Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1092497
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63945
USSR: 34960
NSČR: 122249
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422360
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
19.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: argumentum a minori ad maius


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: argumentum a minori ad maius
  • argumentum nájdené 120 krát v 95 dokumentoch
  • a nájdené 2681233 krát v 32913 dokumentoch
  • minori nájdené 24 krát v 17 dokumentoch
  • ad nájdené 1248 krát v 688 dokumentoch
  • maius nájdené 23 krát v 16 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Krajské súdy SR 9 dokumentov


Právna veta: Podľa čl. 9 ods. 12 tretej vety ústavného zákona je výbor povinný zastaviť konanie v prípade, že sa verejný funkcionár pred hlasovaním podľa odseku 6 vzdá svojej funkcie. Z dispozície právnej normy vyjadrenej v tretej vete čl. 9 ods. 12 ústavného zákona podľa názoru ústavného súdu nepochybne vyplýva nemožnosť fakultatívneho posudzovania, teda zastavenia alebo nezastavenia konania zo strany výboru, ak nastanú skutočnosti uvedené v jej hypotéze. Citovaná právna norma jednoznačne ukladá výboru povinnosť (vzniká právny nárok) zastaviť konanie v každom prípade, „... ak sa verejný funkcionár pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... už začalo konanie, a zároveň by sa tento neuplatnil v prípade, že sa verejný funkcionár vzdal svojej funkcie už skôr (argumentum a minori ad maius), podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu by to znamenalo spochybnenie princípu rovnosti a mohlo by to viesť až k .
Právna veta: Osobný rozsah základného práva na informácie je daný slovom každý. Právo vyhľadávať a prijímať informácie treba pritom chápať ako konanie smerujúce k získaniu, prijímaniu a spracovaniu informácie. Realizácia tohto práva súvisí s uplatnením všeobecnej povinnosti orgánov verejnej moci poskytovať informácie o svojej činnosti, postupoch, konaniach, rozhodovacích procesoch a rozhodnutiach jednotlivým fyzickým osobám alebo hromadným informačným prostriedkom. Občiansky súdny poriadok, zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úpadcu na úkone spoločného oboznámenia sa súdu s ponukami, právo byť prítomní pri otváraní obálok s ponukami majú logicky (napr. argumentum a minori ad maius) aj jednotliví účastníci konkurzného konania“.   Ak by malo byť ponechané na voľnej úvahe sudcu komu dovolí, resp. nedovolí, aby sa .
Právna veta: Ústavný súd zastáva názor, že vybor pre nezlučiteľnosť funkcií môže uložiť osobe, ktorá vykonávala verejnú funkciu, sankciu za porušenie povinnosti alebo obmedzenia ustanoveného ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu, ku ktorému došlo v uplynulom volebnom (funkčnom období), aj po opätovnom ujatí sa tejto (alebo inej) verejnej funkcie nadobudnutej v novom volebnom (funkčnom) období. Na podporu uvedeného záveru ústavný súd poukazuje aj na skutočnosť, že ide o právny názor, ktorý vo svojej podstate korešponduje právnemu názoru, ku ktorému sa priklonila väčšina poslancov národn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... opätovné nadobudnutie verejnej funkcie, tak o to viac treba za verejného funkcionára kontinuálne považovať osobu, ktorá opätovne verejnú funkciu nadobudla („argumentum a minori ad maius“, t. j. „od menšieho k väčšiemu“). Diskontinuálny prístup k interpretácii ústavného zákona o ochrane verejného záujmu z hľadiska uplatňovania sankcií .
Právna veta: Občiansky súdny poriadok pojem „zásah“ nedefinuje; jeho definíciu neobsahuje ani iný zákon. Z ustanovenia § 250v ods. 1 však vyplýva, že ide o súdnu ochranu pred faktickými nezákonnými zásahmi orgánov verejnej moci, ktoré nie sú rozhodnutím alebo iným individuálnym aktom. Judikatúra považuje za zásah nezákonný, resp. v širšom zmysle protiprávny útok orgánov verejnej moci proti subjektívnym právam fyzickej alebo právnickej osoby spočívajúci v postupoch orgánu verejnej správy alebo v jeho činnosti, pokyne, prípadne nečinnosti. Procesná náročnosť konaní v správnom súdnictve je vyvažovaná tým, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ktoré vylučuje zo súdneho prieskumu zákon. Ak žaloba smeruje proti aktu správneho orgánu, ktorý ani charakter rozhodnutia nemá, tým skôr (argumentum a minori ad maius) treba konanie o nej zastaviť. Z uvedených dôvodov Najvyšší súd napadnuté uznesenie krajského súdu ako vecne správne potvrdil (§ 219 .
Právna veta: Za rozhodnutia riaditeľa strednej školy ako orgánu vykonávajúceho štátnu správu na úseku školstva možno považovať len taxatívne vymedzené druhy individuálnych správnych aktov uvedených v § 5 ods. 4 písm. a) až o) zákona o štátnej správe v školstve, medzi ktoré písomná informácia zákonného zástupcu žiaka o uložení výkonnostnej podmienky ako výsledku hodnotenia a klasifikácie žiaka nepatrí. Z uvedeného tiež vyplýva, že sťažovateľ nedisponuje žiadnym opravným prostriedkom k nadriadenému správnemu orgánu – samosprávnemu kraju, ktorý nemá právomoc uloženú výkonnostnú podmienku preskúmavať, pričom t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základ v hodnotení doterajšieho plnenia povinností žiaka a smeruje k jeho zlepšeniu a riadnemu plneniu. Argumentom od menšieho k väčšiemu (argumentum a minori ad maius) ústavný súd konštatuje, že nedisponuje právomocou preskúmať v rámci ústavného prieskumu riaditeľkou uloženej výkonnostnej podmienky, keďže nejde o také rozhodnutie .
... č. 357/2004 Z. z., o to viac platí v prípade, ak sa verejný funkcionár vzdal svojej funkcie už skôr (argumentum a minori ad maius). V opačnom prípade by totiž bol spochybnený princíp rovnosti a mohlo by to viesť až k absurdným záverom. Podľa názoru .
... ustálenej právnej teórie k použitiu výkladu a minori ad maius: „Právna teória k použitiu argumentácie a minori ad maius uvádza: Argumentum a minori ad maius býva zpravidla popsán takto: pokud je určitý právní následek přirazen k (podle účelu zákona) méně závažnému skutkovému stavu, pak .
... vyvodiť, že občan má v prvom rade a predovšetkým právo na prístup k voleným funkciám za ústavných a zákonných podmienok (argumentum a minori ad maius), presnejšie povedané, občan má právo, aby orgány verejnej moci, ktorých povinnosťou je zabezpečiť občanovi realizáciu jeho ústavného práva, t. j .
... a právom chránených záujmoch takýmto uznesením za splnenia ďalších podmienok uvedených v § 250v ods. 1 OSP. Uplatnením interpretačnej zásady argumentum a minori ad maius je potrebné názor formulovaný v predchádzajúcej vete akceptovať aj napriek osobitnému konaniu o preskúmaní zákonnosti uznesení obecného (mestského) zastupiteľstva podľa .
... konanie, ktoré by bolo inak len priestupkom, tým viac toto ustanovenie postihuje konanie, ktoré inak (samostatne) dosahuje až trestnoprávnu relevanciu (argumentum a minori ad maius). Toto dokazuje aj skutočnosť, že § 208 ods. 2 písm. a) Trestného zákona postihuje (ako kvalifikovaná skutková podstata) spôsobenie ťažkej .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.