Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1079368
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63682
USSR: 34759
NSČR: 121671
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421605
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
22.01.2020 21:07

Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia Občianskeho zákonníka


Približný počet výsledkov: 20 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: aplikácia Občianskeho zákonníka
  • aplikacia nájdené 35481 krát v 11916 dokumentoch
  • obciansky nájdené 67292 krát v 20783 dokumentoch
  • zakonnik nájdené 21548 krát v 4775 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 20 dokumentov
Krajské súdy SR 591 dokumentov


Právna veta: Z kontextu citovaných ustanovení zákona č. 108/2000 Z. z., ako aj z dôvodovej správy k tomuto zákonu vyplýva podstata podomového predaja tovaru a podomového poskytovania služieb, ktorý je charakterizovaný tým, že predajca (podnikateľ fyzická alebo právnická osoba) na zabezpečenie odbytu ním predávaných tovarov a poskytovaných služieb sám iniciuje kontakt so spotrebiteľom (t. j. s kupujúcim tovaru alebo s príjemcom služby), a to obvykle priamo v byte alebo na pracovisku spotrebiteľa, prípadne v byte u iného spotrebiteľa, kde dochádza priamo ku kúpe a predaju tovaru (t. j. aj k prevzatiu tovaru ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípade sťažovateľke na základe zmluvy o diaľkovom korešpondenčnom štúdiu poskytovala služba, v každom prípade, t. j. či už v prípade aplikácie Občianskeho zákonníka, alebo v prípade aplikácie zákona č. 108/2000 Z. z. (čo v danom prípade je len teoretická úvaha, pretože nešlo .
Právna veta: Záložca môže podať žalobu o určenie neexistencie záložného práva k nehnuteľnosti, ak je toto premlčané, a dovolať sa jeho premlčania i v konaní o určenie jeho neexistencie (príp. konaní o zákaz jeho výkonu), ak má na takomto určení naliehavý právny záujem. ... ak preukáže záložný dlžník, že záložný veriteľ uplatnil (môže uplatniť) právo na uspokojenie zabezpečenej pohľadávky z výťažku speňaženia zálohu (až) po uplynutí stanovenej doby, a ak sa dovolá premlčania záložného práva, nemožno zamietnuť jeho žalobu o určenie, že tu (premlčané) záložné právo nie je, len s poukazom na to, že premlčani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom“. Zmienená novelizácia navyše nebola prínosom niečoho nového, lebo iba potvrdila dovtedajší judikatórny trend o aplikácii Občianskeho zákonníka (nie teda Obchodného zákonníka) na spotrebiteľské vzťahy. Čo sa týka splnenia podmienok pre nariadenie neodkladného opatrenia, sťažovateľ uviedol, že v .
Právna veta: Žalobca si nárok na nemajetkovú ujmu uplatňuje podľa zákona č. 514/2003 Z.z., pričom v čase, keď sťažovateľka Mikolajová podala sťažnosť na ESĽP a tiež v čase rozhodnutia tohto súdu, zákon č. 514/2003 Z.z. ešte účinný nebol (účinnosť nadobudol dňa 01.07.2004), pričom tento zákon upravuje už aj náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú zákon č. 58/1969 Zb. neupravoval a v § 17 len odkazoval na podpornú aplikáciu Občianskeho zákonníka. Za súčasnej právnej úpravy je zákon č. 514/2003 Z.z. lex specialis voči Občianskemu zákonníku, ktorý je lex generalis, čo v praxi znamená, že ak je vzťah medzi fyzickou os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... už aj náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú zákon č. 58/1969 Zb. neupravoval a v § 17 len odkazoval na podpornú aplikáciu Občianskeho zákonníka. Za súčasnej právnej úpravy je zákon č. 514/2003 Z.z. lex specialis voči Občianskemu zákonníku, ktorý je lex generalis .
Právna veta: Najvyšší súd v uvedenom uznesení tiež uviedol, že „z povahy záväzku, ktorý nespĺňa podmienky relatívneho ani absolútneho obchodného záväzkového vzťahu podľa ust. § 261 ods. 1 až 3 resp. § 261 ods. 6 písm. c) Obchodného zákonníka, keďže nevznikol na základe zmluvy, ale zo zákona, ako aj z povahy žalovaného ako subjektu bez podnikateľského charakteru vyplýva, že na daný vzťah nemožno aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka. Všeobecné súdy tak správne situáciu vyhodnotili bez toho, aby dovolací súd v ich hodnotení vzhliadol prvok prekvapivosti, arbitrárnosti či zakázanej retroaktivity. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... okolnostiach daných vecí prvostupňové, ako aj odvolacie súdy „nedostatočne odôvodnili, z akých dôvodov pri posudzovaní právneho vzťahu účastníkov konania uprednostnili aplikáciu Občianskeho zákonníka ako všeobecného právneho predpisu pred aplikáciou zákona o cenných papieroch a Obchodného zákonníka ako špeciálnych právnych predpisov“. Sťažovateľ argumentuje s .
Právna veta: Podľa § 20 ods. 2 prvej vety zákona o ústavnom súde k návrhu na začatie konania sa musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie navrhovateľa advokátom, ak tento zákon neustanovuje inak.

Úryvok z textu:
... námietku premlčania považoval súd za odôvodnenú, a žalobu veriteľa, zamietol...“   Podstatná časť sťažnostnej argumentácie sťažovateľa spočíva v namietaní ústavne rozpornej aplikácie Občianskeho zákonníka a posúdení právneho vzťahu, od ktorého si sťažovateľ odvíjal svoje nároky uplatnené v súdnom konaní ako spotrebiteľský vzťah. Sťažovateľ v .
... (čl. 19 ods. 1), hmotnoprávne podmienky pre ňu sú zverené právnej norme nižšieho stupňa právnej sily (Občianskemu zákonníku). Výklad a aplikácia Občianskeho zákonníka prislúcha predovšetkým všeobecným súdom (čl. 142 ods. 1 ústavy).   Ústavný súd pri svojom rozhodovaní i v štádiu predbežného prerokovania veci .
... vyplýva, že vychádzal zo skutočnosti, podľa ktorej inštitút výživného je predmetom úpravy zákona o rodine, a preto neprichádza do úvahy aplikácia Občianskeho zákonníka v zmysle § 104 zákona o rodine. Hoci tento výklad nie je podľa všetkého jediný možný, rozhodne neprichádza do úvahy .
... Občianskeho zákonníka, ako aj podľa Obchodného zákonníka.   Zásadne možno povedať, že z pohľadu sťažovateľa treba právny názor krajského súdu o aplikácii Občianskeho zákonníka považovať za priaznivejší, keďže Občiansky zákonník pozná desaťročnú objektívnu premlčaciu dobu v prípadoch vydania bezdôvodného obohatenia získaného úmyselne. Táto skutočnosť .
... od znenia príslušných ustanovení, že by zásadne poprel ich účel a význam. Podľa názoru ústavného súdu predmetný výklad a následná aplikácia Občianskeho zákonníka zo strany najvyššieho súdu takéto nedostatky nevykazuje, napadnutým zrušujúcim rozhodnutím neboli (ani nemohli byť) porušené princípy spravodlivého procesu, lebo meritórne .
... neplatnosti právneho úkonu postupoval podľa ustanovení Občianskeho zákonníka napriek tomu, že v zmysle § 261, ods.1 Obchodného zákonníka je aplikácia Občianskeho zákonníka obmedzená na záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.