Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092538
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
19.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: alkohol


Približný počet výsledkov: 229 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: alkohol
  • alkohol nájdené 760 krát v 229 dokumentochPrávna veta: V rámci konaní o ochranu osobnosti je z hľadiska namietaného porušenia základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky žiaduce sa zaoberať tiež otázkou, či vo veci konajúce súdy svojím postupom vytvorili sťažovateľovi ústavne akceptovateľný priestor na preukázanie pravdivosti tvrdení obsiahnutých v inkriminovaných článkoch. SKUTKOVÝ STAV: Podstatou sporu, ku ktorému sa v sťažovateľkinej veci ústavný súd musí vyjadriť, je konflikt medzi ústavou garantovanou slobodou prejavu a základným právom vyhľadávať a rozširovať informácie sťažovateľky (čl. 26 ústavy) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zverejnenej v tlači o tom, že žalobca dňa 8. 10. 2002 spôsobil dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu, s obsahom alkoholu 3,04 promile v krvi (ktorá nepochybne je skutkovým tvrdením, a preto podliehala testu pravdivosti). Na ...   Sumarizujúc svoju argumentáciu, sťažovateľka uvádza, že skutočnosť, že „popisovala a kritizovala počínanie žalobcu, sklon ku konzumácii alkoholu počas výkonu policajnej služby navyše na popisovanej funkčnej úrovni a v tom kontexte aj jeden konkrétny prípad spôsobenia dopravnej nehody .
Právna veta: Interpretácia § 628 ods. 2 Občianskeho zákonníka všeobecným súdom, ktorá spochybňuje potrebu predpísanej formy darovacej zmluvy v situácii, ak darca predmet darovania nemá vo svojej moci a daruje ho v mieste odlišnom od miesta, kde sa predmet nachádza, je ústavne nekonformná, pretože jednoznačné znenie tohto normatívneho textu vylučuje takú interpretáciu, ktorou by malo dôjsť k popretiu jeho účelu a zmyslu. Rozhodnutie všeobecného súdu s takýmito znakmi arbitrárnosti preto porušuje základné právo na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie účastníka konania. Podľa predmetného ustan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj zistenie získané výpoveďou žalovanej v treťom rade, že sťažovateľka „často menila svoje postoje (najmä pod vplyvom alkoholu)..., ako aj zistenie že sa nepreukázala pravdivosť tvrdení o odcudzení obrazov z domu, keď prokurátorka konštatovala vo vyšetrovacom ... pretože nemožno paušálne spochybňovať vierohodnosť výpovede osoby len na základe tvrdenia žalovanej strany, že sťažovateľka „pod vplyvom alkoholu menila svoje postoje“, pretože aj keby to bolo pravdivé tvrdenie, nemá to priamu vecnú súvislosť s jej .
Právna veta: 1) Ústava vo vzťahu k niektorým skupinám a kategóriám osôb upúšťa od zásady rovnosti práva a pripúšťa výnimku z pôsobnosti trestného práva pre tieto skupiny a kategórie osôb v rozsahu a spôsobom ustanoveným ústavou a zákonom. Do tejto kategórie osôb patria aj sudcovia, pričom imunita sudcu má zaistiť predovšetkým nezávislosť jeho rozhodovania, posilňovať jeho občiansku odvahu rozhodovať v súdnych sporoch v konkrétnych prípadoch len na základe ústavy, ústavných zákonov a medzinárodných zmlúv. Imunita sudcu je teda zvláštne oprávnenie považované za jednu zo základných záruk sudcovskej nezávislos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žiadosti uvádza aj generálny prokurátor, poškodeného M. si zo silvestrovskej zábavy pamätajú ako „v značne podnapitom stave“, respektíve „pod vplyvom alkoholu“. Otázkou teda ostáva: Kto by bol lepším objektom (terčom) pre osobu, ktorá na seba rada priťahuje pozornosť, ak nie sudca .
Právna veta: Na vykonanie volebného aktu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky je aplikovateľný § 32 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, a preto poskytnutie pomoci v intenciách označeného ustanovenia takto hlasujúcemu hendikepovanému voličovi nie je porušením princípu tajnosti hlasovania. Tajné hlasovanie je nevyhnutnou zárukou pocitu istoty voliča, že bude môcť byť slobodným pri voľbách aj po voľbách. Má voličovi zabezpečiť nielen to, že ho pri volebnom akte nebude nikto popri „asistencii“ nejakým spôsobom ovplyvňovať, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyhrážať“ v súvislosti s jeho svedectvom pred ústavným súdom. Svedok na otázku odporkyne, či by „za alkohol urobil všetko“, odpovedal, že nie, pretože „Nedá sa za alkohol všetko urobiť.“. Svedkyňa V. Č. vo svojej výpovedi uviedla, že s rómskymi spoluobčanmi má síce .
Právna veta: Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakazuje žobranie alebo používanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá, a taktiež nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 ⁄stavy Slovenskej republiky, podľa ktorého povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.Žobranie alebo používanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej ča ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... riešiť osobné problémy žobrajúcich, ktorí svoju situáciu odôvodňujú väčšinou nepravdivo a vyžobrané peňažné prostriedky veľmi často sa používajú na nákup alkoholu a iných návykových látok, čo verejnosť pohoršuje. Starosta mestskej časti ďalej uviedol, že z taxatívneho vymedzenia verejného priestranstva v §1 .
Právna veta: Pri ustanovovaní sudcov do funkcie bez časového obmedzenia disponuje zákonodarca relatívne širokou mierou rozhodovacej autonómie, pričom katalóg dôvodov, ktoré Národná rada Slovenskej republiky pri hodnotení spôsobilosti kandidáta uchádzajúceho sa o zvolenie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia môže vziať do úvahy, nie je vymedzený výlučne obsahom príslušného návrhu vlády. Návrhom vlády na ustanovenie, resp. neustanovenie konkrétneho kandidáta do funkcie sudcu bez časového obmedzenia nie je zákonodarca viazaný inak, než že je o ňom povinný rozhodnúť.*)

Úryvok z textu:
... vlády na nezvolenie navrhovateľa do funkcie sudcu bez časového obmedzenia týkajúce sa jeho údajného príležitostného požívania alkoholu na pracovisku a riadenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu a že v uznesení o nezvolení vychádzala z toho, že navrhovateľ spôsobil dopravnú nehodu, čím porušil .
Právna veta: Vychádzajúc zo záväznosti ústavy pre všeobecné súdy ako ochrancov základných práv platí, že v sporoch o ochranu osobnosti musí byť zohľadnená aj sloboda prejavu, ak sú na to splnené podmienky. Ustanovenia Občianskeho zákonníka o ochrane osobnosti teda nemožno aplikovať izolovane, ale je nutné ich vykladať v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Pri strete práva na ochranu osobnosti so slobodou prejavu je nutné v zásade skúmať KTO, O KOM, ČO, KDE, KEDY a AKO hovorí, pričom na základe odpovedí na dané otázky možno pomocou testu proporcionality určiť, ktorá sloboda má byť uprednostnená. Z úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... titulom nemajetkovej ujmy v prvostupňovom konaní s peňažným odškodnením priznaným politickým väzňom či rodičom, ktorých dieťa zabil vodič pod vplyvom alkoholu, označil vydavateľ za plne legitímne hodnotiace úsudky. Súdna prax už opakovane judikovala, že tlač pri zachovaní práva na šírenie informácií .
Právna veta: Účelom čl. 50 ods. 1 ústavy je v záujme právnej istoty každého nositeľa základných práv a slobôd stanoviť garanciu, že jediným orgánom verejnej moci, ktorý je oprávnený rozhodnúť o jeho vine a treste za spáchaný skutok je príslušný všeobecný súd, ktorý spravidla, čo sa týka otázky viny, nie je pri rozhodovaní výrazne limitovaný, ale v otázke ukladania trestu sú tieto obmedzenia omnoho zreteľnejšie, keď súd je viazaný druhmi trestu uvedenými v zákone, samozrejme, okrem prípadov, keď súd upustí od potrestania.

Úryvok z textu:
... po kontrole vodiča motorového vozidla zn. Škoda Felícia, F. B., dvojčlennou hliadkou Obecnej polície Z., ktorý javil známky požitia alkoholu, tento sa snažil hliadke ponúknuť úplatok za nezaevidovanie priestupku spočívajúcom v tom, že F. B. riadil vozidlo pod vplyvom ... alkoholu, keď hliadka obecnej polície odmietla ponúkaný úplatok zo strany tohto vodiča a vec telefonicky oznámila na OO PZ Š .
Právna veta: V rámci základného trestnoprocesného vzťahu existujúceho vo fáze súdneho konania je jednou zo strán obžalovaný so svojím právom na spravodlivé preskúmanie a rozhodnutie o oprávnenosti jeho trestného obvinenia a druhou stranou tohto vzťahu, ktorá uplatňuje trestné obvinenie, je prokurátor zastupujúci štát. V uvedenom základnom trestnoprocesnom vzťahu, v ktorom sa rozhoduje o otázke viny a trestu, má síce poškodený právo aktívne vystupovať pri zisťovaní skutkového stavu veci, nemá však postavenie strany oprávnenej uplatňovať trestné obvinenie, preto pre uvedenú časť trestného konania nemôže disp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skutočnosti? Taktiež prečo odvolací KS jednostranne vyhodnotil v prospech obžalovanej, že nepochybne na priebeh konfliktu mal vplyv požitý alkohol poškodenými, a z toho dôvodu nie je možné konanie obžalovanej kvalifikovať ako predmetný trestný čin (str. 7, ... ktorý taktiež mal pozadie v súperení o správu vecí verejných, keď nepochybne na priebeh konfliktu mal vplyv požitý alkohol poškodenými, nie je možné konanie obžalovanej kvalifikovať ako predmetný trestný čin. Aj keď slovné napádanie a fyzické napadnutie .
Právna veta: Súd musí pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení odsúdeného starostlivo hodnotiť kvalitatívne naplnenie materiálnej podmienky v podobe očakávania, že odsúdený v budúcnosti povedie riadny život, aby súd aj pri rozhodovaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody naplnil ochrannú funkciu trestného práva. Podmienečné prepustenie má opodstatnenie len vtedy, keď všetky okolnosti prípadu odôvodňujú predpoklad, že pre spoločnosť nie je reálne riziko recidívy odsúdeného, ak bude žiť na slobode. Zmysel podmienečného prepustenia nie je v tom, aby za dobré správanie bol odsúdený automa ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj skutočnosťami, z ktorých všeobecné súdy vychádzali pri ukladaní trestu (sklony k agresívnemu konaniu a nadmerné užívanie alkoholu), pričom krajský súd nezohľadnil pozitívny vývoj resocializácie sťažovateľa počas výkonu trestu odňatia slobody, čo sťažovateľ preukazoval najmä ... , kde znalecky bolo preukázané v pôvodnom konaní, že má sklony k agresívnym prejavom ako aj k abúzu alkoholu, takže jeho možnosť resocializácie je viac nepriaznivá. Bude teda potrebné, aby odsúdený v riadnom správaní počas výkonu .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.