Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092741
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
19.02.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: analógia legis


Približný počet výsledkov: 112 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: analógia legis
  • analogia nájdené 958 krát v 485 dokumentoch
  • legis nájdené 395 krát v 281 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 241 dokumentov
Krajské súdy SR 1369 dokumentov


Právna veta: Podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka ak sa porušilo predkupné právo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované. Keďže ust. § 140 Občianskeho zákonníka neobsahuje pre prípad zákonného predkupného práva osobitnú úpravu, nič nebráni tomu, aby sa aj na tieto právne vzťahy použila všeobecná právna úprava o predkupnom práve obsiahnutá v cit. ust. § 603 Občianskeho zákonníka. Prvotná judikatúra vo vzťahu k cit. § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka zastávala názor, že oprávnený, ktorého predkupné právo bolo porušené, má pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ust. § 40a Občianskeho zákonníka, preto ide o úpravu kompletnú, pri ktorej nemožno aplikovať ust. § 853 Občianskeho zákonníka o analógii legis. Preto pokiaľ porušovateľ aplikoval na danú vec ust. § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka, hoci sa jednalo o porušenie ... ust. §-u 140 Občianskeho zákonníka. Podľa názoru sťažovateľa nie je možné na ust. § 140 Občianskeho zákonníka použiť pomocou analógie legis uvedenej v ust. §-u 853 Občianskeho zákonníka sankciu uvedenú v ust. § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka, preto .
Právna veta: Podľa § 18a písm. a) zákona o vysielaní vysielateľ s licenciou je povinný zabezpečiť multimodálny prístup k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní každej televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich. Citované ustanovenie zákona o vysielaní ukladá vysielateľom určitú verejnoprávnu povinnosť súvisiacu s vysielaním programov týmto vysielateľom. Táto povinnosť nezasahuje do samotného o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o digitálnom vysielaní nie je prepojené s ustanovením § 18a zákona o vysielaní a retransmisii, a preto Rada nemôže uplatniť analógiu legis, keďže zákon o digitálnom vysielaní nijakým spôsobom otázku multimodálneho prístupu k vysielaniu a k nemu prislúchajúce podiely vysielacieho času nerieši .
Právna veta: Podľa § 11 ods. 1 písm. c/ zákona o slobode informácií povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom s výnimkou, ak osoba oprávnená podľa týchto osobitných predpisov na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas. Pri posudzovaní skutočnosti, či možno informáciu nesprístupniť z dôvodu ochrany duševného vlastníctva podľa § 11 ods. 1 písm. c/ zákona o slobode informácií je potrebné na jednej strane vážiť právo na ochranu duševného vlastníctva a na druhej strane zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... informácií], no nie na informáciu, na ktorú má, resp. vykonáva právo duševného vlastníctva povinná osoba. S prihliadnutím na analogiu legis a čl. 26 ods. 5 ústavy sťažovateľ argumentuje, že ministerstvo spravodlivosti ako osoba, ktorá by potenciálne mohla byť nositeľom ... osoba je totožná s povinnou osobou, a keďže zákon o slobode informácií takúto situáciu nerieši, je na mieste použiť analogiu legis s § 21c ods. 1 písm. c) zákona o slobode informácií, ktorý sa týka opakovaného použitia informácií. .
Právna veta: Rovnaké právne účinky, aké v zmysle § 41b ods. 1 zákona o ústavnom súde vyvoláva vyhlásenie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 106/2011 z 28. novembra 2012 v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vo vzťahu k § 41 ods. 2 Trestného zákona, je potrebné (i) vzhľadom na totožný text, ducha i predmet a spôsob regulácie, ale najmä na účely (ii) naplnenia princípu spravodlivého súdneho procesu a (iii) ochrany subjektívnych hmotných aj procesných ústavných práv dotknutých fyzických osôb, ktorým bol uložený trest za použitia asperačnej zásady podľa Trestného zákona č. 140/1961 Zb., ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...   základných  princípov (ustanovení) toho istého všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré upravujú  skutkovú podstatu najpodobnejšiu danému skutkovému stavu či právnej otázke (analógia  legis) alebo aplikáciou základných princípov (ustanovení) všeobecne záväzného právneho  predpisu   svojím   obsahom   najbližšieho   (analógia   iuris)   k aplikovanému   všeobecne  záväznému   právnemu   predpisu .
Právna veta: Z citovaných ustanovení zákona o sudcoch vyplýva, že zákon rozlišuje dva momenty, kedy navrhovateľ využijúc dispozičné oprávnenie vyplývajúce mu z § 120 ods. 7 tohto zákona môže až do chvíle, kým sa disciplinárny senát neodoberie na záverečnú poradu, vziať svoj disciplinárny návrh späť. V prvom prípade, ak tak urobí pred ústnym pojednávaním, disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie podľa § 124 písm. a) zákona o sudcoch alebo v druhom prípade, ak k späťvzatiu dôjde počas ústneho pojednávania, kedy disciplinárny senát zastaví disciplinárne konanie podľa § 129 ods. 6 zákona o sudcoch. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako aj vzhľadom na späťvzatie disciplinárneho návrhu pre jeho nedôvodnosť mal byť sťažovateľ spod disciplinárneho previnenia oslobodený využitím analógie legis – § 239 ods. 2 Trestného poriadku. Sťažovateľ v tejto súvislosti tiež poukázal, že zastavením disciplinárneho ... že od tohto návrhu ustupuje, súd postupuje podľa § 362a ods. 4.   V prípade analógie zákona (analogia legis) ide o prenesenie zákonného hodnotiaceho meradla na zákonom (alebo iným právnym predpisom) neupravenú právnu otázku na základe .
Právna veta: Povinnosť dbať na ochranu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb pri slobodnom rozširovaní informácií v posudzovanom prípade zaťažuje sťažovateľa, a nie okresný súd, ktorý nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný zásah do týchto práv alebo oprávnených záujmov. Inak povedané, za prípadné porušenie (nerešpektovanie) práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb zverejnením zvukového záznamu nesie zodpovednosť sťažovateľ, a nie okresný súd, ktorý nemá žiadnu právnu možnosť limitovať sťažovateľa v dispozícii s vyhotoveným zvukovým záznamom z verejného súdneho pojednávania. V okolnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pojednávania. Na pojednávaní boli navrhovateľom zverejnené mená osôb, ktorých navrhovateľ rozhodoval ako zákonný sudca v rámci trestného konania. S použitím analógie legis s vyhláškou č. 482/2011 Z. z. o zverejňovaní súdnych rozhodnutí Ministerstva spravodlivosti SR, súd nemohol udeliť súhlas s uverejnením .
... , politických hnutí a spoločenských organizácií, v znení neskorších predpisov, ktorého účinnosť bola predĺžená do 31. marca 1991, nemožno ani per analogiam legis aplikovať pri nakladaní s majetkom bývalej Komunistickej strany Česko-Slovenska. Odo dňa účinnosti ústavného zákona, podľa § 5, sa na politické .
... ju  uplatňuje. V danom prípade je ním všeobecný súd, ktorý v tomto smere využíva  predovšetkým ustanovenia O.s.p. metódou analógie legis v osobitných prípadoch aj  analógie iuris (napr. použitím čl. 152 ods. 4 ústavy).         Nie je teda namieste posudzovať ústavnosť hmotnoprávnej .
... z dôvodu nevyliečiteľnej a životu nebezpečnej choroby, sťažovateľ bol stíhaný inak, ako spôsobom, ktorý ustanovuje zákon“.   V prípade analógie zákona (analogia legis), ktorej použitie v trestnom práve procesnom nemožno vylúčiť, ide o prenesenie zákonného hodnotiaceho meradla na zákonom neupravenú právnu otázku na .
... neupravuje osobitný zákon. Preto je pri nedostatku právnej úpravy postupu orgánov územnej samosprávy a orgánov určených na vykonanie referenda nevyhnutná analógia legis. Na postup pri jeho vykonaní sa na základe toho používa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.