Nájdené rozsudky pre výraz: arbitrárnosť právneho názoru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
2 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) Ústavný súd konštatuje, že princíp ochrany legitímnych očakávaní v kontexte princípu právnej istoty, tak ako ho poníma sťažovateľka, t. j. v zmysle ochrany určitého postupu a rozhodovania všeobecného súdu, ktoré tento orgán verejnej moci svojím predchádzajúcim rozhodnutím vyvolal a podľa ktorého sťažovateľka určité rozhodnutie mohla legitímne očakávať, nebol v danom prípade porušený. Najvyšší súd vo svojom zrušujúcom rozhodnutí vydanom v rámci dovolacieho konania uviedol pokyny na ďalšie zameranie pozornosti krajského súdu, avšak bez vyslovenia bezpodmienečného príkazu, ako treba vec rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 546/2014-11                       Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. septembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti AD PROPERTY, s. r. o., Stará Vajnorská 11, Bratislava, zastúpenej advokátom JUDr. Marcelom Vasilišinom, LLM, Advokátska kancelária OLEXOVA VASILISIN s. r. o., Dunajská 18, Bratislava, vo veci namietaného porušenia základného práva podľa čl. 46 od
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 74 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Ústavný súd ďalej poukazuje na to, že všeobecný súd predbežným opatrením dočasne upravuje pomery účastníkov konania, pričom je dôležité, že je povinný poskytnúť ochranu tomu, kto sa vydania predbežného opatrenia domáha, ale v rámci ústavných pravidiel tiež tomu, proti komu návrh smeruje. Predbežné opatrenia s ohľadom na ich charakter nemôžu spravid ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 679/2015­11 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   22.   októbra   2015  v senáte   zloženom   z   predsedu   Sergeja   Kohuta   (sudca   spravodajca)   a   zo   sudcov   Lajosa  Mészárosa   a Ladislava   Orosza   predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  ,   zastúpeného   advokátkou   JUDr.   Darinou   Solárovou,  Advokátska kancelária, Škultétyho 3, Košice, vo veci namietaného porušenia zák
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 150 OZ pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obst ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 488/2015­17 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   senátu   18.  novembra  2015  predbežne   prerokoval  sťažnosť     ,   zastúpeného   advokátom   JUDr.   Dušanom   Kmecom,   M.   R.   Štefánika   2465,  Vranov   nad   Topľou,   vo   veci   namietaného   porušenia   jeho   základného   práva   na   súdnu  ochranu   podľa   čl.   46   ods.   1   a čl.   47   ods.   3   Ústavy   Slovenskej
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predbežné opatrenia sa podľa ich obsahu nariaďujú najmä podľa ustanovenia § 76 ods. 1, v ktorom je uvedený exemplifikatívny výpočet predbežných opatrení. Súd preto pri poskytovaní ochrany predbežným opatrením použije výrok, ktorý svojou povahou najviac zodpovedá osvedčenému právu bez ohľadu na to, či tento výrok má normatívny základ v ustanovení § 76 ods. 1 OSP...V konaní týkajúcom sa starostlivosti o maloleté deti možno použiť aj predbežné opatrenie; treba však starostlivo uvážiť, či sú na takéto opatrenie splnené všetky zákonné podmienky (R 16/1966). Odvolací súd k veci ďalej dodáva, že pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                        III.ÚS 686/2014-29   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 25. novembra 2014 predbežne prerokoval sťažnosť M. S., zastúpeného advokátskou kanceláriou UNITED LAWYERS, s. r. o., Miletičova 23, Bratislava, v mene ktorej koná advokát a konatež JUDr. Jozef Štefánik, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podža čl. 46 ods. 1 Ústavy Slo
Kľúčové slová: právo na zákonného sudcu
Zbierka ÚS 44/2006
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: S námietkou sťažovateľky, že v jej veci nerozhodli zákonní sudcovia, resp. súd zriadený zákonom (v zmysle čl. 6 ods. 1 dohovoru), nevysporiadal ústavne konformným spôsobom (vyrovnaním sa s konkrétnou argumentáciou v odvolaní). Podľa § 157 ods. 2 OSP v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 116/06-36   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 5. septembra 2006 v senáte zloženom z predsedu Juraja Babjaka a zo sudcov Eduarda Báránya a Ľubomíra Dobríka prerokoval sťažnosť spoločnosti M., spol. s r. o., P., zastúpenej advokátom JUDr. V. Š., P., pre namietané porušenie jej základných práv zaručených v čl. 46 ods. 1 a v čl. 48 ods. 1 Ústavy Sloven
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že v súlade s § 109 ods. 2 Exekučného poriadku ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto pohľadávku vymáhať, teda využiť tzv. poddlžnícku žalobu. Aktívnu legitimáciu na podanie žaloby získava oprávnený doručením exekučného príkazu na vyplatenie splatnej pohľadávky dlžníkovi povinného, pokiaľ k vyplateniu nedošlo, resp. v deň nasledujúci po jej splatnosti, ak nastala neskôr. Oprávnenému tak vzniká procesné oprávnenie na prijatie plnenia od poddlžníka na uspokojenie vlastnej pohľadávky. Povinn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 392/2015-56 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. januára 2016 v senáte zloženom z predsedníčky Marianny Mochnáčovej a zo sudcov Petra Brňáka a Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť obchodnej spoločnosti FINIMO a. s., Mlynské nivy 54, Bratislava, zastúpenej advokátkou JUDr. Zuzanou Majcherovou, Mlynské nivy 54, Bratislava, vo veci namietaného porušenia zá
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       III. ÚS 451/2011-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. októbra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť R. K., B., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Z. Č., s. r. o., B., v mene ktorej koná konateľka a advokátka JUDr. Z. Č., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a na starostlivosť a výchovu detí podľa č
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky III. ÚS 53/2016-9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 2. februára 2016 predbežne prerokoval sťažnosť , zastúpenej advokátkou JUDr. Ivanou Kirešovou, Zombova 1298/9, Košice, vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20 ods. 1 a čl. 21 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práv podľa čl. 8 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd a čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľ
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 86/2010-17       Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. marca 2010 predbežne prerokoval sťažnosť L. L., B., I. L., B., Ing. Ľ. M., B., Ing. A. M., B., P. K., B., M. K., B., Ing. M. V., B., V. V., B., A. P., B., K. P., B., P. T., B., A. T., B., Ing. M. G., B., Ing. L. G., B., E. J., B., MUDr. F. J., B., Ing. I. T., B., M. T., B., J. H., B., P. H., B., P. H., I., H. H., I., J. R.,
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 309/2012-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. júla 2012 predbežne prerokoval sťažnosť JUDr. J. Š., B., zastúpeného advokátkou JUDr. K. G., Advokátska kancelária, P., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a zákl
MENU