Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095045
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: audiovizuálny záznam


Približný počet výsledkov: 14 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: audiovizuálny záznam
  • audiovizualny nájdené 268 krát v 76 dokumentoch
  • zaznam nájdené 10004 krát v 3106 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 29 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 12 dokumentov
Krajské súdy SR 45 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument
Odborné články 1 dokument


Právna veta: Predmet ohliadky podľa § 38 správneho poriadku je vlastník alebo užívateľ veci povinný predložiť správnemu orgánu alebo strpieť ohliadku na mieste. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že ohliadka sa týka iba hnuteľných alebo nehnuteľných vecí a nie nehmotných, akým práve audiovizuálny záznam nesporne je. Skutočnosť, že predmetný záznam sa nachádza na CD nosiči ako hmotnom substráte je irelevantná, pretože podľa nášho názoru kópie, napodobneniny alebo veci podobného vzhľadu nemôžeme považovať za originálny predmet ohliadky, keďže v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 696/2015­15 Ústavný   súd   Slovenskej   republiky   na   neverejnom   zasadnutí   22.   októbra   2015  v senáte zloženom   z   predsedníčky   Ľudmily   Gajdošíkovej   (sudkyňa   spravodajkyňa)  a zo sudcov Lajosa Mészárosa a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej  spoločnosti   MAC   TV,   s.   r.   o.,   Brečtanová   1,   Bratislava,   zastúpenej   Advokátskou  kanceláriou   Bugala   –   Ďurček,   s.   r.   o.,   .
Kľúčové slová: právo vlastniť majetok, zmena v užívaní stavby, odňatie veci

Právna veta: Podľa stavebného zákona možno charakter stavby zmeniť iba postupom podľa § 85 stavebného zákona. Len takto možno dosiahnuť napr. aby sa byt (jeho časť) považoval v ďalšom za priestor neslúžiaci na bývanie. Dokonca nepovolená zmena v užívaní stavby je považovaná za priestupok, resp. správny delikt (§ 105 a § 106 stavebného zákona). Inými slovami, v zmysle stavebného zákona byt (jeho časť), ktorý sa síce buď de facto, alebo na základe zmluvy o nájme používa na iný, nebytový účel bez toho, aby bolo rozhodnuté o zmene v užívaní stavby podľa § 85 stavebného zákona, sa i naďalej považu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... označených USB kľúčoch užívaných sťažovateľkou 1, a to konkrétne všetkých počítačových údajov, textových dokumentov, audiovizuálnych záznamov vrátane prevádzkových a obsahových údajov uložených v pamäti pevných diskov, resp. počítačov a USB ... USB kľúčoch užívaných sťažovateľkou 1, a to konkrétne všetkých počítačových údajov, textových dokumentov, audiovizuálnych záznamov vrátane prevádzkových a obsahových údajov uložených v pamäti pevných diskov, resp. počítačov a USB .
Právna veta: Výrok rozhodnutia atakovaného navrhovateľom, ktoré je citované v naratívnej časti odôvodnenia tohto nálezu, vôbec neobsahuje tzv. skutkovú vetu, teda dostatočne konkrétny a nezameniteľný popis konania (alebo nekonania), ktoré sa navrhovateľovi kladie za vinu. Iba výrok rozhodnutia (enunciát) je právne záväzný. Akékoľvek dovysvetlenia obecného zastupiteľstva, či už v odôvodnení rozhodnutia alebo v jeho vyjadrení k návrhu navrhovateľa, sú z analyzovaného hľadiska irelevantné. Z výroku napadnutého rozhodnutia podľa zistenia ústavného súdu nevyplýva, aké (ne)konanie navrhovateľa považ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neprimerane do princípu právnej istoty osoby voči ktorej Zastupiteľstvo konanie vedie...“. Navrhovateľ uvádza, že aj z audiovizuálneho záznamu, na ktorý odkazuje obecné zastupiteľstvo, vyplýva, že „predmetom uznášania sa – hlasovania, ako vonkajšieho ... bolo v celom svojom obsahu predmetom rokovania OZ a následného hlasovania, o čom je aj vyhotovený audiovizuálny záznam a zvukový záznam.“. K doručeniu rozhodnutia navrhovateľovi obecné zastupiteľstvo uvádza, že „Rozhodnutie, podpísané všetkými .
Právna veta: .Ak zákon o vysielaní a retransmisii hovorí o porušení povinnosti, má tým zreteľne na mysli aj porušenie povinnosti uloženej týmto zákonom (uvádzacia veta k § 64 ods. 1), teda aj porušenie povinnosti podľa jeho § 20 ods. 4. Podľa § 20 ods. 4 zákona o vysielaní a retransmisii na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti sú vysielateľ televíznej programovej služby a poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie povinní na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu (ďalej len „jednotný systém ozna ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... “, resp., že „námietku navrhovateľky spochybňujúcu proces zisťovania skutkového stavu samotnou Radou..., z dôvodu nevyhotovenia zápisnice zo vzhliadnutia záznamu z predmetného audiovizuálneho záznamu, najmä v kontexte absencie uvedenia konkrétneho rozporu skutkového stavu zisteného správnym orgánom a skutkového stavu tvrdeného navrhovateľkou, najvyšší súd hodnotí .
Právna veta: Ústavný súd si uvedomuje rozdielnosť bývalej právnej úpravy predbežných opatrení a súčasnej právnej úpravy neodkladných opatrení. Inak povedané, prijatím Civilného sporového poriadku sa zmenila koncepcia právnej úpravy predbežných opatrení podľa Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorej bolo cieľom predbežných opatrení dočasne upraviť pomery účastníkov konania a následne rozhodnúť vo veci samej, resp. cieľom bolo eliminovať ohrozenie budúcej exekúcie. Nová právna úprava upúšťa od doterajšej koncepcie predbežnosti poskytovanej ochrany, pretože po nariadení navrhovaných opatrení nemusí nevyhnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre nariadenie neodkladného opatrenia (pre posudzovaný prípad); iracionalitu záveru, že sťažovateľka neosvedčila, že zastupuje konkrétnych autorov audiovizuálnych diel alebo výrobcov audiovizuálnych záznamov. Sťažovateľka poukazuje na to, že § 342 ods. 1 CSP „je úpravou novou a máme za to, že dopĺňa a .
... na ochranu osobnosti navrhovateľa (RNDr. F. Z.) formou zverejňovania akýchkoľvek informácií v periodickej tlači vydávanej odporcom (sťažovateľom) v súvislosti s audiovizuálnym záznamom v erotickom klube M. v L. až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej. Proti tomuto uzneseniu okresného súdu podal odporca .
...   bez   akéhokoľvek   základu,   opomenula   kontext,   ako   aj  ironický (správne skôr sarkastický, pozn.) tón redaktorky, sústreďuje sa len na textovú časť  audiovizuálneho záznamu, čím ho vytrháva z kontextu.  Za ďalšie výrazné pochybenie vedúce k zásahu do práva sťažovateľky na slobodu  prejavu označila sťažovateľka .
... od reálneho uskutočnenia policajnej akcie po ich vyhotovenie, ale aj výsluchy svedkov, lekárske správy, ďalšie listinné doklady, obrazové záznamy (fotografie), audiovizuálny záznam (video) a iné, teda aj také, na výpovednú hodnotu ktorých plynutie času nemá negatívny dopad. Ak k použitiu donucovacích prostriedkov .
... od reálneho uskutočnenia policajnej akcie po ich vyhotovenie, ale aj výsluchy svedkov, lekárske správy, ďalšie listinné doklady, obrazové záznamy (fotografie), audiovizuálny záznam (video) a iné, teda aj také, na výpovednú hodnotu ktorých plynutie času nemá negatívny dopad. Pokiaľ k použitiu donucovacích prostriedkov .
... komentovali podľa jej slov priebeh zaznamenaného výkonu rozhodnutia primerane k tomu, čo bol aj samotný priemerný divák schopný zachytiť z audiovizuálneho záznamu a komentáre nemajú zavádzajúci charakter ani nijakým spôsobom nevznášajú neodôvodnenú (nepodloženú) kritiku „súdnej úradníčky“ 8 alebo samotného výkonu súdneho rozhodnutia .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.