SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1184060
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35887
NSČR: 124596
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425465
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
06.07.2020 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: čl. 130 ods. 3


Približný počet výsledkov: 377 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: čl. 130 ods. 3
  • cl nájdené 823028 krát v 33311 dokumentoch
  • 130 nájdené 4541 krát v 2554 dokumentoch
  • ods nájdené 1139431 krát v 33786 dokumentoch
  • 3 nájdené 300151 krát v 31456 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 4 dokumenty
Krajské súdy SR 2 dokumenty


Právna veta: Konanie o podnete právnických alebo fyzických osôb, ak namietajú porušenie svojich práv podľa článku 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno začať a vysloviť v ňom porušenie ústavného práva, ak takému konaniu musí predchádzať konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa druhej hlavy tretej časti zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov a podnecovateľ pritom nemá procesnú legitimáciu na začatie takého konania.

Úryvok z textu:
I. ÚS 96/93 Č. 1/93 Č. 1 Konanie o podnete právnických alebo fyzických osôb, ak namietajú porušenie svojich práv podľa článku 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, nemožno začať a vysloviť v ňom porušenie ústavného práva, ak takému konaniu musí predchádzať konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa druhej hlavy tretej časti zákona č. 38/1993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov a podnecovateľ pritom nemá procesnú .
Kľúčové slová: čl. 130 ods. 3 , čl. 20 ods. 1 ústavy SR

Právna veta: Konanie o podnete fyzickej a právnickej osobe nemožno začať, ak obsahom podnetu je nárok na ústavnoprávnu ochranu, ktorá sa môže poskytnúť iba podľa ustanovenÌ druhej hlavy tretej časti zákona č. 38/1993 Z.z.

Úryvok z textu:
I. ÚS 106/93 Č. 15/93 Č. 15 Konanie o podnete právnickej alebo fyzickej osoby nemožno začať, ak obsahom podnetu je nárok na ústavnoprávnu ochranu, ktorá sa môže poskytnúť iba podľa ustanovení druhej hlavy tretej časti zákona č. 38/1993 Z.z. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I. ⁄S 106/93 .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc konať o podnete fyzickej osoby, o poruššení jej základného práva alebo slobody, ak takémuto právu alebo slobode poskytuje právny poriadok ochranu použžitím opravného prostriedku pred iným šštátnym orgánom Slovenskej republiky, napríklad opravné prostriedky v konaní pred orgánmi prípravného trestného konania.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený na preskúmanie a hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia vššeobecného súdu. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc na konanie o podnete, ktorým sa žžiada vysloviť, žže právoplatným rozhodnutím vššeobecného súdu doššlo k poruššeniu základného práva fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ by vysloveniu takéhoto poruššenia malo predchádzať hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia vššeobecného súdu.

Úryvok z textu:
Právna veta: Právo na spravodlivý proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v sebe nezahŕňa záruku úspechu v konaní. Ak sa konanie pred vššeobecným súdom neskončí podľa žželania účastníka konania, táto okolnosť sama osebe nie je právnym základom pre namietnutie poruššenia ústavného práva podnetom podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky je oprávnený konať len vo veciach upravených v čl. 125 až 129, ako aj čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, pričom ich výpočet je taxatívny. Medzi tieto konania vššak nepatrí konanie, v ktorom by bol ústavný súd oprávnený preskúmavať či dokonca zruššovať rozhodnutie Ústrednej volebnej komisie o odmietnutí registrácie kandidátnej listiny politickej strany vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Právna veta: Prísluššnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky je upravená v čl. 125 až 129 a v čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky. Podľa týchto ustanovení Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený poskytovať výklad politických dokumentov, akým je aj Záverečný akt o ľudskej dimenzii. Politická povaha tohto dokumentu je zrejmá aj z toho, že nebol vyhlásený spôsobom ustanoveným zákonom, na rozdiel od medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, ktoré Slovenská republika ratifikovala.

Úryvok z textu:
Právna veta: V konaní o podnete pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, v ktorom navrhovateľ namietal poruššenie svojho základného práva na súdnu ochranu (inú právnu ochranu), ako aj práva na spravodlivý proces z dôvodu, že vššeobecný súd nekonal spôsobom ustanoveným v zákone, je nevyhnutné, aby boli najskôr vyčerpané vššetky právne prostriedky jeho ochrany, ktoré sú samotnému navrhovateľovi dostupné (teda nielen niektoré), a to eššte predtým, ako sa obrátil na ústavný súd so žžiadosťou o ochranu označeného základného práva. Ochranu konkrétneho práva a slobody v konaní o podnete podľa čl. 130 ods ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Právna veta: Hoci podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky patrí aj konanie a rozhodovanie o podnete, v ktorom fyzická osoba namietala poruššenie svojich práv, nie je vššak Ústavný súd Slovenskej republiky v rámci tohto konania oprávnený preskúmať súlad zákona s Ústavou Slovenskej republiky a na tomto základe rozhodnúť, či doššlo k poruššeniu označeného základného práva alebo slobody navrhovateľa.

Úryvok z textu:
[] SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky II. ÚS 19/00 Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 22. marca 2000 predbežne prerokoval podnet Š. V., R. s. r. o., K., vo veci súladu zákonov s čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky, vrátenia úhrady za zdravotné úkony a lieky od ošetrujúcej lekárky a zdravotnej poisťovne, ako aj náhrady škody, ktorá mu v súvislosti s touto úhradou vznikla, a takto r o z h o d o l : 1. Podnet Š. V. v časti, v ktorej .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nezaujíma stanoviská k zákonom alebo k iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Do jeho právomoci patrí len výklad ústavných zákonov. Medzi ústavné povinnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí ani poskytovanie právnych rád a právnej pomoci občanom.

Úryvok z textu:
II. ÚS 81/93 Č. 9/93 Č. 9 Ústavný súd Slovenskej republiky nezaujíma stanoviská k zákonom alebo k iným všeobecne záväzným právnym predpisom. Do jeho právomoci patrí len výklad ústavných zákonov. Medzi ústavné povinnosti ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí ani poskytovanie právnych rád a právnej .
Právna veta: 1. Ústavné právo na rešpektovanie súkromného života vrátane práva na ochranu osobných údajov nemá absolútnu povahu v tom zmysle, že by vylučovalo všetky zásahy orgánov štátu. Štátne orgány majú oprávnenie na zásah do práva na ochranu osobných údajov za predpokladu, že tento zásah možno považovať za oprávnený podľa čl. 19 ods.3 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Neoprávneným zhromažďovaním osobných údajov je konanie takého štátneho orgánu, samosprávneho orgánu, resp. orgánu verejnej moci (ďalej len "orgán"), ktorý naň nie je vôbec zákonom oprávnený, ďalej konanie síce oprávneného orgánu na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... "ústavný súd") dostal 24. novembra 1994 podanie Ing. P. Ď., bytom v B., označené ako "Podnet na začatie konania podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky pre porušenie práva občana na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe .
Právna veta: 1. Účelom práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov je odstránenie stavu právnej neistoty, v ktorej sa nachádza osoba domáhajúca sa rozhodnutia štátneho orgánu. Tento účel možno dosiahnuť len právoplatným rozhodnutím. Nepostačuje, .e štátny orgán vo veci koná. 2. Konanie bez zbytočných prieťahov nie je možné presne časovo ohraničiť. Základným kritériom pri hodnotení prieťahov je zložitosť veci podmienená skutkovým stavom a platnou právnou úpravou konkrétnej veci, v ktorej štátny orgán (súd) koná. 3. Priznanie ústavného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zakla ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... počas konania pred všeobecným súdom, či súd dostatočne dbá na práva, ktoré ústava priznáva osobe pre konanie pred súdmi. Podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky: "Ústavný súd môže začať konanie aj na podnet právnických alebo fyzických osôb, ak namietajú porušenie svojich práv .
Právna veta: Prezident Slovenskej republiky, ktorému ako jedinému podľa ústavy patrí právo referendum vyhlásiť, referendum na základe petície občanov v zmysle čl. 95 ústavy nevyhlásil. Účelom referenda je zabezpečiť občanom štátu – ako nositeľovi primárnej (originálnej) moci-, aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. V demokratickom parlamentnom systéme, tak ako je zakotvený aj v Ústave Slovenskej republiky, však občania sami uznávajú, že ich originálna moc je obmedzená ústavou, ktorú prijal ústavodarný orgán a ktorému občania delegovali svoju moc. Ak Ústava Slovenskej republiky na jednej s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 20 ods. 3 zákona o ústavnom súde). Podľa obsahu ho ústavný súd považoval skôr za podnet na začatie konania podľa čl. 130 ods. 3 ústavy než za sťažnosť podľa čl. 127 ústavy. Preto bez toho, aby sa tým dotkol rozsahu preskúmania namietaného porušenia ústavy .
Kľúčové slová: zachovávanie základných práv a slobôd, právo podnikať

Právna veta: Ústavný súd konštatuje, že pokiaľ ide o preskúmavané správne akty úradu a ich vymedzenie, zaujal už svoje stanovisko v rozhodnutí sp. zn. PL. ÚS 39/03, keď analyzoval ustanovenie § 12 zákona o regulácii (v znení platnom v čase do 31. decembra 2005), pričom uviedol, že „je možné konštatovať, že jeho účelom je upraviť spôsob regulácie cien ako jednej z hlavných foriem štátnej regulácie v sieťových odvetviach. Odsek 1 obsahuje legálnu definíciu regulácie cien v sieťových odvetviach; v odseku 2 je uvedený normatívny imperatív pre určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny alebo tarify, resp. určenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jeho vyhlásenia. Ak teda v čase vyhlasovania rozhodnutia ústavného súdu zanikli dôvody, ktoré viedli k prijatiu podnetu fyzickej osoby podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy, takému podnetu nemožno vyhovieť.“ Tejto argumentácii svedčí aj ustanovenie § 56 ods. 2 Zákona o Ústavnom súde, podľa ktorého .
Právna veta: Za opodstatnené návrhy na začatie konania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (vrátane podnetov fyzických a právnických osôb) možžno považžovať len tie, o ktorých možžno konať a aj rozhodnúť v niektorom z typov konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky ako v samostatnom konaní. 2. Predmetom konania podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky nemôžže byť otázka, ktorú navrhovateľ žžiadal v tomto konaní od Ústavného súdu Slovenskej republiky rieššiť, ke゙e k rozhodnutiu o poruššení článku 40 Ústavy Slovenskej republiky označeným zákonom Národnej rady Slovenskej republiky ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ochrany ústavnosti je oprávnený konať o podnetoch fyzických osôb alebo právnických osôb, ktorými namietajú porušenie svojich práv (čl. 130 ods. 3 ústavy). Konanie o podnete fyzických alebo právnických osôb však nemožno začať a vysloviť v ňom porušenie ústavného ... 2000 a opakovanej výzvy z 11. apríla 2000 podaním doručeným ústavnému súdu 16. mája 2000 začatia konania podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a vydanie rozhodnutia, že Národná rada Slovenskej republiky porušila čl. 40 .
Právna veta: Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc v konaní o podnete podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky preskúmavať zákonnosť akéhokoľvek konania ani námietky týkajúce sa porušovania tých práv, ktoré sa fyzickým osobám a právnickým osobám ustanovujú jednotlivými zákonmi, ak namietané porušovanie práv nemôže znamenať porušenie základného práva alebo slobody zaručených Ústavou Slovenskej republiky alebo medzi

Úryvok z textu:
... jeho právo podľa zákona č. 255/1946 Zb.    Ústavný súd nemá právomoc v konaní o podnete podľa čl. 130 ods. 3 preskúmavať zákonnosť akéhokoľvek konania ani námietky týkajúce sa porušovania tých práv, ktoré sa fyzickým a právnickým osobám ustanovujú jednotlivými zákonmi ... súdmi), ktoré nie sú podriadené svojím zložením štátnej moci (II. ÚS 71/97). Predmetom konania o podnete podľa čl. 130 ods. 3 ústavy sú najmä základné ľudské práva a slobody fyzických a právnických osôb uvedené v druhej hlave ústavy. Z tohto .
Právna veta: Aj v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky platí, že pre rozhodnutie je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. Ak teda v čase vyhlasovania rozhodnutia ústavného súdu zanikli dôvody, ktoré viedli ústavný súd k prijatiu podnetu fyzickej osoby podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, takému podnetu nemožno vyhovieť.

Úryvok z textu:
... . Ak teda v čase vyhlasovania rozhodnutia ústavného súdu zanikli dôvody, ktoré viedli ústavný súd k prijatiu podnetu fyzickej osoby podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky, takému podnetu nemožno vyhovieť. (Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp.zn. I.ÚS 126/93 z 29 .
Právna veta: Hoci v konaní o podnete fyzickej osoby alebo právnickej osoby je Ústavný súd Slovenskej republiky oprávnený rozhodnúť, či konaním, opomenutím alebo iným aktom označeného orgánu došlo k porušeniu označeného základného práva alebo slobody, nie je však v jeho rámci súčasne oprávnený posudzovať (formou „predbežnej otázky“) aj súlad toho právneho predpisu, na základe ktorého označený orgán postupoval, s právnym predpisom vyššej právnej sily a v závislosti od výsledku takéhoto posúdenia následne rozhodnúť o porušení základného práva alebo slobody navrhovateľa. Ústavný súd Slovenskej republiky vychád ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z jej starostlivosti a výchovy, porušené.“   II.    Ústavný súd ako nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti je podľa čl. 130 ods. 3 ústavy oprávnený konať o podnetoch, ktorými fyzické alebo právnické osoby namietajú porušenie svojich základných práv alebo slobôd (tak ako sú ... ÚS 33/00, II. ÚS 48/00).    Hoci navrhovateľka pred ústavným súdom požadovala konanie o podnete podľa čl. 130 ods. 3 ústavy (na čo je ako fyzická osoba procesne legitimovaná), jeho súčasťou ale nemôže byť aj posúdenie súladu zákona s .
Právna veta: Podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky každý má právo, aby sa jeho vec verejne prerokovala bez zbytočných prieťahov. Ústavný súd Slovenskej republiky poskytuje ochranu označeného základného práva každému, kto sa o ňu uchádza predpísaným spôsobom, bez ohľadu na to, či v konaní pred všeobecným súdom má postavenie navrhovateľa (žalobcu) alebo odporcu. Základnému právu na konanie bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky nezodpovedá akýkoľvek (hoci aktívny) postup súdu, ale len ten, do ktorého sa premieta procesná zásada hospodárnosti súdneho konania, rešpe ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... K. (ďalej len „navrhovatelia“), zastúpených advokátom JUDr. J. V., K., označené ako „Podnet podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy SR“. Navrhovatelia v ňom žiadali, aby ústavný súd v konaní podľa čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) nálezom rozhodol, že postupom Okresného súdu Košice – okolie .
Právna veta: 1. Zastavenie konania z dôvodu nedostatku procesnej podmienky v postupe všeobecného súdu, ku ktorému došlo v dôsledku chybného právneho posúdenia právomoci v správnom súdnictve treba považovať za odopretie ústavou upraveného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Otázku právomoci všeobecného súdu z hľadiska ústavou upraveného práva na súdnu ochranu (čl. 46 ods. 2 ústavy) treba posudzovať v zmysle čl. 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov mus ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdom nekonalo sa o veci samej ústne pojednávanie, preto tento rozhodol o veci na neverejnom zasadnutí bez prítomnosti účastníkov (čl. 130 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky v spojitosti s § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. ... Ústavný súd je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti a jeho pôsobnosť v tomto smere upravujú čl. 125 až 129 a čl. 130 ods. 3 ústavy. Samotné rozhodnutie všeobecného súdu (konkrétne Krajského súdu v Banskej Bystrici sp. zn. 23 S 394/94) o tom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.