Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1080456
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63702
USSR: 34794
NSČR: 121709
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421754
Krajské súdy (ČR): 41630
Posledná aktualizácia
25.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: autorizácia


Približný počet výsledkov: 79 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autorizácia
  • autorizacia nájdené 307 krát v 79 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 96 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 62 dokumentov
Krajské súdy SR 1574 dokumentov


Právna veta: Keďže Exekučný poriadok neobsahuje ustanovenia o preukazovaní oprávnenia konať za inú osobu alebo v jej mene, ako lex generalis sa použije § 92 C. s. p., podľa ktorého musí byť splnomocnenie udelené splnomocniteľom písomne. V exekučnom konaní ako konaní, ktoré je možné iniciovať výlučne elektronicky, je vylúčené preukázať oprávnenie konať v mene inej osoby udelením splnomocnenia v listinnej podobe. Na elektronickú podobu splnomocnenia sa preto použijú ustanovenia zákona e-Governmente, a to konkrétne § 23 upravujúci autorizáciu a preukazovanie oprávnenia konať v mene inej osoby. Ak oprávnenie k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 342/2018-17 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 31. mája 2018 v senáte zloženom z predsedníčky Ľudmily Gajdošíkovej a zo sudcov Miroslava Duriša (sudca spravodajca) a Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť obchodnej spoločnosti LubriTEC SK, s. r. o., Májová 1098, Čadca, zastúpenej spoločnosťou JUDr. Bohuslav MAJCHRÁK, advokát, spol. s r. o., Nová Bystrica 850, v mene ktorej koná konateľ a advokát .
Právna veta: Domáhať sa základného práva na súdnu ochranu možno iba spôsobom predpísaným príslušnými zákonmi. V prípade občianskoprávnej ochrany treba dodržať postupy vyplývajúce z Občianskeho súdneho poriadku. To sa vzťahuje v plnej miere aj na toho, kto sa domáha ochrany osobnosti ako žalobca. Žalobca ako dominus litis určuje predmet súdneho konania. To znamená, že zo žalobných tvrdení a z požadovaného znenia rozhodnutia (petitu) musí byť celkom nepochybné a jednoznačné, čoho sa žalobca domáha. V prípade ochrany osobnosti v súvislosti s výrokmi uverejnenými v printových médiách je povinnosťou žalobcu v ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pričom redaktora upozornil na potrebu informácie preveriť. Na tom nič nemení okolnosť, že redaktor poskytol sťažovateľovi na autorizáciu pripravený článok pred jeho uverejnením, lebo sťažovateľ nemal povinnosť na to reagovať. Konanie sťažovateľa nie je ... ich zverejnením overiť. Všeobecné súdy tiež konštatovali, že pred uverejnením článku ho redaktor mailom zaslal sťažovateľovi na autorizáciu, pričom sťažovateľ k jeho obsahu neuplatnil žiadne námietky (redaktorovi, resp. vydavateľovi), a to či už pred .
Právna veta: 1. Žiadosť vlády Slovenskej republiky o vrátenie zákona s pripomienkami podľa čl. 87 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky nie je podmienená dodržaním formy, pretože Ústava Slovenskej republiky neupravuje formu prejavu vôle vlády Slovenskej republiky, ktorým žiada prezidenta Slovenskej republiky, aby zákon s pripomienkami vrátil Národnej rade Slovenskej republiky. Za žiadosť vlády Slovenskej republiky o vrátenie zákona s pripomienkami treba pokladať každý prejav vôle vlády smerujúci k prezidentovi, z obsahu ktorého je zrejmé, že ho urobila vláda ako kolektívny orgán za účelom vrátenia zákona a uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Prvou spornou skutočnosťou bolo, či podľa § 84 Autorského zákona (ďalej len „AZ“) má navrhovateľ právo na primeranú odmenu za káblovú retransmisiu ZOZ u všetkých výrobcov, ktorí nevylúčili kolektívnu správu v zmysle ustanovenia § 84 AZ. Odvolací súd sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa, že uvedené ustanovenie nie je použiteľné, pretože okrem navrhovateľa mala v rozhodnom období oprávnenie na kolektívnu správu v rovnakom odbore použitia predmetov ochrany aj iná firma - organizácia kolektívnej správy S. Navrhovateľ v tomto prípade tvrdí, že mal oprávnenie na iný okruh záznamov ako táto orga ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... – napr. vzťah ust. § 84 AZ na dobrovoľnú kolektívnu správu, vzťah medzi pojmami výrobca ZOZ /výrobca audiovizuálneho diela/ producent, potreba autorizácie CD o použitých ZOZ, stanovisko MK SR zo dňa 12. 6. 2008. Odvolací súd sa obme­dzil na konštatovanie, že ... na nosiči CD vysielaných v roku 2006. Súd prvého stupňa k tomto dôkazu uviedol, že samotný CD nosič bez náležitej autorizácie by nemohol byť dostačujúcim podkladom pre určenie primeranej odmeny ani za rok 2006, s čím sa stotožnil aj odvolací súd .
Právna veta: Podľa § 35 ods. 2 zákona o e-Governmente zaručenou konverziou je konverzia s cieľom zachovania právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony vykonaná postupom pre zaručenú konverziu podľa štvrtej časti. 28. Podľa § 35 ods. 3 písm. a) zákona o e-Governmente osobou oprávnenou vykonávať zaručenú konverziu sa rozumie orgán verejnej moci, advokát a notár. V danom prípade transformáciou listinného dokumentu – splnomocnenia podpísaného konateľom sťažovateľky – do elektronickej podoby (naskenovaním) bez vykonania zaručenej konverzie došlo k strate účinkov pôv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 125 CSP konštatuje, že právny zástupca sťažovateľky k sťažnosti doručenej ústavnému súdu v elektronickej podobe s autorizáciou podľa osobitného predpisu pripojil „plnomocenstvo“ sťažovateľky na jej zastupovanie advokátom v konaní pred ústavným súdom. Uvedené ... 19. Podľa § 125 ods. 2 CSP podanie vo veci samej urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo 7 v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného .
Právna veta: Ustanovenie § 92 ods. 1 CSP výslovne vyžaduje, aby bolo splnomocnenie udelené písomne. Vzhľadom na význam a procesné účinky zastúpenia je táto formálna požiadavka opodstatnená. Z hľadiska formy môže mať splnomocnenie s poukazom na § 125 ods. I CSP listinnú alebo elektronickú podobu, avšak nakoľko s účinnosťou od 1. apríla 2017 došlo k zavedeniu elektronizácie exekučného konania a podávania návrhov na vykonanie exekúcie a jeho príloh výlučne elektronicky, nie je možné v exekučnom konaní plnomocenstvo predložiť v listinnej podobe. Z dôvodu zavedenia procesu podávania návrhu na vykonanie exekúcie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Súd je toho názoru, že na zachovanie právnych účinkov plnomocenstva v elektronickej podobe sa vyžaduje buď jeho autorizácia splnomocniteľom alebo zaručená konverzia, pretože len takýmto postupom je možné dosiahnuť, aby novovzniknutý dokument zo zaručenej konverzie ... podaní vyhotovené v listinnej podobe môžu súdu doručiť v elektronickej podobe bez toho, aby sa vyžadovala autorizácia takto vyhotovených elektronických dokumentov, a bez toho, aby sa mali konvertovať podľa predpisov o zaručenej konverzii .
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na to, že ústava ani iné právne predpisy Slovenskej republiky neupravujú všeobecnú rovnosť jazykov v úradnom styku. Všeobecný princíp rovnosti vyjadruje rovnosť všetkých ľudí v dôstojnosti a právach bez ohľadu na akékoľvek národnostné väčšiny, či menšiny alebo etnické skupiny žijúce na území Slovenskej republiky. Z jazykových práv medzi takéto (ľudské) práva patriace každému človeku, i príslušníkovi národnostnej menšiny a etnickej skupiny, patrí právo osvojiť si (naučiť sa) materinský, ale i štátny jazyk (čl. 34 ods. 1 a uvodzovacia veta jeho druhého odseku ústavy). Právo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... k overeniu čistopisov, či sa zhodujú so zápisom, teda s tým, čo bolo povedané na národnej rade, ďalej dochádza k autorizácii tohto zákona, a nakoniec ho podpisuje predseda národnej rady. Potom ho posiela na vládu a Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky.   Zástupca .
Právna veta: Krajský súd napadnutým uznesením podľa § 193 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietol ako nedôvodnú sťažnosť sťažovateľky proti uzneseniu okresného súdu, ktorým okresný súd rozhodol podľa § 95a ods. 1 Trestného poriadku o vrátení zaistených peňažných prostriedkov bližšie špecifikovaných v predmetnom uznesení okresného súdu poškodenej spoločnosti. Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia po tom, ako zrekapituloval obsah uznesenia okresného súdu, obsah sťažnosti sťažovateľky (v podstate totožný s obsahom sťažnosti, ktorú predložila ústavnému súdu, pozn.), ako aj obsah vyjadrenia poškodenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sídlom z účtu... vedenom v , 14 , pričom spoločnosť žiadny príkaz na prevod finančných prostriedkov banke v prospech spoločnosti nedávala, právo autorizácie prevodov poprela, čím bola spoločnosti , so sídlom spôsobená celková škoda vo výške 1.802.682,94 Eur. Vzhľadom k tomuto .
Právna veta: Podľa § 203a ods. 3 ZKR lehota je zachovaná, ak je podanie doručené najneskôr posledný deň lehoty tomu, komu je podanie určené; to neplatí, ak ide o lehotu na podanie odvolania... Súd preskúmal sťažnosť správcu a ostatný spisový materiál a zistil, že podaná sťažnosť nie je dôvodná. Pri posudzovaní sťažnosti a s ňou súvisiaceho uznesenia súd posudzoval spôsob podávania správ stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch. Súd pri rozhodovaní o priznaní paušálnej odmeny správcu na výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov a pri rozhodovaní o sťažnosti voči uzneseniu o priz ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posudzovanej veci primeraná aplikácia ustanovení Civilného sporového poriadku týkajúcich sa doručovania podaní zahŕňa aj zachovanie účinkov doručenia elektronického podania bez autorizácie za predpokladu, že podanie bolo zároveň v listinnej podobe doručené všeobecnému súdu v zákonnej lehote. 15. Odôvodnenie rozhodnutí všeobecných súdov .
Kľúčové slová: nakladanie s odpadom, organizácia zodpovednosti výrobcov

Právna veta: Na základe prezentovaných argumentov a posúdenia relevantných ustanovení zákona o odpadoch dospel ústavný súd k záveru, že multiplicita zmluvných vzťahov by v posudzovanom prípade predstavovala zvýšené transakčné náklady a vice versa systém jednej zmluvy znižuje transakčné náklady, keďže zjednodušuje a sprehľadňuje systém. Odvolávajúc sa na základný koncept ekonomickej analýzy práva – Coaseho teorému – je možné konštatovať, že z pohľadu ekonomickej efektivity právnej úpravy je želateľným stavom situácia, keď právna regulácia napomáha znižovať transakčné náklady (BROULÍK, J., BART ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spočíva v poukázaní na diskriminačné aspekty napadnutej právnej úpravy: „Zákon o odpadoch podmieňuje udelenie autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (t.j. oprávnenej organizácie), okrem iného, predložením Ministerstvu ... , a na druhej strane negatívne ovplyvňuje činnosť a potenciál splnenia podmienok pre udelenie autorizácie ostatných súčasných oprávnených organizácií.». 24. Diskriminačný prístup zavedený zákonom o odpadoch nachádzajú navrhovatelia .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.