Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Spisová značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1094893
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63961
USSR: 34978
NSČR: 122299
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422435
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
25.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: autorské odmeny


Približný počet výsledkov: 24 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: autorské odmeny
  • autorsky nájdené 919 krát v 113 dokumentoch
  • odmena nájdené 18464 krát v 5510 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 10 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 11 dokumentov
Krajské súdy SR 118 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 1 dokument


Právna veta: Prípady, v ktorých patrí autorovi hudobného diela oprávnenie udeľovať súhlas na jeho použitie a právo na odmenu, sú stanovené autorským zákonom. Takýmto prípadom nie je súkromné vykonanie diela. Súkromným vykonaním diela je také vykonanie diela, ku ktorému má prístup len uzavretý konkrétne určený okruh subjektov, charakteristický svojím vzťahom k používateľovi diela. V danej veci pre úspech žaloby sťažovateľa bol sťažovateľ povinný preukázať, že žalovaný vykonal hudobné dielo verejne, alebo vykonal verejný prenos diela.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 96/2011-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. marca 2011 predbežne prerokoval sťažnosť S., B., zastúpeného advokátkou JUDr. L. J., P., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky rozsudkom Okresného súdu Rožňava č. k. 11 C 16/2009-138 z 24. novembra 2009 a rozsudkom Krajského súdu v Košiciach č. k. 5 Co 30/ .
Právna veta: Je potrebné uviesť, že zákonná úprava v autorskoprávnom kontexte nie je rovnako otvorená ako to je pri vyvažovaní v prípade ochrany osobnosti, kde zákonná úprava prakticky v zásade kopíruje ústavnú. Naopak, zistenie, či došlo k porušeniu "jednoduchého" (einfaches) práva autorského, zvyčajne vyžaduje niekoľkovrstvovú analýzu podrobne sledujúc jeho zákonnú konštrukciu. Ústavný súd konštatuje, že nutnosť získať súhlas a uhradiť autorskú odmenu za použitie autorského diela na účely jeho publikovania je v (i) rozsahu (scope) slobody prejavu. ...Autorský zákon priznáva autorom rôzne vylúčené práva ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... analýzu podrobne sledujúc jeho zákonnú konštrukciu.   26. Ústavný súd konštatuje, že nutnosť získať súhlas a uhradiť autorskú odmenu za použitie autorského diela na účely jeho publikovania je v (i) rozsahu (scope) slobody prejavu. Právny následok, a síce ... udalostí, a bez uvedenia mena autora zjavne nespadá pod túto zákonnú licenciu, a teda ho nemožno uskutočniť bez zaplatenia autorskej odmeny. K obmedzeniu slobody prejavu preto došlo na základe zákona.   (iv) Legitímny ciež    41. Na tomto mieste ústavný .
Právna veta: Právo výkonného umelca sa viaže na šírenie záznamu umeleckého diela na základe súhlasu výkonného umelca na jeho šírenie. Teda odmena výkonného umelca je podmienená použitím umeleckého výkonu spôsobom upraveným s Autorskom zákone. Ak tretia osoba použije umelecký výkon bez súhlasu výkonného umelca alebo iným protiprávnym spôsobom dopúšťa sa konania, ktoré môže byť trestným činom (§ 152 Trestného zákona) a v každom prípade takéto konanie zakladá nárok na náhradu škody, ktorá výkonnému umelcovi vznikla, nezakladá však nárok na odmenu výkonného umelca. Ak nastala situácia neoprávneného použitia di ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 180 nahrávok hudobných diel, na ktorých tvorbe sa podieľal a to bez toho, aby mu za to bola poskytnutá primeraná autorská odmena, na ktorú mal ako výkonný umelec podľa ustanovenia § 46 ods. 3 vtedy platného autorského zákona právny nárok...“. Okresný súd .
Právna veta: Vzhľadom na citované ustanovenia autorského zákona možno plne prisvedčiť názoru krajského súdu, podľa ktorého, ak organizácia kolektívnej správy (v danom prípade žalovaný) „je povinná“ uzavrieť kolektívnu licenčnú zmluvu s právnickou osobou združujúcou používateľov predmetov ochrany (v danom prípade sťažovateľ) za „rovnakých a primeraných podmienok“, aj v prípade, že k uzavretiu kolektívnej licenčnej zmluvy na základe vzájomného konsenzu zmluvných strán nedôjde a právnická osoba združujúca používateľov predmetov ochrany si svoje právo na uzavretie takejto zmluvy uplatní na súde žalobou, je súd ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovanej podstatne nižšej odmene za používanie hudobných diel v porovnaní s odmenou dohodnutou podľa sadzobníka autorských odmien žalovaného za používanie hudobných diel v hromadných licenčných zmluvách uzavretých medzi žalovaným a ďalšími inými používateľmi ... diel prostredníctvom hudobných skríň, ktorí nie sú členmi sťažovateľa a v ktorých je podľa platného sadzobníka autorských odmien žalovaného dohodnutá za používanie autorských – hudobných diel podstatne vyššia odmena, než akú navrhoval sťažovateľ. .
... na Obvodnom súde Bratislava 1 dochádza k prieťahom v konaní vedenom pod sp. zn. 11 C 247/91 o vyplatenie autorskej odmeny, čo podľa jeho názoru je porušením čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky 17. 8. 1995 .
... finančného zadosťučinenia sťažovateľ uplatňuje zohľadnenie: a.) časového hľadiska – jednoduchá kauza, v ktorej si sťažovateľ uplatňuje autorskú odmenu za ním vytvorené, publikované a odberateľom uhradené jeho dielo, čo si privlastnila odporkyňa, trvá 15-ty rok ... !!! b.) záujmového hľadiska - odporkyňa dlhodobo zadržuje a ekonomicky využíva sťažovateľovu autorskú odmenu. Sťažovateľ sa od r. 1990 doposiaľ bezvýsledne domáha svojho majetku, čo finančne poškodzuje sťažovateľa i jeho .
... vo veci rozsudkom, ktorým návrh sťažovateľa zamietol z dôvodov jeho neopodstatnenosti („Keďže odporcovi nevznikla povinnosť zaplatiť autorskú odmenu za vytvorenie a použitie predmetného diela, v spore mu chýba pasívna legitimácia.“).   Odvolanie sťažovateľa proti ... rokov... b) záujmové hľadisko. Odporca konania... mohol využívať vo svoj prospech, pre podnikanie peniaze – autorskú odmenu, ktorú mal vyplatiť pánovi Ing. arch. I. R... Primerané finančné zadosťučinenie ako náhrada nemajetkovej ujmy vyjadrenej .
... starostlivosť všeobecného súdu (pozri napr. I. ÚS 191/04). Aj keď rozhodovanie o vyplatenie autorskej odmeny môže predstavovať určitý stupeň zložitosti súvisiaci s dokazovaním splnenia opodstatnenosti nároku, ako aj určovaním jej výšky a ... ide o kritérium zložitosti veci, ústavný súd konštatuje, že predmetom napadnutého občianskoprávneho konania je nárok sťažovateľov na vyplatenie autorskej odmeny, t. j. vec, ktorej povaha (spor o odmenu, teda o zdroj príjmov sťažovateľov) si vyžaduje osobitnú .
... potvrdenie o jeho osobných, majetkových a zárobkových pomeroch. Zároveň v ten deň doručil súdu aj rozšírenie jeho návrhu na vymáhanie autorských odmien za napísané články pre časopis TEMPO, ktorého vydavateľom je žalovaný v 1. rade  Dňa 4. novembra 2004 súd vydal výzvu .
... , že 3. augusta 2004 podal okresnému súdu návrh „pre neplnenie dohody o pracovnej činnosti nevyplatením mi časti mzdy a nevyplatenie autorských odmien za objednané materiály“. Konanie vedené okresným súdom pod sp. zn. 18 C 187/04 prebieha takmer 3 roky, avšak vo .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.