Nájdené rozsudky pre výraz: aplikácia medzinárodného práva

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci K právu na obhajobu
Kľúčové slová: čl. 50 ods. 3 Ústava SRprávo na obhajobunutná obrana
Zbierka ÚS 19/2000
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Nezabezpečenie obhajcu v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona v rozpore s ustanovením o nutnej obhajobe podľa § 36a ods. 2 písm. b) Trestného poriadku je v príčinnej súvislosti s porušením čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Obvinený, ak nie je informovaný o konaní Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a nemá naň prístup, nemôže realizovať práva garantované čl. 50 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, teda využiť čas a možnosť na prípravu obhajoby a obhajovať sa sám alebo prostredníctvom obhajcu. Práva na obhajobu, ktoré sú garantované v čl. 6 ods. 3 písm. b) a c) Dohovoru o oc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 6/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte vo veci podnetu Ing. F. T., zastúpeného JUDr. M. S., advokátom, vo veci namietaného porušenia práv priznaných čl. 50 ods. 3 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 a 3 písm. b) a c) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolu č. 3, 5 a 8 a čl. 4 ods. 2 protokolu č. 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných sl
Merito veci Prieťahy v konaní.
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Zjavná neopodstatnenosť sťažnosti namietajúcej porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy môže vyplývať aj z toho, že porušenie tohto základného práva sa namieta v takom konaní pred všeobecným súdom, ktoré z hľadiska jeho druhu a povahy netrvá tak dlho, aby sa dalo uvažovať o zbytočných prieťahoch. Z judikatúry ústavného súdu taktiež vyplýva, že nie každý zistený prieťah v súdnom konaní má nevyhnutne za následok porušenie základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 289/2015­19 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 30. apríla 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  , zastúpenej   hbr   advokáti   s.   r.   o.,   Obchodná   58,   Bratislava,   konajúca   prostredníctvom jej konateľa a advokáta Mgr. Martina Holiča, ktorou namieta porušenie základného práva na prerokovanie   veci   bez   zbytočných   prieťahov   podľa   čl.   48   ods.   2   Ústavy   Sl
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     IV. ÚS 115/2012-28   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 10. mája 2012 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Jána Lubyho a Ladislava Orosza o sťažnosti Ing. R. Ď. a Mgr. L. Ď., obaja bytom Z., zastúpených advokátom Mgr. M. B., B., ktorou namietajú porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Slovenská republika sa s účinnosťou od 1. januára 1993 stala zmluvnou stranou Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení jeho dodatkových protokolov (ďalej len „Dohovor“), čl. 34 ktorého zavádza medzinárodné súdne konanie o porušení niektorého z práv zaručených Dohovorom pred Európskym súdom pre ľudské práva. Dohovor zavádzajúci toto medzinárodné súdne konanie o ochrane ľudských práv pritom rešpektuje zásady už stabilizované v medzinárodnom práve ľudských práv, medzi ktoré patrí subsidiarita jeho použitia (vo vzťahu k vnútroštátnym konaniam, ktoré pri ochrane ľudských práv z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       ES 1/01-46    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2001 v konaní o ústavnej sťažnosti M. R., bytom I., začatom na základe oznámenia zástupcu vlády Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov takto   r o
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       ES 2/01    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2001 v konaní o ústavnej sťažnosti J. K., bytom B. pod B., začatom na základe oznámenia zástupcu vlády Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov takto  
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: V súvislosti s právomocou ústavného súdu preskúmavať nezákonnosť právoplatných rozhodnutí orgánov územnej samosprávy, ústavný súd uviedol, že konanie o ústavnej sťažnosti možno začať len na návrh fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá tvrdí, že sa porušili jej základné práva alebo slobody, a nie na návrh tretej osoby (mutatis mutandis, PL. ÚS 24/98). Okrem toho ústavný súd judikoval, že čl. 12 ods. 1 prvá veta v spojení s čl. 46 ods. 1 ústavy zakotvuje ústavné právo na autonómiu vôle strán. Obsahovým prvkom autonómie vôle strán je aj právo jedinca, aby svoje hmotné i procesné práva uplatňo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                       ES 3/01        Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 12. júla 2001 prerokoval oznámenie vlády Slovenskej republiky o prijatí sťažnosti J. N. a spol. proti Slovenskej republike rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva z 18. januára 2001 č. 48672/99 a takto   r o z h o d o l :    Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky z a s t a v u j e .   O d ô v o d n e n i e :
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         ES 4/01-17        Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 11. októbra 2001 prerokoval oznámenie vlády Slovenskej republiky o prijatí sťažnosti Š. G. proti Slovenskej republike rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva z 8. marca 2001 č. 40058/98 a takto   r o z h o d o l :    Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky z a s t a v u j e .   O d ô v o d n e n i e :   I.    Ús
[] ES 5/01-11    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2001 v konaní o ústavnej sťažnosti H. M., bytom B., začatom na základe oznámenia zástupcu vlády Slovenskej republiky podľa § 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov takto r o z h o d o l :   Konanie o ústavnej sťažnosti z a s t a v u j e .   O d ô v o d
Kľúčové slová: konanie o ochrane ľudských právústavná sťažnosťvýklad a uplatňovanie zákonov
Zbierka ÚS 63/2001
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Začatie konania pred ústavným súdom o predmete individuálnej sťažnosti, ktorú európsky súd vyhlásil za prijateľnú, vytvára nebezpečenstvo konfliktu medzi systémom ochrany podľa dohovoru založenom na zásade subsidiárnej aplikácie medzinárodného práva vo vzťahu k vnútroštátnemu právu premietnutej aj do pravidla predchádzajúceho vyčerpania všetkých vnútroštátnych prostriedkov nápravy podľa čl. 35 ods. 1 dohovoru a vnútroštátnou ochranou ústavnosti a v konečnom dôsledku neprispieva k posilneniu ochrany ľudských práv a základných slobôd priznaných ústavou alebo dohovorom a jeho protokolmi. Vzťah ús ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       ES 6/01-4      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. augusta 2001 v konaní o ústavnej sťažnosti I. M., bytom R., začatom na základe oznámenia vlády Slovenskej republiky z 20. júna 2001 podľa § 75 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov tak
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 312/2014-19   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. júla 2014 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti GLOBE International LTD, s. r. o., Pohraničníkov 56, Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Martinom Markom, Advokátska kancelária Marko, s. r. o., Budatínska 47, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľ
MENU