Nájdené rozsudky pre výraz: čl. 13 ústavy SR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

15 dokumentov
27 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: prevod vlastníckeho práva bytučl. 13 ústavy SRvšeobecne záväzné nariadenia obce
Zbierka ÚS 10/1998
Právna veta: Zákonnú úpravu práv a povinností vo veciach prevodu vlastníctva bytov možno meniť (doplniť) alebo zrušiť ústavne relevantným spôsobom znovu iba zákonom alebo ústavným zákonom, teda všeobecne záväzným právnym predpisom rovnakého alebo vyššieho stupňa právnej sily. Odchylná úprava povinností obce previesť vlastníctvo bytu doterajšiemu nájomcovi a po splnení ďalších podmienok ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení obce nie je v súlade s ohraničením normotvornej právomoci obce a základnými princípmi postavenia občana v právnom štáte, ktoré sú vyjadrené v čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                                     II. ÚS 51/97    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Júliusa Černáka, sudcov JUDr. Anny Danielčákovej a JUDr. Ľubomíra Dobríka na neverejnom zasadnutí 3. februára 1998 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky JUDr. M. V. na začatie konania podľa čl. 125 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky o súlade čl. 2
Právna veta: Ústava Slovenskej republiky nezaručuje podľa čl. 26 ods. 2 len slobodu tlače alebo masmédií. Sloboda prejavu a právo prijímať, vyhľadávať a rozirovať idey a informácie sa zaručuje každému jednotlivcovi ako jeho základné právo. Slobodou prejavu sa človeku umožňuje vysloviť alebo zamlčať svoje city, myšlienky a názory. Prostredníctvom práva prijímať, vyhľadávať a rozširovať idey a informácie sa každému umožňuje dozvedieť sa informáciu a získať informáciu do svojej dispozičnej sféry a v nej informáciu spracovať pre svoju potrebu i potrebu iných. Ústava Slovenskej republiky podľa čl. 26 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 28/96 Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 12. mája 1997 v senáte zloženom z predsedu JUDr. Júliusa Černáka a sudcov JUDr. Ľubomíra Dobríka a JUDr. Jána Drgonca vo veci podnetu T. N., bytom Bratislava, zastúpeného JUDr. J. M., advokátom, o porušení práva priznaného čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 19 ods. 2 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach a čl. 10 ods. 1 Dohovo
Právna veta: Ústavný súd poukazuje na to, že ochranu základných práv a slobôd upravených v druhej hlave ústavy je v zásade možné uplatniť priamo na základe relevantného článku ústavy, ktorý predmetné základné právo alebo slobodu zakotvuje. Z povahy niektorých základných práv vyplýva, že domáhať sa týchto práv možno len v medziach zákona, ktorý upraví podrobnosti a podmienky uplatnenia tohto základného práva (čl. 51 ods. 1, čl. 46 ods. 4 ústavy a pod.). Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto ústavou len zákonom (čl. 13 ods. 2 ústavy). Z uvedeného vyplýva, že neprijatie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   IV. ÚS 231/2013-8   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. apríla 2013 predbežne prerokoval sťažnosť J. Š., K., ktorou namieta porušenie základných práv podľa čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 26 ods. 1, čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s namietaným porušením čl. 1 ods. 1 a čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nečinnosťou vlády Slovenskej republiky, Úra
Právna veta: Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakazuje žobranie alebo používanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej časti, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3 ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá, a taktiež nie je v súlade s čl. 13 ods. 1 ⁄stavy Slovenskej republiky, podľa ktorého povinnosti možno ukladať len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd.Žobranie alebo používanie alkoholických nápojov na verejných priestranstvách mestskej ča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky           II. ÚS 45/96   Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Anny Danielčákovej a sudcov JUDr. Júliusa Černáka a JUDr. Miloša Seemanna na verejnom zasadnutí dňa 4. februára 1997 vo veci návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré M
Právna veta: V prípade verejného rokovania orgánov územnej samosprávy sa povinnosť „primeraným spôsobom“ poskytovať informácie o svojej činnosti nemôže vzťahovať na tých, ktorí sa takéhoto rokovania priamo zúčastňujú. Ustanovenie čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky nemožno totiž chápať ako zrkadlový obraz čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky, teda tak, že by čl. 26 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky stanovoval právo každého na informácie a čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky tomu zodpovedajúcu povinnosť orgánu územnej samosprávy.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             I. ÚS 57/00    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu dňa 26. apríla 2001 prerokoval ústavnú sťažnosť M. K., bytom D. n. V., a A. Š., bytom D. n. V., obaja zastúpení advokátom JUDr. J. H., B. B., ktorou namietali porušenie ich základných práv zakotvených v čl. 26 ods. 1 a 2, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 26, čl. 13 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 26 a v čl. 1
Právna veta: Ústavou Slovenskej republiky vytvorená ochrana práva na súkromie sa vnútorne diferencuje. Jednotlivými ustanoveniami sa zaručuje ochrana súkromia v rôznych životných situáciách. Do sféry ochrany súkromia patrí aj ochrana obydlia. Zásah do obydlia znemožňujúci ho užívať je spôsobilý zároveň zasiahnuť aj do súkromného a rodinného života jednotlivca. Podľa okolností konkrétnej veci sa ten istý zásah teda môže dotknúť tak práva na ochranu súkromia, ako aj práva na ochranu obydlia.Aj podľa čl. 19 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý zaručuje právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky       I. ÚS 13/00-85                    Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 10. júla 2001 v senáte zloženom z predsedu senátu Daniela Švábyho a zo sudcov Štefana Ogurčáka a Lajosa Mészárosa prerokoval prijatý podnet M. S., bytom K., zastúpenej advokátom JUDr. P. Z., Advokátska kancelária, K., ktorým namietala porušenie jej základných práv zaručených v čl. 19 ods. 1 a
Právna veta: Ustanovenie všeobecne záväzného nariadenia, ktoré ukladá povinnosť nemajúcu oporu v zákone subjektom, ktoré nie sú administratívne podriadené obci, nie je v súlade s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1 písm. a) a s čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ani s § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                                        III. ÚS 2/01-29   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 16. októbra 2001 v senáte zloženom z predsedu J. B. a členov E. B. a Ľ. D. o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 4/99, ktorým sa upravuje státie, parkovanie a odťahovanie motorov
Právna veta: Podľa príslušnej časti všeobecného komentára stredoškolské vzdelanie zahŕňa prvky dostupnosti, prístupnosti, prijateľnosti a adaptability vo všetkých jeho formách a na všetkých úrovniach. Jeho úlohou je pripraviť študentov pre odborné a vyššie vzdelávacie štúdium, pričom citované ustanovenie medzinárodného paktu sa vzťahuje na stredoškolské vzdelanie v jeho rôznych formách, čím sa súčasne uznáva, že toto vzdelanie si vyžaduje flexibilné študijné plány a rôzne spôsoby jeho realizácie zodpovedajúce potrebám študentov v rôznych sociálnych a kultúrnych prostrediach. S prihliadnutím na citované u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky     V mene Slovenskej republiky     PL. ÚS 11/2013-94   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 22. októbra 2014 v pléne zloženom z predsedníčky Ivetty Macejkovej a zo sudcov Jany Baricovej, źubomíra Dobríka, źudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Milana źalíka, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza (sudca spravodajca) a Rudolfa Tkáčika o návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpe
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 682/2016-49 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 8. septembra 2016 v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa (sudca spravodajca), zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza predbežne prerokoval sťažnosť , , a , , zastúpených , Advokátska kancelária, , vo veci namietaného porušenia základných práv podľa čl. 20, čl. 40, čl. 46, čl. 47 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky, práva po
MENU