Nájdené rozsudky pre výraz: archívy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 324

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

468 dokumentov
1441 dokumentov
60 dokumentov
51 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1. Ústavné právo na rešpektovanie súkromného života vrátane práva na ochranu osobných údajov nemá absolútnu povahu v tom zmysle, že by vylučovalo všetky zásahy orgánov štátu. Štátne orgány majú oprávnenie na zásah do práva na ochranu osobných údajov za predpokladu, že tento zásah možno považovať za oprávnený podľa čl. 19 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Neoprávneným zhromažďovaním osobných údajov je konanie takého štátneho orgánu, samosprávneho orgánu, resp. orgánu verejnej moci (ďalej len "orgán"), ktorý naň nie je vôbec zákonom oprávnený, ďalej konanie síce oprávneného orgánu na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
I.ÚS 33/95 Č.9/95 Č. 9 1. Ústavné právo na rešpektovanie súkromného života vrátane práva na ochranu osobných údajov nemá absolútnu povahu v tom zmysle, že by vylučovalo všetky zásahy orgánov štátu. Štátne orgány majú oprávnenie na zásah do práva na ochranu osobných údajov za predpokladu, že tento zásah možno považovať za oprávnený podľa čl. 19 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Neoprávneným zhromažďovaním osobných údajov je konanie takého štátneho orgánu, samosprávneho orgánu, re
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) V závere ústavný súd považuje za potrebné poukázať aj na to, že v danom prípade nedošlo k odňatiu vlastníckeho práva sťažovateľov na základe represívnych protižidovských zákonov samotným prepadnutím sporných pozemkov do vlastníctva štátu – Maďarského kráľovstva, ale právnym úkonom kúpnej zmluvy. Preto v okolnostiach danej veci sa javí nepreukázanou aj základná podmienka na ustálenie neplatnosti posudzovanej kúpnej zmluvy, a to že k jej uzavretiu došlo „pod tlakom okupácie alebo politickej perzekúcie“ spočívajúcej v rasovej perzekúcii. Skutočnosť, že v čase uzavretia kúpnej zmluvy na území M ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   I. ÚS 184/2013-20   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 27. marca 2013 predbežne prerokoval sťažnosť H. Z., B., a F. B., Česká republika, zastúpených obchodnou spoločnosťou Č., s. r. o., B., konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. J. Š., vo veci namietaného porušenia základného práva na ochranu cti a ľudskej dôstojnosti podľa čl. 19 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 10 Listiny zák
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zákon jednoznačne vymedzuje začiatok aj koniec lehoty na podanie odvolania. Začiatok lehoty na podanie odvolania zákon spája s doručením rozhodnutia osobe oprávnenej na jeho podanie. Účinky odvolania podaného pred doručením rozhodnutia, spravidla rozsudku, ostávajú zachované, ak je odvolanie podané po jeho vyhlásení. Bez toho, aby odvolateľ vedel, ako v predmetnej veci príslušný súd rozhodol a akými skutkovými a právnymi argumentmi svoje rozhodnutie odôvodnil, nemôže úspešne predložiť odvolaciemu súdu svoje protiargumenty.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       II. ÚS 321/06-9    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. októbra 2006 predbežne prerokoval sťažnosť PhDr. V. K., Š., zastúpeného advokátom JUDr. I. K., B., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva zaručeného v čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a práva zaručeného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základn
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Predsedníčka okresného súdu v odpovedi na sťažnosť sťažovateľov z 20. novembra 2001 čiastočne uznala prieťahy v konaní argumentujúc tak objektívnymi príčinami spôsobujúcimi tento neželateľný stav. V súlade s doterajšou rozhodovacou činnosťou ústavný súd uvádza (I. ÚS 19/00, II. ÚS 18/98, III. ÚS 14/00), že skutočnosti, ktorými argumentuje predsedníčka okresného súdu (veľký počet nevybavených vecí, nedostatočné obsadenie súdu, práceneschopnosť konajúcej sudkyne), nemôžu ísť na ťarchu účastníka súdneho konania. Vychádzajúc z uvedeného a konštatujúc, že doterajším postupom okresného súdu v konaní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             II. ÚS 44/02-40    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. januára 2003 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Alexandra Bröstla a Jána Klučku v konaní o sťažnosti V. a A. B., bytom L. zastúpených advokátom JUDr. P. K., K., vo veci porušenia ich základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov postupom Okresného súdu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Určitosť právneho úkonu je zákonnou podmienkou jeho platnosti a je považovaná za náležitosť prejavu vôle. Právny úkon možno považovať za určitý vtedy, ak jeho obsah nie je vnútorne rozporný a súčasne je jeho predmet jasne určený. Vychádzajúc z princípu preferencie platnosti právneho úkonu pred jeho neplatnosťou súčasne platí, že aj v prípade určitých pochybností o určitosti obsahu či predmetu právneho úkonu bude tento neplatným len vtedy, ak tieto nedostatky nemožno preklenúť ani použitím interpretačných pravidiel ustanovených v § 35 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka a § 266 ods. 1, 2 a 3 Obcho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky           I. ÚS 640/2014­34 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   1.   apríla   2015 v senáte   zloženom   z predsedníčky   Marianny   Mochnáčovej   a sudcov   Petra   Brňáka a Milana Ľalíka prerokoval prijatú sťažnosť spoločnosti ARCHÍV – SLUŽBY s. r. o., Čsl.   armády   1117,   Trebišov,   zastúpenej   advokátom   JUDr.   Igorom   Vargom, Hviezdoslavova 1234/4, Trebišov,
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený posudzovať zákonnosť rozhodnutia, proti ktorému bola ústavná sťažnosť podaná. Jeho úlohou je zistenie, či napadnutým rozhodnutím bolo porušené základné právo, v danom prípade to, ktoré je upravené v čl. 47 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd preto považoval za potrebné zaoberať sa nie zákonnou právnou argumentáciou, ktorou bola odôvodňovaná opodstatnenosť ústavnej sťažnosti, ale iba jej ústavnoprávnymi aspektmi. Ústavný princíp rovnosti účastníkov konania je v správnom konaní vymedzený v § 4 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o spr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky I. ÚS 59/97 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jána Klučku a sudcov JUDr. Viery Mrázovej a JUDr. Richarda Rapanta na verejnom zasadnutí senátu 21. apríla 1998 prerokoval ústavnú sťažnosť , bytom , zastúpenej JUDr. Alíz Bödökovou, advokátkou, Eötvösa 7, Komárno, proti Okresnému úradu v Komárne vo veci porušenia základného práva upraveného v čl
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústavný súd nemá právomoc zrušovať rozhodnutia všeobecných súdov ani podľa analógie § 49 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Do tejto právomoci nepatrí ani odklad vykonateľnosti rozhodnutí všeobecných súdov. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 1/95 z 10. januára 1995)Analogický postup zrušovania súdnych rozhodnutí podľa ustanovenia § 49 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. (požadovaný navrhovateľkou) nie je ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
II.ÚS 1/95 Č. 34/95 Č. 34 Ústavný súd nemá právomoc zrušovať rozhodnutia všeobecných súdov ani podľa analógie § 49 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov. Do tejto právomoci nepatrí ani odklad vykonateľnosti rozhodnutí všeobecných súdov. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 1/95 z 10. januára 1995) Ústavný súd odmietol podnet fyzickej os
Kľúčové slová: právo na súdnu ochranu
Zbierka ÚS 47/2006
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: Ústavný súd vo svojej judikatúre konštantne zdôrazňuje, že pri uplatňovaní svojej právomoci nezávislého súdneho orgánu ochrany ústavnosti (čl. 124 ústavy) nemôže zastupovať všeobecné súdy, ktorým predovšetkým prislúcha interpretácia a aplikácia zákonov. Jeho úloha sa obmedzuje len na kontrolu zlučiteľnosti účinkov takejto interpretácie a aplikácie s ústavou alebo kvalifikovanou medzinárodnou zmluvou o ľudských právach a základných slobodách. Ústavný súd sa pri rozhodovaní o sťažnosti zaoberal otázkou, či najvyšší súd postupoval pri preskúmavaní napadnutého rozhodnutia ústavne súladným spôs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             IV. ÚS 49/06-24   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 14. septembra 2006 v senáte zloženom z predsedu Alexandra Bröstla, zo sudcu Jána Auxta a sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej prerokoval sťažnosť A. N., F., zastúpeného advokátom JUDr. L. M., Česká republika, vo veci namietaného porušenia jeho základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a pod
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: 1) V súvislosti s posúdením otázky, či rozpor prezidentského dekrétu č. 108/1945 Sb. s právnymi zásadami „civilizovanej Európy“ nemožno vidieť v prezumpcii zodpovednosti osôb nemeckej a maďarskej národnosti, zatiaľ čo u osôb iných národností bolo dôkazné bremeno naopak na strane orgánu rozhodujúceho o tom, či boli alebo neboli splnené podmienky na konfiškáciu ich majetku, Ústavný súd Českej republiky uviedol: «Již v úvodu zde třeba položit důraz na to, že ani u osob německé národnosti zde nejde o presumpci „viny“, ale presumpci „odpovědnosti“. Kategorie “odpovědnosti“ směřuje totiž zcela zjevn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 419/2014-34   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. augusta 2014 predbežne prerokoval sťažnosť M. M., F. K., D. K., J. L., zastúpených advokátkou JUDr. Evou Goconovou, Széchenyiho 8, Dunajská Streda, vo veci namietaného porušenia základného práva na ochranu vlastníctva zaručeného v čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudskýc
Právna oblasť: Ústavné právo

Právna veta: V reštitučnom konaní, ktoré sa vyznačuje obťažnosťou dokazovania spôsobenou vplyvom značného časového odstupu od priebehu okolností slúžiacich ako skutkový základ rozhodovania, je povinnosťou štátnych orgánov posudzovať tvrdenia žiadateľa o relevantných skutočnostiach zhovievavo, teda v situácii dôkaznej núdze brať do úvahy aj nepriame dôkazy rešpektujúc pritom dôsledne účel reštitučných právnych predpisov. Táto požiadavka je osobitne naliehavá v situácii, keď štát nedokáže spoľahlivo preukázať, že o súvisiacich právnych nárokoch žiadateľa uplatnených v minulosti, ktoré majú bezprostredný vply ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 346/09-50   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. apríla 2010 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika prerokoval sťažnosť W. F. K., W., U., zastúpeného advokátom JUDr. M. Š., CSc., Advokátska kancelária, B., vo veci namietaného porušenia základného práva zaručeného čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spoje
MENU