Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094934
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: arbitrárny rozsudok


Približný počet výsledkov: 26 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: arbitrárny rozsudok
  • arbitrarny nájdené 23145 krát v 10763 dokumentoch
  • rozsudok nájdené 260693 krát v 20364 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 11 dokumentov
Krajské súdy SR 17 dokumentov


Právna veta: Pojem svojvôle možno interpretovať na prípady, keď všeobecný súd urobí taký výklad použitej právnej normy, ktorý je v extrémnom rozpore s princípom spravodlivosti alebo ho urobí v inom než v zákonom ustanovenom a právnom myslení či konsenzuálne akceptovanom význame alebo bez bližších nerozpoznateľných kritérií. Označené porušenie niektorej z noriem jednoduchého práva v dôsledku svojvôle alebo v dôsledku interpretácie, ktorá je v extrémnom rozpore s princípmi spravodlivosti, mohlo byť spôsobilé zasiahnuť do označených základných práv sťažovateľa.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky     I. ÚS 26/2013-51     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 24. apríla 2013 v senáte zloženom z predsedu Milana Ľalíka a zo sudcov Petra Brňáka a Marianny Mochnáčovej prerokoval prijatú sťažnosť M. R., B., zastúpeného advokátom Mgr. I. C., B., pre namietané porušenie jeho základných práv podľa čl. 17 ods. 2 a 5 Ústavy Slovenskej republiky a práva podľa čl. 5 ods. 1 písm. b) .
Právna veta: 1) Vo všeobecnosti zodpovednosť advokáta za škodu spôsobenú klientovi v súvislosti s výkonom advokácie (§ 26 ods. 1 zákona o advokácii) je objektívna zodpovednosť (bez ohľadu na zavinenie), ktorej sa nemožno zbaviť. Táto zodpovednosť je založená na súčasnom (kumulatívnom) splnení troch predpokladov ­ činnosť súvisiaca s výkonom advokácie, vznik škody a príčinná súvislosť medzi činnosťou advokáta súvisiacou s výkonom advokácie a vznikom škody. Splnenie uvedených predpokladov zodpovednosti musí byť v konaní jednoznačne pr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . základného práva na spravodlivé súdne konanie   a práva   na   ochranu   majetku,   k   porušeniu   ktorých   malo   dôjsť   v dôsledku   podľa sťažovateľky   arbitrárneho   rozsudku   okresného   súdu,   neposkytujú   všeobecné   súdy na základe sťažovateľke dostupných opravných prostriedkov predstavujúcich účinné právne prostriedky nápravy namietaného porušenia jej práv .
Právna veta: Hoci tlač nesmie prekročiť hranice stanovené medzi iným za účelom „ochrany povesti iných“, je napriek tomu jej povinnosťou poskytovať informácie a myšlienky o veciach verejného záujmu. Nielenže má tlač povinnosť poskytovať takéto informácie, ale aj verejnosť má právo tieto informácie dostať. Ak by to bolo inak, tlač by nebola schopná plniť svoju kľúčovú úlohu „verejného strážneho psa“.„Bez ohľadu na to, či bol alebo nebol na navrhovateľa vydaný príkaz na zatknutie, či bol alebo nebol zadržaný pre podanie vysvetlenia na polícii a bez ohľadu na okolnosti, za ktorých došlo k prevodu akc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... článku, bez prihliadnutia na dôkazy predložené sťažovateľom ide o výklad ustanovenia § 13 ods. 2 Občianskeho zákonníka ústavne neakceptovateľný a arbitrárny. Rozsudky všeobecných súdov popierajú základné východiská judikatúry ESĽP garantujúce slobodu prejavu, a to zvlášť vo vzťahu k novinárom a médiám, ktorým .
Právna veta: Pri súkromnej listine tak, ako je to v tomto prípade, stačí popretie jej pravosti, alebo správnosti, druhým účastníkom, pričom dôkazné bremeno pravosti, alebo pravdivosti takejto listiny zaťažuje toho, kto takúto listinu predložil ako dôkaz. Na vykonanie tohto dôkazu je potrebné jej predloženie súdu. ... ak účastník poprie pravosť, alebo správnosť obsahu súkromnej listiny, potom platí, že na účastníka, ktorý takú listinu súdu predložil ako dôkaz, dopadá dôkazná povinnosť a dôkazné bremeno. Tento účastník tiež nesie procesné nepriaznivé dôsledky toho, že sa v konaní nepo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
...  finančne spolupodieľal na jeho podnikaní bez toho, aby o tom predložil  relevantné  dôkazy,  okresný  súd ako  „Súd  1  stupňa vydal  arbitrárny  rozsudok v prospech   žalovaného.   Súd   I.   stupňa   na   základe   vykonaných   dôkazov dospel k doleuvedeným   nesprávnym   skutkovým   zisteniam   resp.   prispôsobil   si   skutkové .
Právna veta: Princíp subsidiarity zakotvený v čl. 127 ods. 1 ústavy znamená, že ústavný súd môže konať o namietanom porušení práv toho-ktorého sťažovateľa a vecne sa zaoberať iba tými sťažnosťami, ak sa sťažovateľ nemôže v súčasnosti a nebude môcť ani v budúcnosti domáhať ochrany svojich práv pred iným súdom prostredníctvom iných právnych prostriedkov, ktoré mu zákon na to poskytuje. Namietané porušenie niektorého zo základných práv alebo slobôd teda nezakladá automaticky aj právomoc ústavného súdu na konanie o nich. Zmyslom a účelom uvedeného princípu subsidiarity je to, že ochrana ústavnosti nie j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vadu nepreskúmateľnosti prvostupňového rozhodnutia... V tomto prípade ide o vážny zásah do práv sťažovateľa, keďže na základe takéhoto nepreskúmateľného a arbitrárneho rozsudku došlo k navýšeniu trestu pre sťažovateľa o 6 rokov a 8 mesiacov a teda bol celkovo odsúdený na trest odňatia .
... vyvolaného nezákonného stavu a tým aj zdanlivú zákonnosť zaistenia majetku sťažovateľky a žalovaný č. 1 tým, že svojim arbitrárnym rozsudkom vo veci odvolania sa sťažovateľky (...), vydaným v rozpore s jeho judikátom č. 78/2000, rozhodol o definitívnej ... stavu a žalovaný č. 1 (poznámka ústavného súdu: žalovaný č. 1 - najvyšší súd) tým, že svojim arbitrárnym rozsudkom vo veci odvolania sa sťažovateľky (...), vydaným v rozpore s jeho judikátom č. 78/2000, rozhodol o definitívnej platnosti nezákonného .
... pozmenenému druhostupňovému právnemu posúdeniu veci. Sťažovateľ považuje rozsudky súdov oboch stupňov za celkom zjavne neodôvodnené, nepreskúmateľné, ústavne nekonformné, ba až arbitrárne.   Rozsudok krajského súdu prevzal sťažovateľ 28. augusta 2006.   II.   Ústavný súd rozhoduje podľa čl. 127 ods. 1 ústavy o sťažnostiach fyzických .
... nepresvedčivý, a teda za arbitrárny. Vzhľadom na vyššie uvedené sme toho názoru, že krajský súd svojim nedostatočne odôvodneným, a teda arbitrárnym rozsudkom porušil základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie.“   5. V petite sťažnosti sťažovateľka navrhuje, aby .
... posúdení veci“, ktorý „nenapravil vytknuté nedostatky odvolacieho súdu, ale naopak, svojvôľu pri aplikácii právnej normy zo strany odvolacieho súdu svojim arbitrárnym rozsudkom toleroval“.   V sťažnosti príkladmo uvádzajú judikatúru všeobecných súdov (aj Českej republiky), a domnievajú, že v ich veci bol porušený Občiansky .
... predmetné pozemky uviedli ako svoje výlučné vlastníctvo pre účely vyrubenia dane z nehnuteľností. Máme za to, že KS ZA svojím arbitrárnym rozsudkom spis. zn. 10 Co/406/2010 zo dňa 26. 05. 2011, poprel význam vyššie uvedeného ustanovenia § 130 ods. 1 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.