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) Ústavný zákon ustanovuje povinnosti verejných funkcionárov počas aktívneho výkonu verejnej funkcie, ale aj po jeho skončení vrátane tzv. postzamestnaneckých povinností (typicky čl. 8 ústavného zákona). Na účely preverenia dodržiavania týchto povinností zo strany verejných funkcionárov ústavný zákon upravuje viaceré oznamovacie povinnosti verejného funkcionára, napr. podľa čl. 7 ods. 1 alebo čl. 8 ods. 5 ústavného zákona. Kým účelom úpravy povinnosti verejného funkcionára podať oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona je preverenie dodržiavania ustanovení ústavného zákona počas aktívneh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 117/2014-6   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. februára 2014 v senáte zloženom z predsedu Juraja Horvátha a zo sudcov Sergeja Kohuta a Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca) predbežne prerokoval návrh Ing. J. Š., na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sp. zn. VP/18/13-K z 25. júna 2013 a takto   rozhodol:   Návrh Ing. J. Š. odmieta a
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon“) nekoncipuje právomoc výboru na konanie ako právomoc dočasnú. Zo žiadneho ustanovenia ústavného zákona nevyplýva, že by právomoc výboru na konanie bola limitovaná volebným obdobím Národnej rady Slovenskej republiky. Ide o stálu právomoc výboru, pričom ústavný zákon počíta s kontinuálnym prechodom tejto právomoci na výbor kreovaný v ďalšom volebnom období. Z uvedeného vyplýva, že aj v prípade konaní, ktoré neboli ukončené do u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 52/2011-16   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. februára 2011 predbežne prerokoval návrh JUDr. J. C., M., zastúpeného advokátom doc. JUDr. Ľ. F., CSc., B., na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sp. zn. VP/26/10-K z 11. augusta 2010 a takto   rozhodol:   Návrh JUDr. J. C. odmieta ako zjavne neopodstatnený.   Odôvodnenie:  
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Inými slovami, napríklad o porušení povinnosti ustanovenej verejnému funkcionárovi v čl. 7 ods. 1 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, spočívajúcej v jeho povinnosti podať príslušné oznámenie za prechádzajúci rok do 31. marca nasledujúceho roku sa môže výbor v rámci svojej kontrolnej právomoci dozvedieť najskôr až 1. apríla daného roku, keď si mal verejný funkcionár túto svoju povinnosť splniť, pričom však v tom čase už verejný funkcionár nemusí verejnú funkciu vykonávať a na tento účel už ani nemusí byť považovaný za verejného funkcionára. Z uvedeného vyplýva, že v prípade stotožn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 786/2014-27   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. novembra 2014 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne źudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta (sudca spravodajca) prerokoval návrh S. S., právne zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom Dzuroškom, Advokátska kancelária KPMG Legal s. r. o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej r
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 471/2011-9   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. októbra 2011 predbežne prerokoval návrh JUDr. M. K., K., zastúpeného advokátom JUDr. M. K., Advokátska kancelária, K., na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sp. zn. VP/17/11-K zo 6. júla 2011 a takto   rozhodol:   Návrh JUDr. M. K. odmieta ako zjavne neopodstatnený.   Odôvo
MENU